Leveringen - 177345-2019

16/04/2019    S75    - - Leveringen - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Polen-Nowy Dwór Mazowiecki: Elektrische machines, apparaten, uitrusting en verbruiksartikelen; verlichting

2019/S 075-177345

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
AMW Sinevia Sp. z o.o.
ul. Paderewskiego 6
Nowy Dwór Mazowiecki
05-100
Polen
Contactpersoon: Beata Zasuń
Telefoon: +48 221012100-174
E-mail: beata.zasun@sinevia.pl
Fax: +48 221012100
NUTS-code: PL9

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.amwsinevia.pl

I.5)Hoofdactiviteit
Huisvesting en gemeenschappelijke voorzieningen

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

SVA/J/4620-26/2019: Dostawa materiałów elektrycznych i teletechnicznych w ramach zadania 51056 CASA.

Referentienummer: SVA/J/4620-26/2019
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
31000000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Dostawa materiałów teletechnicznych – System telewizji dozorowej

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
31000000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL213
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Einde: 28/06/2019
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Dostawa materiałów teletechnicznych – System kontroli dostępu i ochrony.

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
31000000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL213
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Einde: 28/06/2019
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Dostawa materiałów teletechnicznych - Instalacje teletechniczne.

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
31000000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL213
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Einde: 28/06/2019
Deze opdracht kan worden verlengd: neen

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 29/04/2019
Plaatselijke tijd: 10:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Pools

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
11/04/2019