Dodávky - 178812-2016

Zobrazit zhuštěný náhled

26/05/2016    S100

Česká republika-Brno: Hormony hypofýzy a hypotalamu a jejich analogy

2016/S 100-178812

Předběžné oznámení

Dodávky

Směrnice 2004/18/ES

Oddíl I: Veřejný zadavatel

I.1)Název, adresa a kontaktní místo/místa

Úřední název: Fakultní nemocnice Brno
Národní identifikační číslo: 65269705
Poštovní adresa: Jihlavská 20
Obec: Brno
PSČ: 625 00
Stát: Česko
Kontaktní osoba: Oddělení právních věcí
K rukám: Petra Lompejová
E-mail: Lompejova.Petra@fnbrno.cz
Tel.: +420 532233743

Internetové adresy:

Obecná adresa veřejného zadavatele: http://www.fnbrno.cz

Adresa profilu kupujícího: https://ezak.fnbrno.cz

Další informace lze získat:
na výše uvedených kontaktních místech

I.2)Druh veřejného zadavatele
Celostátní či federální úřad/agentura
I.3)Hlavní předmět činnosti
Zdravotnictví
I.4)Zadání zakázky jménem jiných veřejných zadavatelů
Veřejný zadavatel zadává zakázku jménem jiných veřejných zadavatelů: ne

Oddíl II.B: Předmět zakázky (Dodávky nebo služby)

II.1)Název přidělený zakázce veřejným zadavatelem:
Lanreotidi Acetas 2016.
II.2)Druh zakázky a místo dodávky nebo plnění
Dodávky
Brno.

Kód NUTS CZ064 Jihomoravský kraj

II.3)Informace o rámcové smlouvě
Oznámení se týká uzavření rámcové smlouvy: ano
II.4)Stručný popis předmětu a rozsahu či hodnoty dodávek nebo služeb:
Předmětem zadávacího řízení je uzavření rámcové smlouvy týkající se jednotlivých veřejných zakázek na opakující se plnění – dodávky léčivých přípravků dle potřeb zadavatele. Léčivý přípravek s účinnou látkou Lanreotidi acetas, ATC skupina H01CB03.
uveďte předpokládanou hodnotu bez DPH: 11 200 000 CZK

Části zakázky

Rozdělení zakázky na části: ne
II.5)Společný slovník pro veřejné zakázky (CPV)

33642100 Hormony hypofýzy a hypotalamu a jejich analogy

II.6)Předpokládané datum zahájení zadávacího řízení
II.7)Informace o Dohodě o veřejných zakázkách (GPA)
II.8)Další informace:
Popis potřeb, které mají být splněním veřejné zakázky naplněny – zajištění dodávek předmětných léčivých přípravků k poskytování zdravotní péče a snížení nákupní ceny přípravků oproti ceně na základě nákupu bez písemné smlouvy (bez veřejné zakázky), tj. snížení obchodní marže dodavatele.
Popis předmětu veřejné zakázky – viz II.4.
Popis vzájemného vztahu předmětu veřejné zakázky a potřeb zadavatele – realizace zadávacího řízení k veřejné zakázce vč. následných objednávek a dodávek léčivých přípravků je prostředkem k naplnění potřeb zadavatele viz výše.
Předpokládaný termín splnění veřejné zakázky – zadáním veřejné zakázky, tj. uzavřením rámcové kupní smlouvy na dodávky a následnými objednávkami léčivých přípravků.

Oddíl III: Právní, ekonomické, finanční a technické informace

III.1)Podmínky vztahující se k zakázce
III.1.1)Hlavní podmínky financování a platební podmínky, případně odkaz na příslušná ustanovení, která tyto podmínky upravují:
III.2)Podmínky účasti
III.2.1)Informace o vyhrazených zakázkách

Oddíl VI: Doplňující informace

VI.1)Informace o financování z prostředků Evropské unie
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ne
VI.2)Další informace:
VI.3)Informace o obecném právním rámci
VI.4)Datum odeslání tohoto oznámení:
20.5.2016