Werken - 182430-2022

08/04/2022    S70

Nederland-Zevenbergen: Bestratings- en asfalteerwerkzaamheden

2022/S 070-182430

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Werken

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Gemeente Moerdijk
Nationaal identificatienummer: 541872553
Postadres: Pastoor van Kessellaan 15
Plaats: Zevenbergen
NUTS-code: NL411 West-Noord-Brabant
Postcode: 4761 BJ
Land: Nederland
E-mail: inkoop@moerdijk.nl
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.moerdijk.nl
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Raamovereenkomst Asfaltonderhoud wegen buitengebied

Referentienummer: SIW009064
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45233222 Bestratings- en asfalteerwerkzaamheden
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.4)Korte beschrijving:

Europese openbare aanbesteding “Raamovereenkomst Asfaltonderhoud wegen buitengebied” met kenmerk SIW009064.

De aanbestedende dienst heeft de intentie om een opdracht te verstrekken voor het asfaltonderhoud van wegen in het buitengebied. Het uit te voeren werk is gelegen binnen het beheergebied van de gemeente Moerdijk. De locaties van de uit te voeren asfaltonderhoudswerkzaamheden zijn opgedeeld in straten waarbij elke straat- of een combinatie van meerdere straten een locatie (deelopdracht) vormt.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 5 000 000.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45233141 Wegenonderhoud
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL411 West-Noord-Brabant
Voornaamste plaats van uitvoering:

Gemeente Moerdijk

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Asfaltonderhoud van wegen in het buitengebied

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2022/S 020-045470
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
29/03/2022
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 15
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: BAM Infra Regionaal Breda
Plaats: Breda
NUTS-code: NL41 Noord-Brabant
Land: Nederland
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 5 000 000.00 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 5 000 000.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

Inschrijvers hebben de mogelijkheid om aan de aanbestedende dienst vragen te stellen over de inhoud van de aanbestedingsdocumenten en de procedure. Vragen kunnen worden ingediend tot 7 februari 2022 tot 10:00 uur via de vragenmodule van Mercell Source-to-Contract.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Rechtbank Arrondissement Zeeland-West-Brabant
Postadres: Stationslaan 10
Plaats: Breda
Postcode: 4815 GW
Land: Nederland
E-mail: info.zwb@rechtspraak.nl
Telefoon: +31 883616000
Fax: +31 883610276
Internetadres: http://www.rechtspraak.nl
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
05/04/2022