Leveringen - 176840-2019

16/04/2019    S75

Frankrijk-Straatsburg: Levering van elektriciteit voor de gebouwen van het Europees Parlement en het Europees Agentschap eu-LISA in Straatsburg

2019/S 075-176840

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Europees Parlement
Postadres: 1 avenue du Président Robert Schuman
Plaats: Strasbourg
NUTS-code: FRF11 Bas-Rhin
Postcode: 67070
Land: Frankrijk
Contactpersoon: Direction des infrastructures — Contrats et marchés
E-mail: INLO.AO.DIR.A@ep.europa.eu
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.europarl.europa.eu
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4602
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Europese instelling/Europees agentschap of internationale organisatie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Levering van elektriciteit voor de gebouwen van het Europees Parlement en het Europees Agentschap eu-LISA in Straatsburg

Referentienummer: 06A70/2019/M023
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
09310000 Elektriciteit
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Levering van elektriciteit voor de gebouwen van het Europees Parlement (perceel 1) en het Europees Agentschap eu-LISA (perceel 2) in Straatsburg.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 18 900 000.00 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
Inschrijvingen mogen worden ingediend voor alle percelen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Levering van elektriciteit voor de gebouwen van het Europees Parlement in Straatsburg

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
09310000 Elektriciteit
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRF11 Bas-Rhin
Voornaamste plaats van uitvoering:

Straatsburg, Frankrijk.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Levering van 100 % hernieuwbare elektriciteit voor de gebouwen van het Europees Parlement in Straatsburg.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 16 000 000.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 48
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Levering van elektriciteit voor de gebouwen van het Europees Agentschap eu-LISA in Straatsburg

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
09310000 Elektriciteit
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRF11 Bas-Rhin
Voornaamste plaats van uitvoering:

Straatsburg, Frankrijk.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Levering van elektriciteit voor de gebouwen van het Europees Agentschap eu-LISA in Straatsburg.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 2 900 000.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 48
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

de inschrijvers moeten het bewijs leveren dat zij beschikken over alle nodige machtigingen, overeenkomstig de bepalingen van decreet nr. 2011-1457 van 7.11.2011 betreffende de machtiging voor de aankoop van elektriciteit om deze vervolgens door te verkopen, evenals alle verschenen of nog te verschijnen wetteksten die erop betrekking hebben.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
Raamovereenkomst met meerdere ondernemingen
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 27/05/2019
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Bulgaars, Tsjechisch, Deens, Duits, Grieks, Engels, Spaans, Estisch, Fins, Frans, Iers, Kroatisch, Hongaars, Italiaans, Litouws, Lets, Maltees, Nederlands, Pools, Portugees, Roemeens, Slowaaks, Sloveens, Zweeds
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 6 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 04/06/2019
Plaatselijke tijd: 14:00
Plaats:

Europees Parlement, Straatsburg.

Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:

inschrijvers moeten zich uiterlijk 2 werkdagen vóór de datum van de opening van de inschrijvingen aanmelden. Er mag slechts 1 vertegenwoordiger per inschrijver aanwezig zijn. Zie de inschrijvingsvoorwaarden in het bestek.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.3)Nadere inlichtingen:

Meervoudige raamovereenkomst met hernieuwde oproep tot mededinging:

Meervoudige raamovereenkomst: in geval van gunning van de opdracht wordt een raamovereenkomst met een looptijd van 1 jaar, jaarlijks verlengbaar en met een uiterste termijn die is vastgesteld op 31.12.2023 ondertekend met elk van de inschrijvers die aan de uitsluitings- en selectiecriteria voldoen en die kunnen bewijzen dat ze beschikken over alle nodige machtigingen, overeenkomstig de bepalingen van decreet nr. 2011-1457 van 7.11.2011 betreffende de machtiging voor de aankoop van elektriciteit om deze vervolgens door te verkopen, evenals alle verschenen of nog te verschijnen wetteksten die erop betrekking hebben.

Met hernieuwde oproep tot mededinging: bij een specifieke bestelling behouden het Europees Parlement en het Agentschap eu-LISA zich individueel en respectievelijk het recht voor om opnieuw een oproep tot mededinging te doen aan de ondertekenaars van de raamovereenkomst om een specifieke leveringsopdracht te ondertekenen met een looptijd die kan variëren van 12 tot 36 maanden volgens de keuze van de deelnemende instelling. Hiertoe kunnen alle ondernemers die een raamovereenkomst hebben ondertekend, worden uitgenodigd om een prijsofferte in te dienen die zal worden beoordeeld op basis van de gunningscriteria die in het bestek zijn vermeld.

Elke deelnemende instelling kan deelnemen aan elke hernieuwde oproep tot mededinging met het oog op de ondertekening van een nieuwe specifieke leveringsovereenkomst. De totale looptijd van alle specifieke opdrachten per deelnemende instelling mag niet meer bedragen dan 48 maanden.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Gerecht van het Hof van Justitie van de Europese Unie
Postadres: Rue du Fort Niedergrünewald
Plaats: Luxembourg
Postcode: L-2925
Land: Luxemburg
E-mail: cfi.registry@curia.europa.eu
Internetadres: http://curia.europa.eu
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
Officiële benaming: Europese Ombudsman
Plaats: Strasbourg
Postcode: 67000
Land: Frankrijk
Internetadres: http://ombudsman.europa.eu
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Greffe du tribunal de l'Union européenne
Postadres: Rue du Fort Niedergrünewald
Plaats: Luxembourg
Postcode: L-2925
Land: Luxemburg
E-mail: cfi.registry@curia.europa.eu
Internetadres: http://curia.europa.eu
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
09/04/2019