Práce - 190834-2017

20/05/2017    S97

Slovensko-Bratislava: Stavebné práce

2017/S 097-190834

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania

Práce

Právny základ:
Smernica 2014/24/EÚ

Oddiel I: Verejný obstarávateľ

I.1)Názov a adresy
Úradný názov: Vodohospodárska výstavba, štátny podnik
Identifikačné číslo organizácie (IČO): 00156752
Poštová adresa: Karloveská 2
Mesto/obec: Bratislava-Karlova Ves
Kód NUTS: SK SLOVENSKÁ REPUBLIKA
PSČ: 842 04
Štát: Slovensko
Kontaktná osoba: Mgr. Peter Varga
E-mail: tender@p-m.sk
Telefón: +421 254653904
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: http://www.vvb.sk
I.3)Komunikácia
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov na: http://https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/256
Ďalšie informácie možno získať na inej adrese:
Úradný názov: Process Management, s.r.o.
Identifikačné číslo organizácie (IČO): 36356794
Poštová adresa: Gaštanová 13
Mesto/obec: Bratislava
Kód NUTS: SK SLOVENSKÁ REPUBLIKA
PSČ: 811 04
Štát: Slovensko
Kontaktná osoba: Mgr. Peter Varga
E-mail: tender@p-m.sk
Telefón: +421 254653904
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: http://www.vvb.sk
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia predložiť na vyššie uvedenej adrese
I.4)Druh verejného obstarávateľa
Iný druh: obstarávateľ postupujúci v zmysle § 8 ods. 5
I.5)Hlavná činnosť
Iná činnosť: elektrická energia

Oddiel II: Predmet

II.1)Rozsah obstarávania
II.1.1)Názov:

Inovácia a modernizácia plavebných komôr pre zvýšenie bezpečnosti a intenzity vodnej dopravy na vodnom diele Gabčíkovo.

Referenčné číslo: PM_189_VV
II.1.2)Hlavný kód CPV
45000000 Stavebné práce
II.1.3)Druh zákazky
Práce
II.1.4)Stručný opis:

Komplexná inovácia a modernizácia technologického vybavenia zhlaví plavebných komôr (hlavné horné vráta, dolné vráta, klapky), využiteľného priestoru plavebných komôr (plávajúce bitvy, dynamická ochrana, skládka provizórneho hradenia) a súvisiacich súčastí technologického vybavenia a súvisiacich stavebných častí. Komplexná inovácia a modernizácia hydraulického systému plnenia a prázdnenia plavebných komôr (uzávery plniacich a prázdniacich kanálov, kanály, priebeh plnenia a prázdnenia plavebných komôr). Utesnenie podložia a dilatačných škár plavebných komôr. Predmetná stavba je realizovaná v zmysle Zmluvných podmienok pre technologické zariadenie a projektovanie-realizáciu pre elektrotechnické a strojno-technologické diela a pre stavebné a inžinierske diela projektované Zhotoviteľom („Žltá kniha“, Prvé vydanie 1999, vydané Medzinárodnou federáciou konzultačných inžinierov (FIDIC), slovenský preklad, SACE 2008).

II.1.5)Celková odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 138 875 700.00 EUR
II.1.6)Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: nie
II.2)Opis
II.2.2)Dodatočné kódy CPV
71320000 Inžinierske projektovanie
45111300 Demontážne práce
45223000 Stavebné práce na stavebných konštrukciách
45223210 Oceľové konštrukcie
45100000 Príprava staveniska
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: SK021 Trnavský kraj
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:

Prevádzkové objekty SVD G-N vodného diela Gabčíkovo, Plavebné komory, SVD G-N stupeň Gabčíkovo, vonkajšia rozvodňa R110 kV na stupni Gabčíkovo a vodný tok Dunaja od rkm 1 879,8 do rkm 1 767,8.

II.2.4)Opis obstarávania:

Je uvedené vo Zväzku 3 Opis predmetu zákazky súťažných podkladov.

II.2.5)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Nižšie uvedené kritériá
Cena
II.2.6)Odhadovaná hodnota
II.2.7)Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Trvanie v dňoch: 1065
Toto obstarávanie môže byť obnovené: nie
II.2.10)Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: nie
II.2.11)Informácie o opciách
Opcie: nie
II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo: CEF-Transport.
II.2.14)Doplňujúce informácie

Oddiel III: Právne, ekonomické, finančné a technické informácie

III.1)Podmienky účasti
III.1.1)Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok:

Verejný obstarávateľ stanovil podmienky účasti v súlade s § 32 alebo podľa § 152 zákona o verejnom obstarávaní spolu s odôvodnením ich primeranosti a sú uvedené v časti „Podmienky účasti“ Zväzok 4 súťažných podkladov.

III.1.2)Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis kritérií výberu:

Verejný obstarávateľ stanovil podmienky účasti v súlade s § 33 ods. 1 písm. a) a d) zákona o verejnom obstarávaní spolu s odôvodnením ich primeranosti a sú uvedené v časti „Podmienky účasti“ Zväzok 4 súťažných podkladov.

III.1.3)Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis kritérií výberu:

Verejný obstarávateľ stanovil podmienky účasti v súlade s § 34 ods. 1 písm. b) [zároveň verejný obstarávateľ uplatňuje ustanovenie § 34 ods. 2, a teda určil dlhšiu dobu referenčného obdobia na 7 (sedem) rokov, ako je určená podľa § 34 ods. 1 písm. b)], § 34 ods. 1 písm. g) (7 kategórií kľúčových odborníkov), § 34 ods. 1 písm. d) v spojitosti s § 35 a § 34 ods. 1 písm h) v spojitosti s § 36 zákona o verejnom obstarávaní spolu s odôvodnením ich primeranosti a sú uvedené v časti „Podmienky účasti“ Zväzok 4 súťažných podkladov.

III.2)Podmienky týkajúce sa zákazky
III.2.3)Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
Povinnosť uviesť mená a odbornú kvalifikáciu pracovníkov poverených vykonaním zákazky

Oddiel IV: Postup

IV.1)Opis
IV.1.1)Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.3)Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme
IV.1.8)Informácie o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: nie
IV.2)Administratívne informácie
IV.2.2)Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum: 17/07/2017
Miestny čas: 10:00
IV.2.3)Predpokladaný dátum odoslania výziev na súťaž alebo na účasť vybraným uchádzačom
IV.2.4)Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť:
Slovenčina
IV.2.6)Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 31/12/2017
IV.2.7)Podmienky na otváranie ponúk
Dátum: 17/07/2017
Miestny čas: 13:00

Oddiel VI: Doplnkové informácie

VI.1)Informácie o opakovaní obstarávania
Toto obstarávanie sa bude opakovať: nie
VI.2)Informácie o elektronickom riadení práce
Bude sa akceptovať elektronická fakturácia
Použijú sa elektronické platby
VI.3)Doplňujúce informácie:

Záujemca („Z“) si môže prevziať súťažné podklady („SP“) aj osobne na základe písomnej žiadosti. Osobné prevzatie SP si dohodne telefonicky s kontaktnou osobou uvedenou v bode I.1). Odovzdanie SP sa uskutoční v prac. dňoch v čase od 8:00 do 15:00 hod. SEČ.

Za včas doručenú požiadavku záujemcu o vysvetlenie sa považuje požiadavka doručená verejnému obstarávateľovi („VO“) v listinnej podobe v takej lehote, aby VO zabezpečil doručenie vysvetlení najneskôr 6 dní pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk v zmysle § 48 zákona o verejnom obstarávaní („ZVO“). VO odporúča Z doručiť žiadosti o vysvetlenie najneskôr do 10.07.2017, aby bolo možné v zákonom stanovenej lehote spracovať a zaslať Z vysvetlenie.

Ponuky je potrebné doručiť v prac. dňoch od 8:00 do 15:00 hod. SEČ na adresu uvedenú v bode A.1.

Predpokladaná hodnota zákazky („PHZ“) uvedená v Oznámení je stanovená ako maximálna. VO si vyhradzuje právo nepodpísať zmluvu o dielo, ak cenová ponuka úspešného uchádzača bude vyššia ako PHZ.

VO vyžaduje na zabezpečenie ponuky zloženie zábezpeky. Zábezpeka je stanovená vo výške 500 000 EUR. Podrobnosti o zložení a vrátení zábezpeky sú uvedené v SP.

Zákazka nie je rozdelená na časti z nasledovných dôvodov:

— predmet zákazky predstavuje jednotný funkčný celok, má hospodársky význam len v spojení jednotlivých častí do funkčného celku, ich oddelenie by malo za následok znefunkčnenie diela/podstatné obmedzenie jeho funkčnosti;

— predmet zákazky je tvorený rozsiahlymi stavebnými prácami, ktoré je potrebné vykonávať koordinovane s čo možno najmenším dopadom na prevádzku plavebných komôr;

— porušenie povinností zo zmluvy, môže mať významný dopad na zabezpečovanie medzinárodných povinností SR, resp. na činnosť vodného diela, hrozia škody veľkého rozsahu – je vhodné, aby zodpovednosť znášal adekvátne poistený subjekt, pričom poistné plnenie kryje škody, ktoré v dôsledku porušenia zmluvných povinností môžu vzniknúť na majetku SR počas realizácie stavebných prác na zákazke, resp. po odovzdaní dokončeného diela;

— v prípade, rozdelenia predmetu zákazky na časti, by existovalo výrazné riziko, že potenciálne vykonanie jednotlivých častí zákazky samostatnými hospodárskymi subjektmi bude cenovo nevýhodnejšie a vzhľadom na relatívnu lokálnu blízkosť jednotlivých stavenísk si jeden zhotoviteľ môže nastaviť časový harmonogram a koordináciu prác tak, že efektívnejšie využije, či už vlastné, alebo subdodávateľské kapacity. Pri zabezpečovaní stavebných materiálov vo väčších objemoch je odôvodnený predpoklad zabezpečiť tieto materiály za výhodnejšie jednotkové ceny. VO má za to, že pri jednom zhotoviteľovi sa znížia aj náklady VO spojené, či už s administráciou a kontrolou procesu samotnej realizácie ako aj administráciou procesov vykonávaných počas a po ukončení záručnej doby.

VO uplatňuje v predmetnom verejnom obstarávaní podmienku podľa § 40 ods. 6 písm. g) ZVO.

VO upozorňuje na možnosť obhliadky miesta uskutočnenia predmetu zákazky. Podrobnosti sú uvedené v bode 13, Zväzku 1 SP.

Dokumenty, ktoré je povinný VO zverejniť podľa § 64 ZVO budú zverejnené v Profile VO na internetovej stránke ÚVO.

VO požaduje vrámci ponuky predložiť nasledovné doklady/certifikáty alebo ich ekvivalenty, týkajúce sa predmetu zákazky, bližšie špecifikované vo Zväzku 1 SP, a to:

— doklad o zavedenom systéme manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podľa OHSAS 18001:2007, v oblasti realizácie inžinierskych a vodohospodárskych stavieb a v oblasti výroby oceľových konštrukcií;

— doklad o zavedenom systéme riadenia výroby na konštrukčné dielce podľa STN EN 1090-1+A1 a STN EN 1090-2+A1;

— doklad o zavedenom systéme manažérstva kvality vo zváraní pre oceľové zvárané konštrukcie podľa STN EN ISO 3834 časť 2;

— licencia na výkon technickej služby podľa § 7 zákona 473/2005 Z. z.;

— certifikát autorizovaného predajcu nadstavbového systému C4 (Business partner);

— certifikát systémového integrátora nadstavbového systému C4;

— certifikát kompatibility kamerového systému a nadstavbového systému C4.

VI.4)Postupy preskúmania
VI.4.1)Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úradný názov: Úrad pre verejné obstarávanie
Poštová adresa: Ružová dolina 10, P.O.Box 98
Mesto/obec: Bratislava
PSČ: 820 05
Štát: Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa: http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4)Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úradný názov: Úrad pre verejné obstarávanie
Poštová adresa: Ružová dolina 10, P.O.Box 98
Mesto/obec: Bratislava
PSČ: 820 05
Štát: Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa: http://www.uvo.gov.sk
VI.5)Dátum odoslania tohto oznámenia:
17/05/2017