Dodávky - 182906-2017

Zobraziť úsporné zobrazenie

17/05/2017    S94

Luxembursko-Luxemburg: Dodávka predplatného pre odborné periodiká

2017/S 094-182906

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania

Tovary

Smernica 2004/18/ES

Oddiel I: Verejný obstarávateľ

I.1)Názov, adresy a kontaktné miesta

Úradný názov: Súdny dvor Európskej únie
Poštová adresa: rue du Fort Niedergrünewald
Mesto/obec: Luxembourg
PSČ: 2925
Štát: Luxembursko
Kontaktná osoba: direction de la bibliothèque
E-mail: biblio_curia_marches_publics@curia.europa.eu

Internetová adresa (internetové adresy):

Adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa: http://curia.europa.eu/

Elektronický prístup k informáciám: http://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_7009/

Ďalšie informácie možno získať na adrese:
Vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta

Súťažné a doplňujúce podklady (vrátane podkladov pre súťažný dialóg a dynamický nákupný systém) možno získať na adrese:
Vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta

Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať na:
Vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta

I.2)Druh verejného obstarávateľa
Európska inštitúcia/agentúra alebo medzinárodná organizácia
I.3)Hlavná činnosť
Všeobecné verejné služby
I.4)Zadanie zákazky v mene iných verejných obstarávateľov
Verejný obstarávateľ nakupuje v mene iných verejných obstarávateľov: nie

Oddiel II: Predmet zákazky

II.1)Opis
II.1.1)Názov pridelený zákazke verejným obstarávateľom:
Dodávka predplatného pre odborné periodiká.
II.1.2)Druh zákazky a miesto uskutočňovania prác, dodania tovarov alebo poskytovania služieb
Tovary
Hlavné miesto alebo lokalita uskutočňovania prác, dodania tovarov alebo poskytovania služieb: Luxemburg.

Kód NUTS LU000 Luxembourg (Grand-Duché)

II.1.3)Informácie o verejnej zákazke, rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme (DPS)
Oznámenie zahŕňa uzavretie rámcovej dohody
II.1.4)Informácie o rámcovej dohode
Rámcová dohoda s viacerými uchádzačmi
maximálny počet predpokladaných účastníkov rámcovej dohody: 3

Trvanie rámcovej dohody

Trvanie v rokoch: 3

Predpokladaná celková hodnota nákupov za celé obdobie trvania rámcovej dohody

Predpokladaná hodnota bez DPH: 220 000 EUR
II.1.5)Stručný opis zákazky alebo nákupu (nákupov)
Dodávka predplatného pre odborné periodiká v tlačenej forme alebo v tlačenej aj elektronickej forme.
II.1.6)Spoločný slovník obstarávania (CPV)

22212000 Periodiká, 22212100 Seriály, 22120000 Publikácie, 22211000 Denníky

II.1.7)Informácie o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na túto zákazku sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní (GPA): nie
II.1.8)Časti
Táto zákazka sa delí na časti: áno
Ponuky možno predkladať na všetky časti
II.1.9)Informácie o variantoch
Varianty sa budú prijímať: nie
II.2)Množstvo alebo rozsah zmluvy
II.2.1)Celkové množstvo alebo rozsah:
Predplatné pre približne 150 odborných periodík.
Predpokladaná hodnota bez DPH: 220 000 EUR
II.2.2)Informácie o opciách
Opcie: nie
II.2.3)Informácie o obnovenom obstarávaní
Toto obstarávanie môže byť obnovené: áno
Počet možných obnovení: 2
II.3)Trvanie zákazky alebo lehota na dokončenie
Trvanie v mesiacoch: 36 (od zadania zákazky)

Informácie o častiach

Časť č.: 1 Názov: CH – Švajčiarsko
1)Stručný opis
Odborné periodiká.
2)Spoločný slovník obstarávania (CPV)

22212000 Periodiká, 22212100 Seriály, 22120000 Publikácie, 22121000 Technické publikácie

3)Množstvo alebo rozsah
26 titulov.
Predpokladaná hodnota bez DPH: 20 000 EUR
4)Údaje o odlišnom trvaní zákazky alebo lehotách uskutočnenia
Trvanie v mesiacoch: 36 (od zadania zákazky)
5)Doplňujúce informácie o častiach
Časť č.: 2 Názov: Iné – ostatné krajiny
1)Stručný opis
Odborné periodiká.
2)Spoločný slovník obstarávania (CPV)

22212000 Periodiká, 22212100 Seriály, 22120000 Publikácie, 22121000 Technické publikácie

3)Množstvo alebo rozsah
124.
Predpokladaná hodnota bez DPH: 200 000 EUR
4)Údaje o odlišnom trvaní zákazky alebo lehotách uskutočnenia
Trvanie v mesiacoch: 36 (od zadania zákazky)
5)Doplňujúce informácie o častiach

Oddiel III: Právne, ekonomické, finančné a technické informácie

III.1)Podmienky týkajúce sa zákazky
III.1.1)Požadované zábezpeky a záruky:
Pozri internetovú adresu uvedenú v bode I.1.
III.1.2)Hlavné podmienky financovania a spôsoby platieb a/alebo odkaz na príslušné ustanovenia, ktorými sa tieto podmienky a spôsoby riadia:
Pozri internetovú adresu uvedenú v bode I.1.
III.1.3)Právna forma, ktorú má vytvoriť skupina hospodárskych subjektov, ktorej sa zadá zákazka:
Pozri internetovú adresu uvedenú v bode I.1.
III.1.4)Ďalšie osobitné podmienky
Plnenie zmluvy podlieha osobitným podmienkam: nie
III.2)Podmienky účasti
III.2.1)Osobné postavenie hospodárskych subjektov vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do profesijných alebo obchodných registrov
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok: Pozri internetovú adresu uvedenú v bode I.1.
III.2.2)Ekonomická a finančná spôsobilosť
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok: Pozri internetovú adresu uvedenú v bode I.1.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Pozri internetovú adresu uvedenú v bode I.1.
III.2.3)Technická spôsobilosť
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok:
Pozri internetovú adresu uvedenú v bode I.1.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov:
Pozri internetovú adresu uvedenú v bode I.1.
III.2.4)Informácie o vyhradených zákazkách
III.3)Osobitné podmienky pre zákazky na poskytovanie služieb
III.3.1)Informácie o konkrétnej profesii
III.3.2)Pracovníci zodpovední za poskytnutie služby

Oddiel IV: Postup

IV.1)Druh postupu
IV.1.1)Druh postupu
Otvorená
IV.1.2)Obmedzenie počtu uchádzačov, ktorí budú vyzvaní na predloženie ponuky alebo na účasť
IV.1.3)Zníženie počtu uchádzačov počas rokovania alebo dialógu
IV.2)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
IV.2.1)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Ekonomicky najvýhodnejšia ponuka z hľadiska kritérií stanovených v súťažných podkladoch, vo výzve na predkladanie ponúk alebo na účasť na rokovaní alebo v informatívnom dokumente
IV.2.2)Informácie o elektronickej aukcii
Použije sa elektronická aukcia: nie
IV.3)Administratívne informácie
IV.3.1)Referenčné číslo spisu, ktoré pridelil verejný obstarávateľ:
COJ-PROC-17/018.
IV.3.2)Predchádzajúce uverejnenie týkajúce sa tejto zákazky
nie
IV.3.3)Podmienky na získanie súťažných podkladov a doplňujúcich dokumentov alebo informatívneho dokumentu
Spoplatnená dokumentácia: nie
IV.3.4)Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
28.6.2017 - 17:00
IV.3.5)Dátum odoslania výziev na predkladanie ponúk alebo na účasť vybratým uchádzačom
IV.3.6)Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
Ktorýkoľvek úradný jazyk EÚ
IV.3.7)Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Trvanie v mesiacoch: 6 (od uplynutia lehoty na predkladanie ponúk)
IV.3.8)Podmienky na otváranie ponúk
Dátum: 4.7.2017 - 10:30

Miesto:

Súdny dvor Európskej únie.

Osoby oprávnené zúčastniť sa na otváraní ponúk: áno
Dodatočné informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: 1 zástupca za ponuku.

Oddiel VI: Doplnkové informácie

VI.1)Informácie o opakovaní obstarávania
Toto obstarávanie sa bude opakovať: nie
VI.2)Informácie o fondoch Európskej únie
Zákazka sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: nie
VI.3)Doplňujúce informácie
VI.4)Odvolacie konanie
VI.4.1)Orgán zodpovedný za odvolacie konanie

Úradný názov: Všeobecný súd
Poštová adresa: rue du Fort Niedergrünewald
Mesto/obec: Luxembourg
PSČ: 2925
Štát: Luxembursko
E-mail: GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu
Telefón: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100
Internetová adresa: http://curia.europa.eu/

VI.4.2)Podanie odvolania
Presné informácie o termínoch na podanie odvolania: Pozri internetovú adresu uvedenú v bode I.1.
VI.4.3)Úrad, od ktorého možno získať informácie o podaní odvolania
VI.5)Dátum odoslania tohto oznámenia:
3.5.2017