Diensten - 187118-2019

19/04/2019    S78

Verenigd Koninkrijk-Newbury: Kantine- en cateringdiensten

2019/S 078-187118

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: West Berkshire District Council
Postadres: Market Street
Plaats: Newbury
NUTS-code: UKJ11 Berkshire
Postcode: RG14 5LD
Land: Verenigd Koninkrijk
Contactpersoon: Miss Tracy J. Washer
E-mail: tracy.washer@westberks.gov.uk
Telefoon: +44 1635519347
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://in-tendhost.co.uk/westberks
Adres van het kopersprofiel: http://in-tendhost.co.uk/westberks
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: http://in-tendhost.co.uk/westberks
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: http://in-tendhost.co.uk/westberks
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

WBC Catering School Meals, Care Homes and Resource Centres and Corporate Catering

Referentienummer: P00000124
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
55500000 Kantine- en cateringdiensten
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

West Berkshire Council currently has separate contracts for School Meals, Care Homes and Resource Centres and Corporate Catering. For this Contract WBC are looking to standardise the requirements. The commencement dates will differ according to the lot. This ITT gives details of 3 lots to cover all the requirements.

Lot 1: School Meals.

Lot 2: Care Homes and Resource Centre's.

Lot 3: Corporate Catering.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 27 000 000.00 GBP
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
Inschrijvingen mogen worden ingediend voor meerdere percelen, maximumaantal: 3
Maximumaantal percelen dat aan één inschrijver mag worden gegund: 3
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

School Meals

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
15894210 Schoolmaaltijden
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: UKJ11 Berkshire
Voornaamste plaats van uitvoering:

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

School meals.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 60
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: ja
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Care Homes and Resource Centre's

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
55520000 Cateringdiensten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: UKJ11 Berkshire
Voornaamste plaats van uitvoering:

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Care homes and resource centre catering.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 60
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: ja
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Corporate Catering

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
55520000 Cateringdiensten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: UKJ11 Berkshire
Voornaamste plaats van uitvoering:

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Corporate catering.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 60
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: ja
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 20/05/2019
Plaatselijke tijd: 14:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Engels
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 20/05/2019
Plaatselijke tijd: 14:00
Plaats:

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
Er wordt gebruikgemaakt van elektronische orderplaatsing
Elektronische facturering wordt aanvaard
Er wordt gebruikgemaakt van elektronische betalingen
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: West Berkshire Council
Plaats: Newbury
Land: Verenigd Koninkrijk
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
18/04/2019