Diensten - 18509-2020

15/01/2020    S10

Luxemburg-Luxemburg: EIB - Geavanceerd casemanagementsysteem (e-CMS) voor de EIB-groep

2020/S 010-018509

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Diensten

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2019/S 205-498176)

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Europese Investeringsbank
Postadres: 98–100, boulevard Konrad Adenauer
Plaats: Luxembourg
NUTS-code: LU000 Luxembourg
Postcode: L-2950
Land: Luxemburg
E-mail: cs-procurement@eib.org
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.eib.org
Adres van het kopersprofiel: https://www.eib.org/en/about/procurement/index.htm

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Geavanceerd casemanagementsysteem (e-CMS) voor de EIB-groep

Referentienummer: CFT-1569
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
48000000 Software en informatiesystemen
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Het doel van deze aanbesteding is het gunnen van een raamovereenkomst aan 1 enkele dienstverlener voor de levering van een geavanceerd casemanagementsysteem (e-CMS) voor de EIB-groep: software, implementatie (inclusief bijbehorende licenties), onderhoud, ondersteuning, opleiding en aanverwante diensten.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
10/01/2020
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 205-498176

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Uiterste termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
In plaats van:
Datum: 17/01/2020
Plaatselijke tijd: 15:00
Te lezen:
Datum: 24/01/2020
Plaatselijke tijd: 15:00
Afdelingsnummer: IV.2.7)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend:
In plaats van:
Datum: 20/01/2020
Plaatselijke tijd: 10:00
Te lezen:
Datum: 27/01/2020
Plaatselijke tijd: 10:00
VII.2)Overige nadere inlichtingen: