Služby - 180399-2018

26/04/2018    S81    Evropská komise - Služby - Oznámení zadávacího řízení - Otevřené řízení 

Belgie-Brusel: Poskytování a zajištění podpory pro školení týkající se právního rámce a politických oblastí, na něž se vztahují evropské strukturální a investiční fondy (ESI fondy) v programovém období 2014-2020 a v období po roce 2020

2018/S 081-180399

Oznámení o zahájení zadávacího řízení

Služby

Legal Basis:

směrnice 2014/24/EU

Oddíl I: Veřejný zadavatel

I.1)Název a adresa
Evropská komise, General Directorate Regional and Urban Policy
TA Cell BU-1 00/184
Brussels
1049
Belgie
Kontaktní osoba: DG REGIO.A3 — Budget and Financial Management
E-mail: REGIO-CONTRACTS@ec.europa.eu
Kód NUTS: BE1

Internetové adresy:

Hlavní adresa: http://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/funding-opportunities/calls-for-tender/

I.2)Informace o společném zadávání veřejných zakázek
I.3)Komunikace
Zadávací dokumentace je dostupná přímo a zcela bez omezení či poplatků na: http://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/funding-opportunities/calls-for-tender/
Další informace lze získat na výše uvedené adrese
Nabídky nebo žádosti o účast musí být zaslány na výše uvedenou adresu
I.4)Druh veřejného zadavatele
Evropská instituce/agentura nebo mezinárodní organizace
I.5)Hlavní předmět činnosti
Služby pro širokou veřejnost

Oddíl II: Předmět

II.1)Rozsah veřejné zakázky
II.1.1)Název:

Poskytování a zajištění podpory pro školení týkající se právního rámce a politických oblastí, na něž se vztahují evropské strukturální a investiční fondy (ESI fondy) v programovém období 2014-2020 a v období po roce 2020

Spisové číslo: 2018CE16BAT060
II.1.2)Hlavní kód CPV
79000000
II.1.3)Druh zakázky
Služby
II.1.4)Stručný popis:

Tato rámcová smlouva požaduje zajištění služeb souvisejících s pořádáním školících seminářů vedených odbornými školiteli. Tyto školící semináře budou buď interní a budou pouze pro pracovníky Komise, nebo budou externí pro řídící orgány a další výkonné subjekty. Délka školících seminářů se může dle zaměření a místa pohybovat v rozmezí od 1 hodiny po 1-2 dny.

II.1.5)Předpokládaná celková hodnota
Hodnota bez DPH: 500 000.00 EUR
II.1.6)Informace o částech
Zakázka je rozdělena na části: ne
II.2)Popis
II.2.1)Název:
II.2.2)Dodatečný(-é) kód(-y) CPV
II.2.3)Místo plnění
Kód NUTS: BE
Hlavní místo dodání nebo plnění:

Především mimo prostory Komise.

II.2.4)Popis zakázky:

Tato rámcová smlouva požaduje zajištění služeb souvisejících s pořádáním školících seminářů vedených odbornými školiteli. Tyto školící semináře budou buď interní a budou pouze pro pracovníky Komise, nebo budou externí pro řídící orgány a další výkonné subjekty. Délka školících seminářů se může dle zaměření a místa pohybovat v rozmezí od 1 hodiny po 1-2 dny.

II.2.5)Kritéria pro zadání zakázky
Cena není jediným kritériem zadání a všechna kritéria jsou uvedena pouze v zadávací dokumentaci
II.2.6)Předpokládaná hodnota
Hodnota bez DPH: 500 000.00 EUR
II.2.7)Doba trvání zakázky, rámcové smlouvy či dynamického nákupního systému
Doba trvání v měsících: 24
Tuto zakázku lze obnovit: ano
Uveďte popis obnovení:

Na tuto zakázku se vztahuje jedno prodloužení v délce 24 měsíců.

II.2.10)Informace o variantách
Budou přijímány varianty: ne
II.2.11)Informace o opcích
Opce: ne
II.2.12)Informace o elektronických katalozích
II.2.13)Informace o financování z prostředků Evropské unie
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ne
II.2.14)Další informace

Veřejný zadavatel může využít jednacího řízení v souladu s článkem 104 odst. 5 finančního nařízení (článek 134 odst. 1 písm. e) prováděcích pravidel) ke zvýšení limitu rámcové smlouvy o celkovou odhadovanou částku v maximální výši 250 000 EUR v případě následných služeb. Tohoto řízení lze využít nejpozději v průběhu 3 let od podpisu rámcové smlouvy.

Oddíl III: Právní, ekonomické, finanční a technické informace

III.1)Podmínky účasti
III.1.1)Profesní kvalifikační předpoklady dodavatelů, včetně požadavků týkajících se registrace v profesních nebo jiných rejstřících
III.1.2)Ekonomická a finanční situace
Kritéria pro výběr jsou uvedena v zadávací dokumentaci
III.1.3)Technická a odborná způsobilost
Kritéria pro výběr jsou uvedena v zadávací dokumentaci
III.1.5)Informace o vyhrazených zakázkách
III.2)Podmínky vztahující se k zakázce
III.2.1)Informace o vyhrazení určité profesi
III.2.2)Podmínky realizace zakázky:
III.2.3)Informace o zaměstnancích odpovědných za realizaci zakázky
Povinnost uvádět jména a profesní kvalifikace zaměstnanců odpovědných za provedení dané zakázky.

Oddíl IV: Řízení

IV.1)Popis
IV.1.1)Druh řízení
Otevřené řízení
IV.1.3)Informace o rámcové smlouvě nebo dynamickém nákupním systému
IV.1.4)Informace o snížení počtu řešení nebo nabídek během jednání nebo dialogu
IV.1.6)Informace o elektronické aukci
IV.1.8)Informace o Dohodě o veřejných zakázkách (GPA)
Na zakázku se vztahuje Dohoda o veřejných zakázkách: ano
IV.2)Administrativní informace
IV.2.1)Předchozí zveřejnění týkající se tohoto řízení
IV.2.2)Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast
Datum: 30/05/2018
IV.2.3)Předpokládané datum odeslání výzvy v k podání nabídek nebo účasti vybraným zájemcům
IV.2.4)Jazyk nebo jazyky, ve kterých mohou být podávány nabídky nebo žádosti o účast:
Angličtina, Bulharština, Dánština, Němčina, Řečtina, Estonština, Finština, Francouzština, Irština, Chorvatština, Madarština, Italština, Lotyština, Litevština, Maltština, Nizozemština, Polština, Portugalština, Rumunština, Slovenština, Slovinština, Španelština, Švédština, Ceština
IV.2.6)Minimální doba, po kterou je uchazeč svou nabídkou vázán
Doba trvání v měsících: 6 (od uplynutí lhůty pro podání nabídek)
IV.2.7)Podmínky pro otevírání nabídek
Datum: 06/06/2018
Místní čas: 10:00
Místo:

Avenue Beaulieu no 5, 1160 Auderghem, Belgie (métro Demey).

Další informace o oprávněných osobách a otevírání nabídek:

Každý z uchazečů se může zúčastnit nebo vyslat zástupce. Informujte prosím e-mailem veřejného zadavatele na adrese uvedené v oddílu I nejpozději den před konáním otevírání a za každého účastníka uveďte: jméno a příjmení, datum narození, národnost, číslo a platnost průkazu totožnosti nebo pasu.

Oddíl VI: Doplňující informace

VI.1)Informace o opakování zakázek
Jde o opakovanou zakázku: ne
VI.2)Informace o elektronických pracovních postupech
Bude použita elektronická platba
VI.3)Další informace:

Protože zadávací dokumentace a případné další informace jsou k dispozici na internetové stránce Generálního ředitelství pro regionální politiku na této adrese: http://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/funding-opportunities/calls-for-tender/, vyzýváme případné uchazeče, aby tuto internetovou stránku pravidelně kontrolovali. Období realizace úkolů lze prodloužit v řádně odůvodněných případech na základě vyslovené písemné dohody stran.

VI.4)Přezkumná řízení
VI.4.1)Orgán příslušný k přezkumu
Tribunál
Rue du Fort Niedergrünewald
Luxembourg
L-2925
Lucembursko
Tel.: +352 4303-1
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Fax: +352 4303-2100

Internetová adresa: http://curia.europa.eu

VI.4.2)Subjekt odpovědný za mediační řízení
VI.4.3)Přezkumné řízení
VI.4.4)Subjekt, u kterého lze získat informace o přezkumném řízení
Evropská komise, Directorate General for Regional and Urban Policy, Unit Budget and Financial Management
Brussels
1049
Belgie
VI.5)Datum odeslání tohoto oznámení:
19/04/2018