Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Dodávky - 176840-2019

16/04/2019    S75

Francúzsko-Štrasburg: Dodávka elektrickej energie pre budovy Európskeho parlamentu a európskej agentúry eu-LISA v Štrasburgu

2019/S 075-176840

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania

Tovary

Právny základ:
Smernica 2014/24/EÚ

Oddiel I: Verejný obstarávateľ

I.1)Názov a adresy
Úradný názov: Európsky parlament
Poštová adresa: 1 avenue du Président Robert Schuman
Mesto/obec: Strasbourg
Kód NUTS: FRF11 Bas-Rhin
PSČ: 67070
Štát: Francúzsko
Kontaktná osoba: Direction des infrastructures — Contrats et marchés
E-mail: INLO.AO.DIR.A@ep.europa.eu
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: www.europarl.europa.eu
I.3)Komunikácia
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4602
Ďalšie informácie možno získať na vyššie uvedenej adrese
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia predložiť na vyššie uvedenej adrese
I.4)Druh verejného obstarávateľa
Európska inštitúcia/agentúra alebo medzinárodná organizácia
I.5)Hlavná činnosť
Všeobecné verejné služby

Oddiel II: Predmet

II.1)Rozsah obstarávania
II.1.1)Názov:

Dodávka elektrickej energie pre budovy Európskeho parlamentu a európskej agentúry eu-LISA v Štrasburgu

Referenčné číslo: 06A70/2019/M023
II.1.2)Hlavný kód CPV
09310000 Elektrická energia
II.1.3)Druh zákazky
Tovary
II.1.4)Stručný opis:

Dodávka elektrickej energie pre budovy Európskeho parlamentu (časť 1) a európskej agentúry eu-LISA (časť 2) v Štrasburgu.

II.1.5)Celková odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 18 900 000.00 EUR
II.1.6)Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: áno
Ponuky možno predkladať na všetky časti
II.2)Opis
II.2.1)Názov:

Dodávka elektrickej energie pre budovy Európskeho parlamentu v Štrasburgu

Časť č.: 1
II.2.2)Dodatočné kódy CPV
09310000 Elektrická energia
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: FRF11 Bas-Rhin
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:

Štrasburg, Francúzsko.

II.2.4)Opis obstarávania:

Dodávka elektrickej energie, vyrobenej zo 100 % obnoviteľných zdrojov energie, pre budovy Európskeho parlamentu v Štrasburgu.

II.2.5)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Nižšie uvedené kritériá
Cena
II.2.6)Odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 16 000 000.00 EUR
II.2.7)Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Trvanie v mesiacoch: 48
Toto obstarávanie môže byť obnovené: nie
II.2.10)Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: nie
II.2.11)Informácie o opciách
Opcie: nie
II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: nie
II.2.14)Doplňujúce informácie
II.2)Opis
II.2.1)Názov:

Dodávka elektrickej energie pre budovy európskej agentúry eu-LISA v Štrasburgu

Časť č.: 2
II.2.2)Dodatočné kódy CPV
09310000 Elektrická energia
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: FRF11 Bas-Rhin
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:

Štrasburg, Francúzsko.

II.2.4)Opis obstarávania:

Dodávka elektrickej energie pre budovy európskej agentúry eu-LISA v Štrasburgu.

II.2.5)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Nižšie uvedené kritériá
Cena
II.2.6)Odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 2 900 000.00 EUR
II.2.7)Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Trvanie v mesiacoch: 48
Toto obstarávanie môže byť obnovené: nie
II.2.10)Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: nie
II.2.11)Informácie o opciách
Opcie: nie
II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: nie
II.2.14)Doplňujúce informácie

Oddiel III: Právne, ekonomické, finančné a technické informácie

III.1)Podmienky účasti
III.1.1)Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok:

Uchádzači musia preukázať, že majú všetky nevyhnutné oprávnenia v súlade s ustanoveniami vyhlášky č. 2011-1457 zo 7.11.2011 o oprávnení na nákup elektrickej energie na jej opätovný predaj a všetkých súvisiacich právnych textov, ktoré boli alebo budú zverejnené.

III.1.2)Ekonomické a finančné postavenie
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
III.1.3)Technická a odborná spôsobilosť
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu

Oddiel IV: Postup

IV.1)Opis
IV.1.1)Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.3)Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme
Obstarávanie zahŕňa uzavretie rámcovej dohody
Rámcová dohoda s viacerými uchádzačmi
IV.1.8)Informácie o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: nie
IV.2)Administratívne informácie
IV.2.2)Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum: 27/05/2019
IV.2.3)Predpokladaný dátum odoslania výziev na súťaž alebo na účasť vybraným uchádzačom
IV.2.4)Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť:
Bulharčina, Čeština, Dánčina, Nemčina, Gréčtina, Angličtina, Španielčina, Estónčina, Fínčina, Francúzština, Írčina, Chorvátčina, Maďarčina, Taliančina, Litovčina, Lotyština, Maltčina, Holandčina, Poľština, Portugalčina, Rumunčina, Slovenčina, Slovinčina, Švédčina
IV.2.6)Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Trvanie v mesiacoch: 6 (od uplynutia lehoty na predkladanie ponúk)
IV.2.7)Podmienky na otváranie ponúk
Dátum: 04/06/2019
Miestny čas: 14:00
Miesto:

Európsky parlament, Štrasburg.

Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk:

Uchádzači musia svoju účasť na otváraní ponúk potvrdiť najneskôr 2 pracovné dni pred dátumom otvárania ponúk, s obmedzením ich zastúpenia na jednu osobu. Podrobnosti o spôsobe registrácie sú uvedené v súťažných podkladoch.

Oddiel VI: Doplnkové informácie

VI.1)Informácie o opakovaní obstarávania
Toto obstarávanie sa bude opakovať: nie
VI.3)Doplňujúce informácie:

Viacnásobná rámcová zmluva s obnovením súťaže:

Viacnásobná rámcová zmluva: v prípade pridelenia zákazky sa rámcová zmluva (ktorej trvanie bude 1 rok, bude možné ju predĺžiť a konečná lehota je 31.12.2023) podpíše s každým uchádzačom, ktorý splní kritériá vylúčenia a výberu a preukáže, že disponuje všetkými nevyhnutnými oprávneniami v súlade s vyhláškou č. 2011-1457 zo 7.11.2011 o oprávnení na nákup elektrickej energie na jej opätovný predaj a všetkými súvisiacimi právnymi textami, ktoré boli alebo budú zverejnené.

Obnovenie súťaže: v prípade konkrétnej objednávky si Európsky parlament a agentúra eu-LISA vyhradzujú právo obnoviť súťaž medzi účastníkmi rámcovej zmluvy s cieľom podpísať osobitnú zmluvu na dodávku tovaru, ktorej trvanie môže byť od 12 do 36 mesiacov, podľa uváženia zúčastnenej inštitúcie. Preto všetky hospodárske subjekty, ktoré podpísali rámcovú zmluvu, môžu byť vyzvané na predloženie cenovej ponuky, ktorá sa bude hodnotiť na základe kritérií vyhodnotenia ponúk vymedzených v špecifikáciách obstarávania.

Každá zúčastnená inštitúcia sa môže zúčastniť na obnovení súťaže, ktorej cieľom bude podpísanie novej osobitnej zmluvy na dodávku tovaru. Celkové trvanie všetkých osobitných zmlúv na zúčastnenú inštitúciu nesmie prekročiť 48 mesiacov.

VI.4)Postupy preskúmania
VI.4.1)Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úradný názov: Všeobecný súd Súdneho dvora Európskej únie
Poštová adresa: Rue du Fort Niedergrünewald
Mesto/obec: Luxembourg
PSČ: L-2925
Štát: Luxembursko
E-mail: cfi.registry@curia.europa.eu
Internetová adresa: http://curia.europa.eu
VI.4.2)Orgán zodpovedný za mediáciu
Úradný názov: Európsky ombudsman
Mesto/obec: Strasbourg
PSČ: 67000
Štát: Francúzsko
Internetová adresa: http://ombudsman.europa.eu
VI.4.4)Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úradný názov: Greffe du tribunal de l'Union européenne
Poštová adresa: Rue du Fort Niedergrünewald
Mesto/obec: Luxembourg
PSČ: L-2925
Štát: Luxembursko
E-mail: cfi.registry@curia.europa.eu
Internetová adresa: http://curia.europa.eu
VI.5)Dátum odoslania tohto oznámenia:
09/04/2019