Kijk op onze speciale pagina met aanbestedingen van medisch materiaal in verband met de coronacrisis.

De conferentie over de toekomst van Europa is uw kans om uw ideeën te delen en vorm te geven aan de toekomst van Europa. Laat uw stem horen!

Diensten - 179691-2016

27/05/2016    S101

Polen-Warschau: Aankoop van het digitale oppervlaktemodel langs de buitengrenzen van de EU

2016/S 101-179691

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Frontex
Postadres: Plac Europejski 6
Plaats: Warsaw
NUTS-code: PL127 Miasto Warszawa
Postcode: 00-844
Land: Polen
E-mail: procurement@frontex.europa.eu
Telefoon: +48 222059500
Fax: +48 222059501
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.frontex.europa.eu
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1556
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het volgende adres:
Officiële benaming: Frontex
Postadres: Plac Europejski 6
Plaats: Warsaw
Postcode: 00-844
Land: Polen
E-mail: procurement@frontex.europa.eu
NUTS-code: PL127 Miasto Warszawa
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.frontex.europa.eu
I.4)Soort aanbestedende dienst
Europese instelling/Europees agentschap of internationale organisatie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Aankoop van het digitale oppervlaktemodel langs de buitengrenzen van de EU.

Referentienummer: Frontex/OP/286/RS.
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
72319000 Verstrekking van gegevens
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Aankoop van een reeks ruimtelijke gegevens van digitale oppervlaktemodellen (DSM – digital surface models) die kunnen worden gebruikt voor analyses en visualisaties. Het digitale oppervlaktemodel moet worden gezien als een digitaal hoogtemodel dat alle hoogteverschillen op het aardoppervlak omvat (bijv. vegetatie en bouwwerken).

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 575 000.00 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL127 Miasto Warszawa
Voornaamste plaats van uitvoering:

Diensten op afstand en het hoofdkantoor van Frontex.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Aankoop van een reeks ruimtelijke gegevens van digitale oppervlaktemodellen (DSM – digital surface models) die kunnen worden gebruikt voor analyses en visualisaties.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 575 000.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 2
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

Bewijs dat de inschrijver als een erkende juridische entiteit is opgericht en is ingeschreven in een relevant beroeps- of handelsregister.

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Een lijst van opdrachten met een soortgelijk onderwerp als onderhavige aanbesteding en een nettowaarde van meer dan 300 000 EUR die de laatste 3 jaar zijn uitgevoerd (in 2013, 2014 of 2015). De lijst moet het volgende vermelden: data, begunstigden en een korte beschrijving van de projectactiviteiten.

Minstens 2 referentiebrieven van klanten ter bevestiging van de goede kwaliteit van de verleende diensten vermeld op de voornoemde lijst van opdrachten.

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 12/07/2016
Plaatselijke tijd: 16:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Bulgaars, Tsjechisch, Deens, Duits, Grieks, Engels, Spaans, Estisch, Fins, Frans, Iers, Kroatisch, Hongaars, Italiaans, Litouws, Lets, Maltees, Nederlands, Pools, Portugees, Roemeens, Slowaaks, Sloveens, Zweeds
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 4 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 19/07/2016
Plaatselijke tijd: 11:00
Plaats:

Frontex, Plac Europejski 6, 00-844 Warsaw, POLEN.

Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:

Slechts 1 vertegenwoordiger per inschrijver is toegelaten. Gelieve de deelname vooraf kenbaar te maken aan Frontex op: procurement@frontex.europa.eu

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Gerecht
Postadres: rue du Fort Niedergrünewald
Plaats: Luxembourg
Postcode: 2925
Land: Luxemburg
Telefoon: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100
Internetadres: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

binnen 2 maanden na de kennisgeving aan de klager of, bij ontbreken daarvan, binnen 2 maanden na de dag waarop het bekend werd.

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
17/05/2016