Diensten - 178088-2018

25/04/2018    S80    Agentschappen - Diensten - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Portugal-Lissabon: Opdrachten voor diensten inzake op afstand bestuurde luchtvaartuigen (RPAS) en systemen voor verticaal opstijgen en landen (VTOL) voor de monitoring van emissies en maritiem toezicht.

2018/S 080-178088

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Europees Agentschap voor maritieme veiligheid
Praça Europa 4
Lisbon
1249-206
Portugal
Contactpersoon: Mr Leendert Bal
E-mail: OPEN102018@emsa.europa.eu
Fax: +351 211209483
NUTS-code: PT170

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.emsa.europa.eu/

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3450
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3450
I.4)Soort aanbestedende dienst
Europese instelling/Europees agentschap of internationale organisatie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Opdrachten voor diensten inzake op afstand bestuurde luchtvaartuigen (RPAS) en systemen voor verticaal opstijgen en landen (VTOL) voor de monitoring van emissies en maritiem toezicht.

Referentienummer: EMSA/OP/10/2018
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
34711200
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Het doel van onderhavige oproep tot inschrijving is het sluiten van een overeenkomst voor diensten inzake op afstand bestuurde luchtvaartuigen (RPAS) en systemen voor verticaal opstijgen en landen (VTOL) op civiel maritiem gebied ter ondersteuning van activiteiten die verband houden met de monitoring van emissies en maritiem toezicht. De verlening van kostenefficiënte diensten inzake RPAS op maritiem gebied omvat middelen, instrumenten en relevant deskundig personeel voor de besturing van de RPAS en om gegevens te bekomen en te verspreiden.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 38 000 000.00 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
Inschrijvingen mogen worden ingediend voor alle percelen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

VTOL en RPAS voor de monitoring van emissies.

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
35611600
35125000
35125100
90730000
90741100
38433200
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PT170
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Perceel 1 is gericht op de monitoring van emissies. De platformen van de RPAS moeten in staat zijn op te stijgen en te landen vanaf de kust en moeten gericht zijn op operaties op korte afstand.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 14 000 000.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

een eventuele eerste verlenging van 1 jaar en daarna een eventuele tweede verlenging voor een periode van nog eens 1 jaar indien het EMSA dit vraagt.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

VTOL en RPAS voor maritiem toezicht.

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
35611600
35125000
35125100
90730000
90741100
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PT170
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Perceel 2 is gericht op maritiem toezicht. De platformen van de RPAS moeten in staat zijn verticaal op te stijgen en te landen vanaf de kust of vanop schepen die door de gebruikers worden bestuurd en moeten gericht zijn op operaties op korte afstand.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 24 000 000.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

een eventuele eerste verlenging van 1 jaar en daarna een eventuele tweede verlenging voor een periode van nog eens 1 jaar indien het EMSA dit vraagt.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.1)Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht
Verplichting tot vermelding van de namen en beroepskwalificaties van het personeel dat met het uitvoeren van de opdracht wordt belast

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
Raamovereenkomst met één onderneming
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 18/06/2018
Plaatselijke tijd: 23:59
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Bulgaars, Tsjechisch, Deens, Duits, Grieks, Engels, Spaans, Estisch, Fins, Frans, Iers, Kroatisch, Hongaars, Italiaans, Litouws, Lets, Maltees, Nederlands, Pools, Portugees, Roemeens, Slowaaks, Sloveens, Zweeds
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot: 31/01/2019
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 20/06/2018
Plaatselijke tijd: 11:00
Plaats:

Europees Agentschap voor maritieme veiligheid, Praça Europa 4, 1249-206 Lisbon, Portugal

Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:

Gelieve op te merken dat 11:00 MET/MEZT overeenstemt met 10:00 te Lissabon.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Gerecht
Rue du Fort Niedergrünewald
Luxembourg
L-2925
Luxemburg
E-mail: ECJ.Registry@curia.eu.int
Fax: +352 433766

Internetadres: www.curia.europa.eu

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
Gerecht
Rue du Fort Niedergrünewald
Luxembourg
L-2925
Luxemburg
Telefoon: +352 43032100
E-mail: GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu
Fax: +352 43032100

Internetadres: www.curia.europa.eu

VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
18/04/2018