Služby - 185940-2017

18/05/2017    S95

Belgie-Brusel: Rámcová smlouva na služby poskytování pomoci za účelem zavedení programů provádění a zpoplatnění pro letové navigační služby

2017/S 095-185940

Oznámení o zahájení zadávacího řízení

Služby

Právní základ:
směrnice 2014/24/EU

Oddíl I: Veřejný zadavatel

I.1)Název a adresa
Úřední název: Directorate-General for Mobility and Transport, Directorate E — Aviation
Poštovní adresa: avenue du Bourget 1
Obec: Brussels (Evere)
Kód NUTS: BE10 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
PSČ: 1140
Země: Belgie
Kontaktní osoba: Unit E3 Single European Sky
E-mail: MOVE-E3-SINGLE-SKY-UNIT@ec.europa.eu
Tel.: +32 22958245
Internetové adresy:
Hlavní adresa: http://ec.europa.eu/transport/home_en
Adresa profilu zadavatele: http://ec.europa.eu/transport/facts-fundings/tenders_en
I.3)Komunikace
Zadávací dokumentace je dostupná přímo a zcela bez omezení či poplatků na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2500
Další informace lze získat na výše uvedené adrese
Nabídky nebo žádosti o účast musí být zaslány na výše uvedenou adresu
I.4)Druh veřejného zadavatele
Evropská instituce/agentura nebo mezinárodní organizace
I.5)Hlavní předmět činnosti
Jiné činnosti: Mobilita a doprava – letectví.

Oddíl II: Předmět

II.1)Rozsah veřejné zakázky
II.1.1)Název:

Rámcová smlouva na služby poskytování pomoci za účelem zavedení programů provádění a zpoplatnění pro letové navigační služby.

II.1.2)Hlavní kód CPV
79000000 Obchodní služby: právní, marketingové, poradenské služby, nábor zaměstnanců, tiskařské a bezpečnostní služby
II.1.3)Druh zakázky
Služby
II.1.4)Stručný popis:

Předmětem rámcové smlouvy je poskytnout Komisi v krátké lhůtě po oznámení vysoce kvalifikované externí odborné kapacity na podporu veřejného zadavatele při navrhování, přípravě a provádění politik, iniciativ a legislativních návrhů v oblasti politiky jednotného evropského nebe (programy provádění a zpoplatnění pro letové navigační služby), jakož i podpořit PRB. Úkoly mohou sestávat z technické, administrativní a/nebo ekonomické pomoci.

II.1.5)Předpokládaná celková hodnota
Hodnota bez DPH: 20 000 000.00 EUR
II.1.6)Informace o částech
Zakázka je rozdělena na části: ne
II.2)Popis
II.2.2)Dodatečný(-é) kód(-y) CPV
73200000 Poradenství v oblasti výzkumu a vývoje
79330000 Statistické služby
73220000 Poradenství v oblasti vývoje
79140000 Právní poradenství a informace
79419000 Hodnotící poradenské služby
II.2.3)Místo plnění
Kód NUTS: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Hlavní místo dodání nebo plnění:

Prostory posytovatele služeb – v blízkosti prostor Komise.

II.2.4)Popis zakázky:

Účelem rámcové smlouvy je poskytnout Komisi v krátké lhůtě po oznámení vysoce kvalifikované externí odborné kapacity na podporu veřejného zadavatele při navrhování, přípravě a provádění politik, iniciativ a legislativních návrhů v oblasti politiky jednotného evropského nebe (programy provádění a zpoplatnění), jakož i podpořit orgán pro kontrolu provádění (PRB). Úkoly, na něž se vztahuje tato výzva k podání nabídky, mohou sestávat z technické, administrativní a/nebo ekonomické pomoci ve výše uvedených oblastech.

Po této výzvě k podání nabídky, od podzimu roku 2017 bude vítězný poskytovatel služeb poskytovat nezávislou podporu PRB, včetně podpory sekretariátu a administrativy. Kromě toho bude vítězný poskytovatel služeb poskytovat přímo Komisi další služby s cílem její podpory v návaznosti na doporučení a závěry PRB.

Úloha č. 1: kvalifikovaná odborná podpora PRB (analýza a vypracování zpráv).

Úloha č. 2: administrativní podpora PRB.

Úloha č. 3: kvalifikovaná odborná podpora Komise (v návaznosti na doporučení a závěry PRB).

II.2.5)Kritéria pro zadání zakázky
Cena není jediným kritériem zadání a všechna kritéria jsou uvedena pouze v zadávací dokumentaci
II.2.6)Předpokládaná hodnota
Hodnota bez DPH: 20 000 000.00 EUR
II.2.7)Doba trvání zakázky, rámcové smlouvy či dynamického nákupního systému
Doba trvání v měsících: 24
Tuto zakázku lze obnovit: ano
Uveďte popis obnovení:

Rámcová smlouva bude uzavřena na dobu 2 let a může být obnovena tichým souhlasem na další 2 1letá období. Celková doba trvání této rámcové smlouvy nepřekročí 4 roky.

II.2.10)Informace o variantách
Budou přijímány varianty: ne
II.2.11)Informace o opcích
Opce: ne
II.2.13)Informace o financování z prostředků Evropské unie
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ano
Identifikujte projekt: Nástroj pro propojení Evropy (CEF) – odvětví dopravy.
II.2.14)Další informace

Oddíl III: Právní, ekonomické, finanční a technické informace

III.1)Podmínky účasti
III.1.2)Ekonomická a finanční situace
Kritéria pro výběr jsou uvedena v zadávací dokumentaci
III.1.3)Technická a odborná způsobilost
Kritéria pro výběr jsou uvedena v zadávací dokumentaci
III.2)Podmínky vztahující se k zakázce
III.2.3)Informace o zaměstnancích odpovědných za realizaci zakázky
Povinnost uvádět jména a profesní kvalifikace zaměstnanců odpovědných za provedení dané zakázky.

Oddíl IV: Řízení

IV.1)Popis
IV.1.1)Druh řízení
Otevřené řízení
IV.1.3)Informace o rámcové smlouvě nebo dynamickém nákupním systému
Toto výběrové řízení spočívá v uzavření rámcové smlouvy
Rámcová smlouva s jediným účastníkem
IV.1.8)Informace o Dohodě o veřejných zakázkách (GPA)
Na zakázku se vztahuje Dohoda o veřejných zakázkách: ano
IV.2)Administrativní informace
IV.2.2)Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast
Datum: 19/06/2017
Místní čas: 17:00
IV.2.3)Předpokládané datum odeslání výzvy v k podání nabídek nebo účasti vybraným zájemcům
IV.2.4)Jazyk nebo jazyky, ve kterých mohou být podávány nabídky nebo žádosti o účast:
Angličtina
IV.2.6)Minimální doba, po kterou je uchazeč svou nabídkou vázán
Doba trvání v měsících: 6 (od uplynutí lhůty pro podání nabídek)
IV.2.7)Podmínky pro otevírání nabídek
Datum: 27/06/2017
Místní čas: 10:00
Místo:

DG Mobility and Transport, rue Demot 24, 1049 Bruxelles, BELGIE.

Další informace o oprávněných osobách a otevírání nabídek:

Otevírání nabídek se mohou účastnit maximálně 2 zástupci každého uchazeče dle ustanovení v oddílu IV.2.7. Z organizačních a bezpečnostních důvodů musí uchazeč uvést plné jméno a číslo občanského průkazu nebo cestovního pasu zástupců alespoň 3 pracovní dny předem na adrese MOVE-E3-SINGLE-SKY-UNIT@EC.EUROPA.EU

Oddíl VI: Doplňující informace

VI.1)Informace o opakování zakázek
Jde o opakovanou zakázku: ne
VI.3)Další informace:
VI.4)Přezkumná řízení
VI.4.1)Orgán příslušný k přezkumu
Úřední název: Tribunál
Poštovní adresa: rue du Fort Niedergrünewald
Obec: Luxembourg
PSČ: 2825
Země: Lucembursko
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Tel.: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100
Internetová adresa: http://curia.europa.eu
VI.5)Datum odeslání tohoto oznámení:
08/05/2017