Diensten - 187045-2019

19/04/2019    S78

Nederland-Amersfoort: Diensten voor land-, bos- en tuinbouw, aquicultuur en imkerij

2019/S 078-187045

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Staatsbosbeheer
Nationaal identificatienummer: 30263544
Postadres: Smallepad 5
Plaats: Amersfoort
NUTS-code: NL NEDERLAND
Postcode: 3811 MG
Land: Nederland
Contactpersoon: Andre Wolterink
E-mail: aanbestedingmaaien@staatsbosbeheer.nl
Telefoon: +31 306926111
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.staatsbosbeheer.nl
Adres van het kopersprofiel: https://ctmsolution.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/216068
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=237513&B=
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: Tuin- en bosbouw

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Aankondiging Dynamisch Aankoopsysteem Droog Maaien

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
77000000 Diensten voor land-, bos- en tuinbouw, aquicultuur en imkerij
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Staatsbosbeheer voert een aanbestedingsprocedure uit voor Droog maaien. Het betreft de instelling van een Dynamisch Aankoopsysteem (DAS) op basis van de Aanbestedingswet 2012 en gewijzigd in 2016. De hoofddoelstelling is het rechtmatig en doelmatig inkopen van het maaien en het optimaliseren van de kwaliteit van de dienstverlening.

Alle categorieën staan op www.ctmsolution.nl/das/staatsbosbeheer

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
77000000 Diensten voor land-, bos- en tuinbouw, aquicultuur en imkerij
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL NEDERLAND
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Onder Droog maaien wordt zowel het Droog maaien van natuurgrasland als het Droog maaien van recreatief grasland verstaan. In principe behoren alle maaiwerkzaamheden die niet binnen de segmenten Nat maaien, Maaien waterlopen en Rietlandmaaien vallen onder het segment Droog maaien. Te denken valt aan het maaien van (niet uitputtend): recreatievelden, kampeerterreinen, grasverhardingen, bermen, dijken en dijktaluds, grasvelden, kruidachtige vegetaties, natuurterreinen, gazons en het vrijmaaien rondom hierop voorkomende obstakels zoals bomen, openluchtmeubilair en terreininrichting zoals bebording en dergelijke.

Het inhuren van machinisten voor het uitvoeren van werkzaamheden voor Droog maaien alsmede het huren van machines ten behoeve van Droog maaien met eigen medewerkers vallen ook onder de omvang van de opdracht. Het transport / afvoeren in het gemaaide gebied valt ook binnen de omvang van de opdracht. Het transport / afvoeren buiten het gemaaide gebied en de verwerking van maaisel valt niet binnen de omvang van de opdracht, tenzij anders aangegeven in een nadere opdracht.

Een klein deel van de werkzaamheden wordt momenteel door zorginstellingen en sociale werkplaatsen uitgevoerd. Dit valt ook buiten de omvang van de opdracht.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 1.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

De looptijd kan 2 keer door de aanbestedende dienst met 1 jaar verlengd worden voor een extra periode tot in totaal een periode van 4 jaar volgens de criteria zoals in het Beschrijvend document beschreven.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Inhoudelijke vragen omtrent de instelling van het DAS en de via dit systeem te gunnen opdrachten kunnen uitsluitend worden gesteld via het tabblad ‘Berichten’ bij het indienen van een verzoek tot toelating en bij een nadere opdracht op het aanbestedingsplatform onder vermelding van het CTM-aanvraagnummer van het desbetreffende vakgebied.

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

De volgende bijlagen dienen deel uit te maken van uw verzoek tot toelating:

1) Formulier Bedrijfsgegevens (Annex I)

2) Uniform Europees Aanbestedingsdocument (Annex II)

3) Bewijs van inschrijving in nationaal beroeps-/ handelsregister, niet ouder dan zes maanden vanaf datum verzoek tot toelating (Annex II)

4) Akkoordverklaring eisen voor het verzoek tot toelating (Annex III)

Alle bijlagen dienen te worden ondertekend door een daartoe rechtsgeldig bevoegd persoon.

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Niet-openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding houdt de instelling van een dynamisch aankoopsysteem in
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 01/07/2021
Plaatselijke tijd: 17:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Nederlands

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Rechtbank 's-Gravenhage
Postadres: Paleis van Justitie - Prins Clauslaan 60
Plaats: 's-Gravenhage
Land: Nederland
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
17/04/2019