Diensten - 187652-2020

23/04/2020    S80

Malta-Marsa: Verlening van mobielecommunicatiediensten en -uitrusting voor het EASO in Cyprus

2020/S 080-187652

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Rechtsgrond:
Verordening (EU, Euratom) nr. 2018/1046

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: EASO — Europees Ondersteuningsbureau voor asielzaken
Plaats: Marsa
NUTS-code: MT001 Malta
Postcode: 1917
Land: Malta
E-mail: contracts@easo.europa.eu
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://www.easo.europa.eu/about-us/procurement
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=6172
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=6172
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Europese instelling/Europees agentschap of internationale organisatie
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: Asielzaken

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Verlening van mobielecommunicatiediensten en -uitrusting voor het EASO in Cyprus

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
64212000 Mobieletelefoondiensten
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Met het oog op een goede mobiele communicatie en informatie-uitwisseling voor het personeel in Cyprus, is het EASO van plan een enkelvoudige raamovereenkomst voor diensten te gunnen voor de verlening van mobielecommunicatiediensten en aanverwante benodigdheden voor een totale maximumlooptijd van vier jaar.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 139 000.00 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
32250000 Mobiele telefoons
31712112 Simkaarten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: CY ΚΥΠΡΟΣ
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Met het oog op een goede mobiele communicatie en informatie-uitwisseling voor het personeel in Cyprus, is het EASO van plan een enkelvoudige raamovereenkomst voor diensten te gunnen voor de verlening van mobielecommunicatiediensten en aanverwante benodigdheden voor een totale maximumlooptijd van vier jaar. Er zijn momenteel ongeveer tien mobiele abonnementen actief en dit aantal zal waarschijnlijk in de komende vier jaar stijgen naar 50.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 139 000.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 48
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Zie het internetadres vermeld in sectie I.3).

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

Zie het internetadres vermeld in sectie I.3).

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
Raamovereenkomst met één onderneming
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 28/05/2020
Plaatselijke tijd: 15:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Bulgaars, Tsjechisch, Deens, Duits, Grieks, Engels, Spaans, Estisch, Fins, Frans, Iers, Kroatisch, Hongaars, Italiaans, Litouws, Lets, Maltees, Nederlands, Pools, Portugees, Roemeens, Slowaaks, Sloveens, Zweeds
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 9 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 29/05/2020
Plaatselijke tijd: 11:00
Plaats:

De kantoren van het EASO, MTC Block A, Winemakers Wharf, Grand Harbour, Valletta MRS 1917, MALTA.

Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:

Per inschrijving mogen maximaal twee vertegenwoordigers de openingssessie bijwonen. Omwille van organisatorische en veiligheidsredenen moet de inschrijver uiterlijk twee werkdagen van tevoren de volledige naam, de geboortedatum, de nationaliteit en het nummer van de identiteitskaart of het paspoort van de vertegenwoordigers verstrekken aan het EASO via contracts@easo.europa.eu

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Gerecht
Postadres: Rue du Fort Niedergrünewald
Plaats: Luxembourg
Postcode: L-2925
Land: Luxemburg
E-mail: Gc.registry@curia.europa.eu
Telefoon: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100
Internetadres: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Zie het internetadres vermeld in sectie I.3).

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
16/04/2020