Služby - 185764-2014

Zobraziť úsporné zobrazenie

04/06/2014    S106

Belgicko-Brusel: Pomoc Európskej komisii v hodnotení žiadostí nových účastníkov, ich významných zmien kapacity a uzatvorenia

2014/S 106-185764

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania

Služby

Smernica 2004/18/ES

Oddiel I: Verejný obstarávateľ

I.1)Názov, adresy a kontaktné miesta

Úradný názov: Európska komisia, Generálne riaditeľstvo pre oblasť klímy, CLIMA.SRD.2 – Financie
Poštová adresa: BU 9, 01/05
Mesto/obec: Brusel
PSČ: 1049
Štát: Belgicko
Kontaktná osoba: Tím „Trhy“
E-mail: clima-tenders@ec.europa.eu
Telefón: +32 22960008

Internetová adresa (internetové adresy):

Adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa: http://ec.europa.eu/clima/tenders/index_en.htm

Elektronický prístup k informáciám: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=531

Ďalšie informácie možno získať na adrese:
Vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta

Súťažné a doplňujúce podklady (vrátane podkladov pre súťažný dialóg a dynamický nákupný systém) možno získať na adrese:
Vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta

Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať na:
Vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta

I.2)Druh verejného obstarávateľa
Európska inštitúcia/agentúra alebo medzinárodná organizácia
I.3)Hlavná činnosť
Životné prostredie
I.4)Zadanie zákazky v mene iných verejných obstarávateľov
Verejný obstarávateľ nakupuje v mene iných verejných obstarávateľov: nie

Oddiel II: Predmet zákazky

II.1)Opis
II.1.1)Názov pridelený zákazke verejným obstarávateľom:
Pomoc Európskej komisii v hodnotení žiadostí nových účastníkov, ich významných zmien kapacity a uzatvorenia.
II.1.2)Druh zákazky a miesto uskutočňovania prác, dodania tovarov alebo poskytovania služieb
Služby
Kategória služieb č. 12: Architektonické služby; inžinierske služby a komplexné inžinierske služby; mestské plánovanie a krajinná architektúra; súvisiace odborné a technické poradenské služby; technické testovanie a analýzy
Hlavné miesto alebo lokalita uskutočňovania prác, dodania tovarov alebo poskytovania služieb: „extra muros“.
Kód NUTS
II.1.3)Informácie o verejnej zákazke, rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme (DPS)
Oznámenie zahŕňa verejnú zákazku
II.1.4)Informácie o rámcovej dohode
II.1.5)Stručný opis zákazky alebo nákupu (nákupov)
Smernica o európskom systéme obchodovania s emisiami a harmonizované pravidlá prideľovania ustanovujú pravidlá bezodplatného prideľovania emisných kvót na obdobie 2013 – 2020 pre stacionárne zariadenia vo všetkých členských štátoch EÚ.
Bezplatné kvóty pre tretie obdobie systému obchodovania 2013 – 2020 môžu byť pridelené novým zariadeniam alebo zariadeniam, ktoré významne rozšírili svoje kapacity. Aby bola udelená príslušná hodnota bezplatných kvót, prevádzkovatelia takýchto zariadení musia predložiť žiadosti obsahujúce nezávisle overené údaje od príslušných vnútroštátnych orgánov. Príslušné orgány musia určiť predbežnú hodnotu emisných kvót a oznámiť Komisii žiadosť a príslušnú hodnotu.
Subjekty musia podobne aj počas tretieho obchodovacieho obdobia informovať príslušné vnútroštátne orgány o všetkých zmenách v prevádzke, ktoré môžu ovplyvňovať prideľovanie emisných kvót zariadeniu, ako napríklad významné zníženie kapacity a (čiastočné) prerušenie prevádzky zariadenia.
II.1.6)Spoločný slovník obstarávania (CPV)

90700000 Environmentálne služby

II.1.7)Informácie o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na túto zákazku sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní (GPA): áno
II.1.8)Časti
Táto zákazka sa delí na časti: nie
II.1.9)Informácie o variantoch
Varianty sa budú prijímať: nie
II.2)Množstvo alebo rozsah zmluvy
II.2.1)Celkové množstvo alebo rozsah:
Samostatná 36-mesačná zmluva.
Predpokladaná hodnota bez DPH:
Rozpätie: od 170 000 do 200 000 EUR
II.2.2)Informácie o opciách
Opcie: nie
II.2.3)Informácie o obnovenom obstarávaní
Toto obstarávanie môže byť obnovené: nie
II.3)Trvanie zákazky alebo lehota na dokončenie
Trvanie v mesiacoch: 36 (od zadania zákazky)

Oddiel III: Právne, ekonomické, finančné a technické informácie

III.1)Podmienky týkajúce sa zákazky
III.1.1)Požadované zábezpeky a záruky:
III.1.2)Hlavné podmienky financovania a spôsoby platieb a/alebo odkaz na príslušné ustanovenia, ktorými sa tieto podmienky a spôsoby riadia:
Pozri súťažné podklady. Pozri článok 1.4 návrhu zmluvy.
III.1.3)Právna forma, ktorú má vytvoriť skupina hospodárskych subjektov, ktorej sa zadá zákazka:
Pozri súťažné podklady. Pozri body 1.3 a 1.4 súťažných podkladov.
III.1.4)Ďalšie osobitné podmienky
Plnenie zmluvy podlieha osobitným podmienkam: nie
III.2)Podmienky účasti
III.2.1)Osobné postavenie hospodárskych subjektov vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do profesijných alebo obchodných registrov
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok: Pozri súťažné podklady. Pozri body 1.1 a 1.6 súťažných podkladov.
III.2.2)Ekonomická a finančná spôsobilosť
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok: Pozri súťažné podklady. Pozri bod 2.3.1 súťažných podkladov.
III.2.3)Technická spôsobilosť
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok:
Pozri súťažné podklady. Pozri bod 2.3.2 súťažných podkladov.
III.2.4)Informácie o vyhradených zákazkách
III.3)Osobitné podmienky pre zákazky na poskytovanie služieb
III.3.1)Informácie o konkrétnej profesii
Poskytovanie služby je vyhradené pre konkrétnu profesiu: nie
III.3.2)Pracovníci zodpovední za poskytnutie služby
Právnické osoby by mali uviesť mená a odbornú kvalifikáciu pracovníkov zodpovedných za poskytnutie služby: áno

Oddiel IV: Postup

IV.1)Druh postupu
IV.1.1)Druh postupu
Otvorená
IV.1.2)Obmedzenie počtu uchádzačov, ktorí budú vyzvaní na predloženie ponuky alebo na účasť
IV.1.3)Zníženie počtu uchádzačov počas rokovania alebo dialógu
IV.2)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
IV.2.1)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Ekonomicky najvýhodnejšia ponuka z hľadiska kritérií stanovených v súťažných podkladoch, vo výzve na predkladanie ponúk alebo na účasť na rokovaní alebo v informatívnom dokumente
IV.2.2)Informácie o elektronickej aukcii
Použije sa elektronická aukcia: nie
IV.3)Administratívne informácie
IV.3.1)Referenčné číslo spisu, ktoré pridelil verejný obstarávateľ:
CLIMA.B.2/SER/2014/0013.
IV.3.2)Predchádzajúce uverejnenie týkajúce sa tejto zákazky
nie
IV.3.3)Podmienky na získanie súťažných podkladov a doplňujúcich dokumentov alebo informatívneho dokumentu
Spoplatnená dokumentácia: nie
IV.3.4)Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
16.7.2014 - 16:00
IV.3.5)Dátum odoslania výziev na predkladanie ponúk alebo na účasť vybratým uchádzačom
IV.3.6)Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
Ktorýkoľvek úradný jazyk EÚ
IV.3.7)Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Trvanie v mesiacoch: 9 (od uplynutia lehoty na predkladanie ponúk)
IV.3.8)Podmienky na otváranie ponúk
Dátum: 29.7.2014 - 14:30

Miesto:

avenue de Beaulieu 5, 1160 Brusel, BELGICKO.

Osoby oprávnené zúčastniť sa na otváraní ponúk: áno
Dodatočné informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Otvárania obálok s ponukami sa môže zúčastniť 1 zástupca (s preukazom totožnosti) za uchádzača (bez úhrady nákladov).

Na adresu clima-tenders@ec.europa.eu žiadame zaslať meno účastníka ešte pred otváraním obálok.

Oddiel VI: Doplnkové informácie

VI.1)Informácie o opakovaní obstarávania
Toto obstarávanie sa bude opakovať: nie
VI.2)Informácie o fondoch Európskej únie
Zákazka sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: nie
VI.3)Doplňujúce informácie
V súlade s článkom 134 ods. 1 písm. f) pravidiel vykonávania nariadenia č. 966/2012 z 25.10.2012 o rozpočtových pravidlách môže obstarávateľ počas 3 rokov po uzatvorení pôvodnej zmluvy použiť výnimočné rokovacie konanie pre dodatočné služby (bez predbežného zverejnenia oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania), pozostávajúce z opakovania podobných služieb (maximálne do 50 % pôvodnej zmluvnej hodnoty) zadaných ekonomickému subjektu pôvodnej zmluvy tým istým obstarávateľom.
Súťažné podklady a súvisiace dokumenty pre túto súťaž možno prevziať z internetovej adresy pre elektronické predkladanie ponúk (e-tendering), uvedenej v oddiele I.1.
Tieto súťažné podklady môžu byť doplnené dodatkom/korigendom alebo otázkami a odpoveďami.
V tomto prípade bude táto informácia zverejnená najneskôr 5 pracovných dní pred konečným termínom predloženia ponúk. Preto pravidelne sledujte stránku. Dokumenty budú viditeľné a stiahnuteľné, ak sa však zaregistrujete na výzvu jednoduchým pridaním vašej e-mailovej adresy a hesla, budete automaticky informovaný o všetkých zmenách, ktoré môžu byť zverejnené (dodatočné dokumenty, odpovede na vznesené otázky atď.).
Komisia nezodpovedá za to, ak si uchádzači pred predložením svojich ponúk nevšimnú tieto dodatočné informácie.
VI.4)Odvolacie konanie
VI.4.1)Orgán zodpovedný za odvolacie konanie

Úradný názov: Všeobecný súd
Poštová adresa: rue du Fort Niedergrünewald
Mesto/obec: Luxemburg
PSČ: 2925
Štát: Luxembursko
E-mail: ecj.registry@curia.europa.eu
Telefón: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100
Internetová adresa: http://curia.europa.eu

VI.4.2)Podanie odvolania
Presné informácie o termínoch na podanie odvolania: Do 2 mesiacov od vyrozumenia žalobcu alebo v prípade, že nie je k dispozícii, odo dňa, keď túto skutočnosť zistil. Sťažnosť predložená európskemu ombudsmanovi nebude mať za následok prerušenie tohto obdobia, ani začatie novej lehoty na predloženie odvolaní.
VI.4.3)Úrad, od ktorého možno získať informácie o podaní odvolania
VI.5)Dátum odoslania tohto oznámenia:
23.5.2014