Stavební práce - 182014-2016

Zobrazit zhuštěný náhled

28/05/2016    S102    Stavební práce - Oznámení zadávacího řízení - Vyjednávací řízení 

Česká republika-Stráž pod Ralskem: Stavební úpravy pro továrny, důlní činnost, průmyslovou výrobu a budovy sloužící ropnému a plynárenskému průmyslu

2016/S 102-182014

Oznámení o zakázce

Stavební práce

Směrnice 2004/18/ES

Oddíl I: Veřejný zadavatel

I.1)Název, adresa a kontaktní místo/místa

Úřední název: DIAMO, státní podnik, o.z. Těžba a úprava uranu
Národní identifikační číslo: 00002739
Poštovní adresa: Pod Vinicí 84
Obec: Stráž pod Ralskem
PSČ: 471 27
Stát: Česko
Kontaktní osoba: o.z. Těžba a úprava uranu, Pod Vinicí 84, 471 27 Stráž pod Ralskem
K rukám: Ing. Zdeněk Ferus
E-mail: ferus@diamo.cz
Tel.: +420 487894321
Fax: +420 487851851

Internetové adresy:

Obecná adresa veřejného zadavatele: http://www.diamo.cz

Adresa profilu kupujícího: http://www.ppe.cz/v2/profil/diamo

Elektronický přístup k informacím: http://www.ppe.cz/v2/profil/diamo

Elektronické podání nabídek a žádostí o účast: http://www.ppe.cz/v2/profil/diamo

Další informace lze získat:
na výše uvedených kontaktních místech

Zadávací dokumentaci a další dokumenty (včetně dokumentů k soutěžnímu dialogu a k dynamickému nákupnímu systému) lze získat:
na výše uvedených kontaktních místech

Nabídky nebo žádosti o účast musí být zaslány:
na výše uvedených kontaktních místech

I.2)Druh veřejného zadavatele
Veřejnoprávní instituce
I.3)Hlavní předmět činnosti
Životní prostředí
I.4)Zadání zakázky jménem jiných veřejných zadavatelů
Veřejný zadavatel zadává zakázku jménem jiných veřejných zadavatelů: ne

Oddíl II: Předmět zakázky

II.1)Popis
II.1.1)Název přidělený zakázce veřejným zadavatelem:
Rekonstrukce technologie NDS 6.
II.1.2)Druh zakázky a místo provedení stavebních prací, místo dodávky nebo plnění
Stavební práce
Provádění
Hlavní místo provádění stavebních prací, místo dodání nebo plnění: Stráž pod Ralskem.

Kód NUTS CZ051 Liberecký kraj

II.1.3)Informace o veřejné zakázce, rámcové smlouvě nebo dynamickém nákupním systému (DNS)
Oznámení se týká veřejné zakázky
II.1.4)Informace o rámcové smlouvě
II.1.5)Stručný popis zakázky nebo nákupu(ů)
Předmětem plnění veřejné zakázky je provedení stavebních prací – Rekonstrukce technologie NDS 6, která slouží k odstraňování nežádoucích rozpuštěných látek (RL) ze zbytkových technologických roztoků ZTR – C, odkalištích vod a kyselých turonských vod ZTR – T.
II.1.6)Společný slovník pro veřejné zakázky (CPV)

45250000 Stavební úpravy pro továrny, důlní činnost, průmyslovou výrobu a budovy sloužící ropnému a plynárenskému průmyslu, 45220000 Konstrukční a stavební práce, 45110000 Demolice a zemní práce, 45112340 Dekontaminace půdy

II.1.7)Informace o Dohodě o veřejných zakázkách (GPA)
Na zakázku se vztahuje Dohoda o veřejných zakázkách (GPA): ano
II.1.8)Části zakázky
Rozdělení zakázky na části: ne
II.1.9)Informace o variantách
Budou přijímány varianty: ne
II.2)Množství nebo rozsah zakázky
II.2.1)Celkové množství nebo rozsah:
Uveďte odhadovanou hodnotu bez DPH: 893 000 000 CZK
II.2.2)Informace o opcích
Opce: ne
II.2.3)Informace o obnovení zakázek
II.3)Doba trvání zakázky nebo lhůta pro dokončení
Doba trvání v měsících: 19 (ode dne zadání zakázky)

Oddíl III: Právní, ekonomické, finanční a technické informace

III.1)Podmínky vztahující se k zakázce
III.1.1)Požadované zálohy a záruky:
III.1.2)Hlavní podmínky financování a platební podmínky, případně odkaz na příslušná ustanovení, která tyto podmínky upravují:
Faktury – daňové doklady budou vystaveny ve výši na základě protokolu o předání a převzetí dílčího plnění, budou uhrazeny objednatelem na základě zapracování oprávněných připomínek objednatele (popř. písemném oznámení o faktu, že připomínky nejsou) a na základě zapracování připomínek vzešlých ze správních řízení. Faktury jsou splatné do 30 kalendářních dnů od jejich doručení objednateli.
III.1.3)Právní forma, kterou musí mít seskupení dodavatelů, jimž bude zakázka zadána:
III.1.4)Další zvláštní podmínky
III.2)Podmínky účasti
III.2.1)Profesní kvalifikační předpoklady dodavatelů, včetně požadavků týkajících se registrace v profesních nebo jiných rejstřících
Informace a doklady nezbytné k posouzení, zda byly požadavky splněny: Základní kvalifikační předpoklady (podle § 53 odst. 1 ZVZ způsobem dle ust. § 53 odst. 3 ZVZ). Profesní kvalifikační předpoklady (podle § 54 písm. a), b) ZVZ).
III.2.2)Ekonomická a finanční způsobilost
Informace a doklady nezbytné k posouzení, zda byly požadavky splněny: Dle ust. § 50 odst. 1 písm. c) ZVZ.
Minimální úroveň případně požadovaných standardů: Čestné prohlášení o své ekonomické a finanční způsobilosti splnit veřejnou zakázku.
III.2.3)Technická způsobilost
Informace a doklady nezbytné k posouzení, zda byly požadavky splněny:
Prokázání splnění technických kvalifikačních předpokladů stanovených v ust. § 56 odst. 2 písm. a) ZVZ.
Minimální úroveň případně požadovaných standardů:
Zadavatel požaduje předložit seznam významných dodávek realizovaných dodavatelem v posledních 5 letech.
III.2.4)Informace o vyhrazených zakázkách
III.3)Podmínky vztahující se na zakázky na služby
III.3.1)Informace o vyhrazení určité profesi
III.3.2)Zaměstnanci odpovědní za provedení služby

Oddíl IV: Řízení

IV.1)Druh řízení
IV.1.1)Druh řízení
Vyjednávací
IV.1.2)Omezení počtu zájemců, kteří budou vyzváni k podání nabídek nebo k účasti
IV.1.3)Snížení počtu zájemců během vyjednávání nebo dialogu
Použití vícekolového řízení, během něhož dochází k postupnému snižování počtu nabídek k jednání nebo řešení k diskuzi ne
IV.2)Kritéria pro zadání zakázky
IV.2.1)Kritéria pro zadání zakázky
Nejnižší nabídková cena
IV.2.2)Informace o elektronické dražbě
Bude použita elektronická dražba: ne
IV.3)Administrativní informace
IV.3.1)Spisové číslo přidělené veřejným zadavatelem:
209 2016
IV.3.2)Předchozí zveřejnění týkající se stejné zakázky

Předběžné oznámení

Číslo oznámení v Úř. věst: 2016/S 030-047695 ze dne 12.2.2016

IV.3.3)Podmínky pro získání zadávací dokumentace a dalších dokumentů nebo dokumentace soutěžního dialogu
Lhůta pro doručení žádostí o dokumentaci nebo pro přístup k dokumentům: 20.7.2016 - 09:00
Dokumentace za úplatu: ne
IV.3.4)Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast
20.7.2016 - 09:00
IV.3.5)Datum odeslání výzev k podání nabídek nebo k účasti vybraným zájemcům
IV.3.6)Jazyk nebo jazyky, ve kterých mohou být návrhy nebo žádosti o účast vypracovány
čeština.
IV.3.7)Minimální doba, po kterou je uchazeč svou nabídkou vázán
dnech: 90 (od uplynutí lhůty pro podání nabídek)
IV.3.8)Podmínky pro otevírání nabídek
Datum: 21.7.2016 - 9:00

Místo:

DIAMO, s. p. , o. z. TÚU, Stráž pod Ralskem.

Osoby, které jsou oprávněny být přítomny při otevírání nabídek: ne

Oddíl VI: Doplňující informace

VI.1)Informace o opakování zakázek
Jde o opakovanou zakázku: ne
VI.2)Informace o financování z prostředků Evropské unie
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ne
VI.3)Další informace
Oznámení předběžných informací bylo uveřejněno ve Věstníku VZ pod evidenčním číslem 631867.
VI.4)Odvolací řízení
VI.4.1)Subjekt odpovědný za odvolací řízení

Úřední název: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Poštovní adresa: tř. Kpt. Jaroše 7
Obec: Brno
PSČ: 604 55
Stát: Česko
E-mail: posta@compet.cz
Tel.: +420 542167811
Fax: +420 542167115
Internetová adresa: http://www.compet.cz

VI.4.2)Podání odvolání
Přesné informace o lhůtách pro podání odvolání: Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se dodavatel dozvěděl o úkonu zadavatele, který napadá. Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 10 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i zadavateli do 10 dnů od doručení rozhodnutí zadavatele o námitkách nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud zadavatel o námitkách nerozhodl.
VI.4.3)Subjekt, u kterého lze získat informace o podání odvolání
VI.5)Datum odeslání tohoto oznámení:
23.5.2016