Diensten - 187118-2019

19/04/2019    S78

Verenigd Koninkrijk-Newbury: Kantine- en cateringdiensten

2019/S 078-187118

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: West Berkshire District Council
Postadres: Market Street
Plaats: Newbury
NUTS-code: UKJ11 Berkshire
Postcode: RG14 5LD
Land: Verenigd Koninkrijk
Contactpersoon: Miss Tracy J. Washer
E-mail: tracy.washer@westberks.gov.uk
Telefoon: +44 1635519347
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://in-tendhost.co.uk/westberks
Adres van het kopersprofiel: http://in-tendhost.co.uk/westberks
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

WBC Catering School Meals, Care Homes and Resource Centres and Corporate Catering

Referentienummer: P00000124
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
55500000 Kantine- en cateringdiensten
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 27 000 000.00 GBP
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

School Meals

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
15894210 Schoolmaaltijden
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: UKJ11 Berkshire
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 60
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Care Homes and Resource Centre's

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
55520000 Cateringdiensten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: UKJ11 Berkshire
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 60
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Corporate Catering

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
55520000 Cateringdiensten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: UKJ11 Berkshire
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 60
Deze opdracht kan worden verlengd: neen

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 20/05/2019
Plaatselijke tijd: 14:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Engels

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
18/04/2019