Kijk op onze speciale pagina met aanbestedingen van medisch materiaal in verband met de coronacrisis.

De conferentie over de toekomst van Europa is uw kans om uw ideeën te delen en vorm te geven aan de toekomst van Europa. Laat uw stem horen!

Diensten - 185960-2018

28/04/2018    S83

Luxemburg-Luxemburg: Rechtsbijstandsverzekering voor het personeel.

2018/S 083-185960

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Europese Rekenkamer
Postadres: 12, rue Alcide de Gasperi
Plaats: Luxembourg
NUTS-code: LU LUXEMBOURG (GRAND-DUCHÉ)
Postcode: L-1615
Land: Luxemburg
Contactpersoon: ECA Procurement Service
E-mail: eca-procurement.service@eca.europa.eu
Telefoon: +352 4398-47611
Fax: +352 4398-46667
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.eca.europa.eu
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3475
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het volgende adres:
Officiële benaming: Europese Rekenkamer
Postadres: 12, rue Alcide De Gasperi
Plaats: Luxembourg
Postcode: L-1615
Land: Luxemburg
Contactpersoon: Procurement Service
Telefoon: +352 43981
E-mail: eca-procurement.service@eca.europa.eu
Fax: +352 4398-46946
NUTS-code: LU LUXEMBOURG (GRAND-DUCHÉ)
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.eca.europa.eu
I.4)Soort aanbestedende dienst
Europese instelling/Europees agentschap of internationale organisatie
I.5)Hoofdactiviteit
Economische en financiële zaken

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Rechtsbijstandsverzekering voor het personeel.

Referentienummer: CPN 634
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
66513100 Rechtsbijstandsverzekeringen
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

De Europese Rekenkamer, met zetel in Luxemburg, wenst een rechtsbijstandsverzekeraar te selecteren voor het personeel om zo het recht op rechtsbijstand te garanderen voor zijn personeelsleden; deze kunnen dit recht doen gelden in het kader van bepaalde geschillen die voortvloeien uit of kaderen binnen hun functies, met name met het oog op vertegenwoordiging bij rechtsvorderingen of voor verdediging. De procedure bestaat uit 2 fasen:

— tijdens de eerste fase kan elke geïnteresseerde ondernemer een deelnemingsaanvraag indienen,

— tijdens de tweede fase worden de geselecteerde gegadigden uitgenodigd een inschrijving in te dienen.

De opdracht is opgesplitst in 3 percelen. De Europese Rekenkamer kan de opdracht ofwel gunnen aan 1 verzekeraar voor perceel 1, ofwel aan een verzekeraar voor perceel 1 en aan een andere verzekeraar voor perceel 2, ofwel aan een verzekeraar voor perceel 3. Een ondernemer mag 1 enkele inschrijving indienen (voor percelen 1, 2 en 3) of een inschrijving voor 2 percelen (voor percelen 1 en 2).

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 400 000.00 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
Inschrijvingen mogen worden ingediend voor meerdere percelen, maximumaantal: 2
Maximumaantal percelen dat aan één inschrijver mag worden gegund: 1
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Rechtsbijstand voor het personeel voor vertegenwoordiging bij rechtsvorderingen.

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
66513100 Rechtsbijstandsverzekeringen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: LU LUXEMBOURG (GRAND-DUCHÉ)
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Het verzekeringscontract voor rechtsbijstand dat het voorwerp vormt van perceel 1 beoogt de vergoeding van de procedurekosten en de verlening van adviesdiensten in geval van geschillen of disputen tussen het personeelslid en een derde, en met name de vertegenwoordiging van het personeelslid bij rechtsvorderingen, om bepaalde rechten te doen gelden bij een civielrechtelijke, strafrechtelijke of administratieve procedure of bij een procedure om een minnelijke schikking te verkrijgen voor geleden schade. Het personeelslid, de begunstigde van de rechtsbijstandverzekering, ageert als „slachtoffer” in ruime zin.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 200 000.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 48
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

de initiële looptijd van de opdracht bedraagt 12 maanden. Voor zover de verzekeraar zich in zijn voorstel geëngageerd heeft zijn tarieven en waarborgen te behouden gedurende een periode van 4 jaar, is deze initiële looptijd tot driemaal automatisch verlengbaar onder de voorwaarden die in het contract zijn voorzien.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project: algemene begroting van de Europese Unie.
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Rechtsbijstand voor het personeel voor verdediging.

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
66513100 Rechtsbijstandsverzekeringen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: LU LUXEMBOURG (GRAND-DUCHÉ)
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Het verzekeringscontract voor rechtsbijstand dat het voorwerp vormt van perceel 2 beoogt de vergoeding van de procedurekosten of de verlening van adviesdiensten in geval van geschillen of disputen tussen het personeelslid en een derde, en met name de verdediging van het personeelslid bij een civielrechtelijke, strafrechtelijke of administratieve procedure. Het personeelslid, de begunstigde van de rechtsbijstandverzekering, ageert als „beschuldigde” in ruime zin.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 200 000.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 48
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

de initiële looptijd van de opdracht bedraagt 12 maanden. Voor zover de verzekeraar zich in zijn voorstel geëngageerd heeft zijn tarieven en waarborgen te behouden gedurende een periode van 4 jaar, is deze initiële looptijd tot driemaal automatisch verlengbaar onder de voorwaarden die in het contract zijn voorzien.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project: algemene begroting van de Europese Unie.
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Rechtsbijstand voor het personeel voor zowel vertegenwoordiging bij rechtsvorderingen als verdediging.

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
66513100 Rechtsbijstandsverzekeringen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: LU LUXEMBOURG (GRAND-DUCHÉ)
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Het verzekeringscontract voor rechtsbijstand dat het voorwerp vormt van perceel 3 beoogt de vergoeding van de procedurekosten of de verlening van adviesdiensten voor de soort situaties die onder percelen 1 en 2 vallen, of de personeelsleden waarvoor de rechtsbijstand voorzien is nu ageren als slachtoffers of als beschuldigden.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 400 000.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 48
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

de initiële looptijd van de opdracht bedraagt 12 maanden. Voor zover de verzekeraar zich in zijn voorstel geëngageerd heeft zijn tarieven en waarborgen te behouden gedurende een periode van 4 jaar, is deze initiële looptijd tot driemaal automatisch verlengbaar onder de voorwaarden die in het contract zijn voorzien.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project: algemene begroting van de Europese Unie.
II.2.14)Nadere inlichtingen

Indien een verzekeraar in staat is rechtsbijstand te bieden bij alle disputen of geschillen voor alle werknemers van de Europese Rekenkamer, wordt hij verzocht uitsluitend deel te nemen voor perceel 3.

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

De gegadigde moet bij zijn deelnemingsaanvraag het bewijs verstrekken:

a) dat hij bevoegd/gemachtigd is de activiteit van rechtsbijstandsverzekeraar uit te oefenen in een lidstaat, alsook het certificaat/de machtiging die aantoont dat hij bevoegd/gemachtigd is voor de desbetreffende sector;

b) voor gegadigden die bevoegd/gemachtigd zijn in een andere lidstaat dan Luxemburg, een bewijs dat zij hun activiteit uitoefenen in het kader van vrije dienstverrichting of met vrijheid van vestiging in het Groothertogdom Luxemburg. Indien de gegadigde zijn activiteit nog niet uitoefent in het Groothertogdom Luxemburg, maar dit verwacht te doen vanaf de inwerkingtreding van het contract, dan is een verklaring op erewoord voldoende in deze fase van de procedure.

III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.1)Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep
Het verrichten van de dienst is aan een bepaalde beroepsgroep voorbehouden
Verwijzing naar de toepasselijke wettelijke of bestuursrechtelijke bepaling:

rechtsbijstandsverzekeraar.

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Mededingingsprocedure met onderhandeling
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.5)Inlichtingen inzake onderhandeling
De aanbestedende dienst behoudt zich het recht voor de opdracht te gunnen op basis van de initiële inschrijvingen zonder onderhandelingen te voeren
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 30/05/2018
Plaatselijke tijd: 17:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
Datum: 06/06/2018
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Bulgaars, Tsjechisch, Deens, Duits, Grieks, Engels, Spaans, Estisch, Fins, Frans, Iers, Kroatisch, Hongaars, Italiaans, Litouws, Lets, Maltees, Nederlands, Pools, Portugees, Roemeens, Slowaaks, Sloveens, Zweeds

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: ja
Tijdstip waarop naar verwachting nieuwe aankondigingen worden bekendgemaakt:

4 jaar.

VI.3)Nadere inlichtingen:

Aanvragen voor aanvullende inlichtingen moeten worden ingediend via de link „Een vraag stellen” van het tabblad „Vragen en antwoorden” van de bijbehorende Ted-eTenderingpagina (https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3475). In voorkomend geval worden aanvullende inlichtingen en voornoemde informatie op deze website gepubliceerd. Inschrijvers wordt aangeraden zich te registreren op de eTenderingapplicatie zodat ze de kennisgevingen in verband met deze opdracht ontvangen. Er wordt niet geantwoord op aanvragen voor aanvullende inlichtingen die minder dan 5 werkdagen vóór de einddatum voor indiening van de deelnemingsaanvragen worden ontvangen.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Gerecht
Postadres: Rue du Fort Niedergrünewald
Plaats: Luxembourg
Postcode: L-2925
Land: Luxemburg
Telefoon: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100
Internetadres: http://curia.europa.eu/
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
Officiële benaming: Europese Ombudsman
Plaats: Strasbourg
Postcode: 67001
Land: Frankrijk
Telefoon: +33 388172313
Internetadres: http://ombudsman.europa.eu/
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

binnen 2 maanden na de kennisgeving van het gunningsbesluit of het besluit om de opdracht niet te gunnen aan de inschrijver of, bij ontbreken daarvan, binnen 2 maanden na de dag waarop het hem bekend werd. De indiening van een klacht bij de Europese Ombudsman leidt niet tot een opschorting van die periode, noch tot de opening van een nieuwe termijn voor het instellen van een beroep.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Europese Rekenkamer, Procurement Service
Postadres: 12, rue Alcide de Gasperi
Plaats: Luxembourg
Postcode: L-1615
Land: Luxemburg
E-mail: eca-procurement.service@eca.europa.eu
Telefoon: +352 4398-47611
Fax: +352 4398-46955
Internetadres: http://www.eca.europa.eu
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
17/04/2018