Služby - 185766-2014

Zobrazit zhuštěný náhled

04/06/2014    S106

Belgie-Brusel: Climate-ADAPT: nové nástroje a funkce rozvíjející strategii EU v oblasti přizpůsobení se změně klimatu

2014/S 106-185766

Oznámení o zakázce

Služby

Směrnice 2004/18/ES

Oddíl I: Veřejný zadavatel

I.1)Název, adresa a kontaktní místo/místa

Úřední název: Evropská komise, Generální ředitelství pro životní prostředí / oblast klimatu, CLIMA SRD.2 – Finance
Poštovní adresa: BU 9, 01/005
Obec: Brusel
PSČ: 1049
Stát: Belgie
Kontaktní osoba: http://ec.europa.eu/clima/tenders/index_en.htm
K rukám: tým „Trhy“
E-mail: clima-tenders@ec.europa.eu
Tel.: +32 22960008

Internetové adresy:

Obecná adresa veřejného zadavatele: http://ec.europa.eu/clima/tenders/index_en.htm

Elektronický přístup k informacím: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=529

Další informace lze získat:
na výše uvedených kontaktních místech

Zadávací dokumentaci a další dokumenty (včetně dokumentů k soutěžnímu dialogu a k dynamickému nákupnímu systému) lze získat:
na výše uvedených kontaktních místech

Nabídky nebo žádosti o účast musí být zaslány:
na výše uvedených kontaktních místech

I.2)Druh veřejného zadavatele
Evropská instituce/agentura nebo mezinárodní organizace
I.3)Hlavní předmět činnosti
Životní prostředí
I.4)Zadání zakázky jménem jiných veřejných zadavatelů
Veřejný zadavatel zadává zakázku jménem jiných veřejných zadavatelů: ne

Oddíl II: Předmět zakázky

II.1)Popis
II.1.1)Název přidělený zakázce veřejným zadavatelem:
Climate-ADAPT: nové nástroje a funkce rozvíjející strategii EU v oblasti přizpůsobení se změně klimatu.
II.1.2)Druh zakázky a místo provedení stavebních prací, místo dodávky nebo plnění
Služby
Kategorie služeb č. 7: Počítačové zpracování dat a s tím spojené služby
Hlavní místo provádění stavebních prací, místo dodání nebo plnění: Mimo prostory veřejného zadavatele.
Kód NUTS
II.1.3)Informace o veřejné zakázce, rámcové smlouvě nebo dynamickém nákupním systému (DNS)
Oznámení se týká veřejné zakázky
II.1.4)Informace o rámcové smlouvě
II.1.5)Stručný popis zakázky nebo nákupu(ů)

V rámci této zakázky na služby se počítá s vývojem nových nástrojů a funkcí pro webovou evropskou platformu přizpůsobení se změně klimatu (http://climate-adapt.eea.europa.eu/), „Climate-ADAPT“, která bude vycházet ze stávající verze této platformy.

Cílem tohoto projektu je vytvoření koncepce „jednotného kontaktního místa“ tak, jak je to deklarováno ve strategii EU v oblasti přizpůsobení se změně klimatu, prostřednictvím vývoje nástrojů a vylepšení oddílů obsahujících informace v různých geografických měřítcích (národní, regionální, podnárodní). Konkrétně by měla být vytvořen nový dílčí oddíl této platformy pro integraci EU iniciativy urbanistické adaptace v oblasti přizpůsobení se („mayors adapt“); dále je nutno vyvinout řešení pro lepší prezentaci a interakci s informacemi o zemích a regionech.
V neposlední řadě je cílem zakázky zlepšit použitelnost platformy na základě zvýšení její uživatelské přívětivosti a strukturální soudržnosti včetně vývoje nástrojů pro posílení interakce mezi uživateli platformy a manažery.
II.1.6)Společný slovník pro veřejné zakázky (CPV)

90700000 Environmentální služby

II.1.7)Informace o Dohodě o veřejných zakázkách (GPA)
Na zakázku se vztahuje Dohoda o veřejných zakázkách (GPA): ano
II.1.8)Části zakázky
Rozdělení zakázky na části: ne
II.1.9)Informace o variantách
Budou přijímány varianty: ne
II.2)Množství nebo rozsah zakázky
II.2.1)Celkové množství nebo rozsah:

Samostatná zakázka o době trvání v délce 9 měsíců plus 6měsíční období záruky, přičemž cena je stanovena v rozsahu mezi 130 000 EUR a 150 000 EUR bez DPH (včetně poplatků, cestovného a všech dalších nákladů). Upozorňujeme, že tyto údaje byly uveřejněny v oznámení předběžných informací 2014/S 37-060303 ze dne 21.2.2014 s názvem „Další rozvíjení Climate-ADAPT“ s rozpočtem ve výši 150 000 EUR.

Uveďte odhadovanou hodnotu bez DPH:
rozsah: mezi 130 000 a 150 000 EUR
II.2.2)Informace o opcích
Opce: ne
II.2.3)Informace o obnovení zakázek
Tuto zakázku lze obnovit: ne
II.3)Doba trvání zakázky nebo lhůta pro dokončení
Doba trvání v měsících: 9 (ode dne zadání zakázky)

Oddíl III: Právní, ekonomické, finanční a technické informace

III.1)Podmínky vztahující se k zakázce
III.1.1)Požadované zálohy a záruky:
III.1.2)Hlavní podmínky financování a platební podmínky, případně odkaz na příslušná ustanovení, která tyto podmínky upravují:
Nahlédněte do zadávací dokumentace. Viz článek I.4 vzoru smlouvy.
III.1.3)Právní forma, kterou musí mít seskupení dodavatelů, jimž bude zakázka zadána:
Nahlédněte do zadávací dokumentace. Viz body 1.3 a 1.4 specifikací nabídkového řízení.
III.1.4)Další zvláštní podmínky
Plnění zakázky podléhá zvláštním podmínkám: ne
III.2)Podmínky účasti
III.2.1)Profesní kvalifikační předpoklady dodavatelů, včetně požadavků týkajících se registrace v profesních nebo jiných rejstřících
Informace a doklady nezbytné k posouzení, zda byly požadavky splněny: Nahlédněte do zadávací dokumentace. Viz body 1.1 a 1.6 specifikací nabídkového řízení.
III.2.2)Ekonomická a finanční způsobilost
Informace a doklady nezbytné k posouzení, zda byly požadavky splněny: Nahlédněte do zadávací dokumentace. Viz bod 2.3.1 specifikací nabídkového řízení.
III.2.3)Technická způsobilost
Informace a doklady nezbytné k posouzení, zda byly požadavky splněny:
Nahlédněte do zadávací dokumentace – bod 2.3.2 specifikací nabídkového řízení.
III.2.4)Informace o vyhrazených zakázkách
III.3)Podmínky vztahující se na zakázky na služby
III.3.1)Informace o vyhrazení určité profesi
Poskytování dané služby je vyhrazeno určité profesi: ne
III.3.2)Zaměstnanci odpovědní za provedení služby
Právnické osoby by měly uvést jména a profesní kvalifikace zaměstnanců odpovědných za provedení dané služby: ano

Oddíl IV: Řízení

IV.1)Druh řízení
IV.1.1)Druh řízení
Otevřené
IV.1.2)Omezení počtu zájemců, kteří budou vyzváni k podání nabídek nebo k účasti
IV.1.3)Snížení počtu zájemců během vyjednávání nebo dialogu
IV.2)Kritéria pro zadání zakázky
IV.2.1)Kritéria pro zadání zakázky
hospodářsky nejvýhodnější nabídka z hlediska kritérií uvedených v zadávací dokumentaci, ve výzvě k podání nabídky nebo k vyjednávání nebo v dokumentaci soutěžního dialogu
IV.2.2)Informace o elektronické dražbě
Bude použita elektronická dražba: ne
IV.3)Administrativní informace
IV.3.1)Spisové číslo přidělené veřejným zadavatelem:
CLIMA.C.3/SER/2014/0012.
IV.3.2)Předchozí zveřejnění týkající se stejné zakázky

Předběžné oznámení

Číslo oznámení v Úř. věst: 2014/S 37-060303 ze dne 21.2.2014

IV.3.3)Podmínky pro získání zadávací dokumentace a dalších dokumentů nebo dokumentace soutěžního dialogu
Dokumentace za úplatu: ne
IV.3.4)Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast
16.7.2014 - 16:00
IV.3.5)Datum odeslání výzev k podání nabídek nebo k účasti vybraným zájemcům
IV.3.6)Jazyk nebo jazyky, ve kterých mohou být návrhy nebo žádosti o účast vypracovány
Jakýkoli úřední jazyk EU
IV.3.7)Minimální doba, po kterou je uchazeč svou nabídkou vázán
Doba trvání v měsících: 9 (od uplynutí lhůty pro podání nabídek)
IV.3.8)Podmínky pro otevírání nabídek
Datum: 30.7.2014 - 10:30

Místo:

avenue de Beaulieu 5, 1160 Brusel, BELGIE.

Osoby, které jsou oprávněny být přítomny při otevírání nabídek: ano

Další informace o oprávněných osobách a otevírání nabídek: Otevírání nabídek se smí zúčastnit 1 zástupce každého uchazeče (s průkazem totožnosti) (žádné výdaje nebudou hrazeny). Prosíme o zaslání jmen účastníků na adresu clima-tenders@ec.europa.eu před otevíráním nabídek.

Oddíl VI: Doplňující informace

VI.1)Informace o opakování zakázek
Jde o opakovanou zakázku: ne
VI.2)Informace o financování z prostředků Evropské unie
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ne
VI.3)Další informace
V souladu s čl. 134 odst. 1 písm. f) prováděcích pravidel finančního nařízení č. 966/2012 ze dne 25.10.2012 během 3 let od uzavření původní smlouvy bude veřejný zadavatel moci využít výjimečného jednacího řízení pro dodatečné služby (bez předchozího zveřejnění oznámení o zakázce) spočívající v opakování podobných služeb (až maximálně 50 % původní hodnoty zakázky) svěřených hospodářskému subjektu, kterému byla stejným veřejným zadavatelem zadána původní zakázka.
Specifikace nabídkového řízení a související dokumenty pro tuto výzvu lze stáhnout z odkazu na elektronická nabídková řízení, který je v oddílu I.1:
Tyto specifikace nabídkového řízení mohou být doplněny dodatkem/opravou nebo „Otázkami a odpověďmi“. V takovém případě tyto informace budou zveřejněny nejpozději 5 pracovních dní před lhůtou pro podání nabídky. Proto vás vyzýváme k pravidelné návštěvě této stránky. Do těchto dokumentů bude možno nahlédnout nebo je stáhnout, ale pokud se „zaregistrujete“ pro danou výzvu jen tím, že přidáte svou adresu elektronické pošty a heslo, budete automaticky informováni o všech změnách, které mohou být zveřejněny (další dokumenty, odpovědi na vznesené otázky atd.).
Komise nebude odpovídat za případy, kdy uchazeči nevezmou před podáním svých nabídek na vědomí tyto další informace.
VI.4)Odvolací řízení
VI.4.1)Subjekt odpovědný za odvolací řízení

Úřední název: Tribunál
Poštovní adresa: rue du Fort Niedergrünewald
Obec: Lucemburk
PSČ: 2925
Stát: Lucembursko
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Tel.: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100
Internetová adresa: http://curia.europa.eu

VI.4.2)Podání odvolání
Přesné informace o lhůtách pro podání odvolání: Ve lhůtě 2 měsíců od oznámení žalobci nebo, není-li k dispozici, ode dne, kdy vstoupilo ve známost žalobce. Stížnost podaná evropskému veřejnému ochránci práv nebude mít za následek ani pozastavení této lhůty, ani započetí nové lhůty pro podání odvolání.
VI.4.3)Subjekt, u kterého lze získat informace o podání odvolání
VI.5)Datum odeslání tohoto oznámení:
23.5.2014