De TED-website is sinds 02-11-2022 klaar voor de e formulieren. De zoekfunctie is veranderd: vergeet niet uw opgeslagen geavanceerde zoekopdrachten aan te passen. Ontdek alle veranderingen op de nieuwspagina en op de bijgewerkte helppagina’s

Diensten - 177730-2014

Beknopt weergeven

28/05/2014    S102

Luxemburg-Luxemburg: Verhuur en onderhoud van sierplanten

2014/S 102-177730

Aankondiging van een gegunde opdracht

Diensten

Richtlijn 2004/18/EG

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam, adressen en contactpunt(en)

Officiële benaming: Europese Commissie
Postadres: Gebouw Jean Monnet, kantoor A1/029
Plaats: Luxemburg
Postcode: 2920
Land: Luxemburg
Ter attentie van: Bureau infrastructuur en logistiek — Luxemburg, eenheid OIL.06, sector 002 Contracten en aanbestedingen
E-mail: oil-appels-offres@ec.europa.eu
Telefoon: +352 4301-38312
Fax: +352 4301-32109

Internetadres(sen):

Adres van de aanbestedende dienst: http://ec.europa.eu/oil/index_fr.htm

I.2)Soort aanbestedende dienst
Europese instelling/Europees agentschap of internationale organisatie
I.3)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten
I.4)Gunning van de opdracht namens andere aanbestedende diensten
De aanbestedende dienst koopt aan namens andere aanbestedende diensten: neen

Afdeling II: Voorwerp van de opdracht

II.1)Beschrijving
II.1.1)Aan de opdracht gegeven benaming
Verhuur en onderhoud van sierplanten
II.1.2)Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlening van de diensten
Diensten
Dienstencategorie nr 27: Andere diensten

NUTS-code LU LUXEMBOURG (GRAND-DUCHÉ)

II.1.3)Inlichtingen over de raamovereenkomst of het dynamisch aankoopsysteem (DAS)
II.1.4)Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop/aankopen
De opdracht behelst het verlenen van diensten met betrekking tot de verhuur en het onderhoud van sierplanten.
II.1.5)CPV-classificatie (Gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten)

77300000 Tuinbouwdiensten

II.1.6)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
Opdracht valt onder de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA): ja
II.2)Totale definitieve waarde van de opdracht/opdrachten
II.2.1)Totale definitieve waarde van de opdracht/opdrachten
Waarde: 157 000 EUR
Zonder btw

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Type procedure
IV.1.1)Type procedure
Openbaar
IV.2)Gunningscriteria
IV.2.1)Gunningscriteria
Laagste prijs
IV.2.2)Inlichtingen over de elektronische veiling
Er is gebruik gemaakt van een elektronische veiling: neen
IV.3)Administratieve inlichtingen
IV.3.1)Referentienummer van het dossier bij de aanbestedende dienst
OIL06-PO-2013-087.
IV.3.2)Eerdere bekendmaking(en) betreffende dezelfde opdracht

Aankondiging van een opdracht

Nummer van de aankondiging in het PBEU: 2014/S 14-019849 van 21.1.2014

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr: OIL06-PO-2013-087 Titel: Verhuur en onderhoud van sierplanten
V.1)Datum van de beslissing tot gunning van de opdracht:
4.4.2014
V.2)Informatie over inschrijvingen
Aantal ontvangen inschrijvingen: 1
V.3)Naam en adres van de ondernemer aan wie de opdracht is gegund

Officiële benaming: IsoGreen
Postadres: 82, rue G-D Adolphe
Plaats: Dudelange
Postcode: 3412
Land: Luxemburg
E-mail: isogreen@pt.lu
Telefoon: +352 522088
Fax: +352 523336

V.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht
Totale definitieve waarde van de opdracht:
Waarde: 157 000 EUR
Zonder btw
V.5)Inlichtingen over uitbesteding
De opdracht wordt waarschijnlijk uitbesteed: neen

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De opdracht houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de Europese Unie wordt gefinancierd: neen
VI.2)Nadere inlichtingen:
De totale waarde van de opdracht omvat een reserve van ongeveer 20 % voor indexeringen en onvoorziene kosten.
VI.3)Beroepsprocedures
VI.3.1)Voor beroepsprocedures bevoegde instantie

Officiële benaming: Gerecht van de Europese Unie
Postadres: rue du Fort Niedergrünewald
Plaats: Luxemburg
Postcode: 2925
Land: Luxemburg
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefoon: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100
Internetadres: http://curia.europa.eu

VI.3.2)Instellen van beroep
VI.3.3)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen

Officiële benaming: Bureau infrastructuur en logistiek — Luxemburg, t.a.v. mevrouw Inez Jacquemyn
Postadres: Gebouw Jean Monnet, rue Alcide de Gasperi, kantoor A1/097
Plaats: Luxemburg
Postcode: 2920
Land: Luxemburg
Telefoon: +352 4301-36491
Fax: +352 4301-33789

VI.4)Datum van verzending van deze aankondiging:
16.5.2014