Diensten - 185945-2017

18/05/2017    S95

Denemarken-Kopenhagen: Diensten inzake mediacontrole en -analyse voor Denemarken

2017/S 095-185945

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Europees Parlement, Directorate-General for Communication, European Parliament Information Office in Denmark
Postadres: Gothersgade 115
Plaats: Copenhagen K
NUTS-code: DK DANMARK
Postcode: 1123
Land: Denemarken
E-mail: epkobenhavn@ep.europa.eu
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://www.europarl.europa.eu
Adres van het kopersprofiel: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2370
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2370
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Europese instelling/Europees agentschap of internationale organisatie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Diensten inzake mediacontrole en -analyse voor Denemarken.

Referentienummer: COMM/DG/AWD/2017/359.
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
92400000 Diensten door persagentschappen
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Het Europees Parlement schrijft deze procedure uit gericht op de gunning van een raamovereenkomst voor dagelijkse controle van geschreven (nationale/regionale) pers, de belangrijkste audiovisuele media (radio, tv) en de belangrijkste onlinemedia (internet). Doel van de opdracht is het verstrekken van een tijdig, actueel compendium van dagelijkse informatie, in de vorm van persoverzichten, over de manier waarop in de media verslag wordt gedaan van onderwerpen die relevant zijn voor het Europees Parlement en de Europese Unie. Het directoraat-generaal Communicatie van het Europees Parlement wil ervoor zorgen dat het over de best mogelijke kennis beschikt over de mediaverslaglegging in de gehele EU over onderwerpen in verband met de Europese Unie, het Europees Parlement en de activiteiten van zijn voorzitter en leden. Media-analyse zal het Europees Parlement uiteindelijk helpen het EU-beleid beter naar EU-burgers en specifieke doelgroepen uit te dragen.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 360 000.00 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
92400000 Diensten door persagentschappen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DK DANMARK
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:
II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 360 000.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

3 verlengingen van telkens 12 maanden.

In overeenstemming met de voorwaarden die zijn vastgelegd in de ontwerpovereenkomst.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

zie het bestek dat beschikbaar is via de volgende link: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2370

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:

Zie het bestek en de ontwerpraamovereenkomst, beschikbaar op https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2370

III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht
Verplichting tot vermelding van de namen en beroepskwalificaties van het personeel dat met het uitvoeren van de opdracht wordt belast

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
Raamovereenkomst met één onderneming
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 17/07/2017
Plaatselijke tijd: 12:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Bulgaars, Tsjechisch, Deens, Duits, Grieks, Engels, Spaans, Estisch, Fins, Frans, Iers, Kroatisch, Hongaars, Italiaans, Litouws, Lets, Maltees, Nederlands, Pools, Portugees, Roemeens, Slowaaks, Sloveens, Zweeds
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 6 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 06/09/2017
Plaatselijke tijd: 14:00
Plaats:

Voorlichtingsbureau van het Europees Parlement in Denemarken, Gothersgade 115, 1123 Copenhagen K, DENEMARKEN.

Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:

inschrijvers die de opening van de inschrijvingen willen bijwonen, wordt verzocht zich uiterlijk 2 werkdagen vóór de datum van de opening van de inschrijvingen per e-mail (epkobenhavn@ep.europa.eu) aan te melden bij de dienst die verantwoordelijk is voor het beheer van deze aanbestedingsprocedure.

Maximaal 2 vertegenwoordigers mogen de opening bijwonen. Inschrijvers die zich niet aanmelden, wordt de toegang tot de opening automatisch ontzegd.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Hof van Justitie van de Europese Unie (CJEU)
Plaats: Luxembourg
Postcode: 2925
Land: Luxemburg
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Internetadres: http://curia.europa.eu/
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
Officiële benaming: Europese Ombudsman
Postadres: 1 avenue du Président Robert Schuman
Plaats: Strasbourg Cedex
Postcode: 67001
Land: Frankrijk
Internetadres: http://www.ombudsman.europa.eu
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Hof van Justitie van de Europese Unie (CJEU)
Plaats: Luxembourg
Postcode: 2925
Land: Luxemburg
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Internetadres: http://curia.europa.eu/
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
04/05/2017