Diensten - 181081-2019

17/04/2019    S76

Finland-Helsinki: Zakelijke dienstverlening: juridisch, marketing, consulting, drukkerij en beveiliging

2019/S 076-181081

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Helsingin ranskalais-suomalainen koulu
Nationaal identificatienummer: 0245912-2
Postadres: Raumantie 4
Plaats: Helsinki
NUTS-code: FI1B Helsinki-Uusimaa
Postcode: 00350
Land: Finland
E-mail: kilpailutus@hansel.fi
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.hrsk.fi
I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Suomalais-venäläinen koulu
Nationaal identificatienummer: 0245913-0
Postadres: Kaarelankuja 2
Plaats: Helsinki
NUTS-code: FI1B Helsinki-Uusimaa
Postcode: 00430
Land: Finland
E-mail: kilpailutus@hansel.fi
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.svk-edu.fi
I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
De opdracht omvat een gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://hanki.tarjouspalvelu.fi/hanki
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op een ander adres:
Officiële benaming: Hansel Oy
Postadres: PL 1386
Plaats: Helsinki
NUTS-code: FI SUOMI / FINLAND
Postcode: 00101
Land: Finland
Contactpersoon: Pekka Alahuhta
E-mail: kilpailutus@hansel.fi
Telefoon: +358 294444301
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.hansel.fi
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://hanki.tarjouspalvelu.fi/hanki?id=230421&tpk=e65224d3-bbeb-4379-b27f-158d05a0a07c
I.4)Soort aanbestedende dienst
Nationaal of federaal agentschap/bureau
I.5)Hoofdactiviteit
Onderwijs

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Oppikirjojen välityspalvelu

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
79000000 Zakelijke dienstverlening: juridisch, marketing, consulting, drukkerij en beveiliging
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Hankinnan kohteena on kirjallisuuden välityspalvelu kohdistuen erityisesti oppikirjoihin sekä lasten- ja nuortenkirjoihin. Tilaaja tekee tilaukset pääsääntöisesti toimittajan sähköisen tilauskanavan kautta. Tilatut kirjat toimitetaan tilaajan määrittämään toimitusosoitteeseen (tarjouspyynnön julkaisuhetkellä Helsingissä).

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 450 000.00 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
79824000 Drukkerij- en distributiediensten
63120000 Opslag- en magazijndiensten
63100000 Vrachtbehandeling en opslag
22110000 Gedrukte boeken
79980000 Abonnementsdiensten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FI SUOMI / FINLAND
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Tarkempi kuvaus hankinnan kohteesta esitetään tarjouspyynnön liitteessä 1 Hankinnan kohteen kuvaus sekä tarjouspyynnön liitteessä 2 Vaatimusluettelo.

Kilpailutuksen perusteella muodostetaan puitejärjestely. Puitejärjestelyn toimintatapa on esitetty tarkemmin tämän tarjouspyynnön kohdassa Päätöksenteon perusteet sekä liitteessä 5 Puitesopimusmalli. Kohdassa II.1.5) ilmoitettu arvo on hankintayksikön arvio koko puitejärjestelyn volyymistä optiokaudet mukaan lukien neljälle (4) vuodelle. Esitetty arvioitu kokonaisarvo ei sisällä määräostovelvoitetta.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Puitejärjestelyn sopimuskausi alkaa 24 kk:n määräaikaisella sopimusjaksolla. Sopimuskautta voidaan jatkaa kahdella (2) yhden (1) vuoden pituisella optiokaudella. Asiakas ilmoittaa kummankin optiokauden mahdollisesta käyttöönotosta erikseen ennen voimassaolevan sopimuksen päättymistä.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Sopimusta ei ole jaettu osiin, sillä puitejärjestelyn kohteena olevan palvelun katsotaan muodostavan loogisen kokonaisuuden, jonka jakaminen osiin hankintayksikön toimesta olisi teknisistä ja taloudellisista syistä epätarkoituksenmukaista. Hansel Oy toimii kilpailutuksessa konsultoivassa roolissa.

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
Raamovereenkomst met meerdere ondernemingen
Beoogd maximumaantal deelnemers aan de raamovereenkomst: 3
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 17/05/2019
Plaatselijke tijd: 10:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Fins
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 6 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 17/05/2019
Plaatselijke tijd: 10:05
Plaats:

Tarjousten avaustilaisuus ei ole julkinen.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
Er wordt gebruikgemaakt van elektronische orderplaatsing
Elektronische facturering wordt aanvaard
Er wordt gebruikgemaakt van elektronische betalingen
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Markkinaoikeus
Postadres: Radanrakentajantie 5
Plaats: Helsinki
Postcode: 00520
Land: Finland
E-mail: markkinaoikeus@oikeus.fi
Telefoon: +358 295643300
Fax: +358 295643314
Internetadres: http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
16/04/2019