Leveringen - 190858-2019

23/04/2019    S79

România-Otopeni: Agenţi de dejivrare

2019/S 079-190858

Anunț de participare – utilități

Produse

Temei juridic:
Directiva 2014/25/UE

Secțiunea I: Entitatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: Compania Națională Aeroporturi București S.A.
Număr naţional de înregistrare: RO26490194
Adresă: Calea Bucureștilor nr. 224E
Localitate: Otopeni
Cod NUTS: RO322 Ilfov
Cod poștal: 075150
Țară: România
Persoană de contact: Cristina Maxim George Niculie
E-mail: george.niculie@cnab.ro, cristina.maxim@cnab.ro,
Telefon: +40 212013515/+40 212012691
Fax: +40 212041976
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: www.cnab.ro
Adresa profilului cumpărătorului: www.e-licitatie.ro
I.3)Comunicare
Documentele de achiziţii publice sunt disponibile pentru acces direct, nerestricţionat, complet si gratuit la: www.e-licitatie.ro
Informaţii suplimentare pot fi obţinute de la adresa menţionată mai sus
Ofertele sau cererile de participare trebuie depuse la adresa menţionată mai sus
I.6)Activitate principală
Activități aeroportuare

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

Degivrant lichid pentru degivrarea suprafețelor de mișcare ale aeroporturilor C.N.A.B. S.A., punctele de lucru AIHCB si AIBB-AV, în vederea asigurării condițiilor optime de [...] detalii pe www.e-licitatie.ro

Număr de referinţă: 26490194_2018_PAAPD1030680
II.1.2)Cod CPV principal
24951310 Agenţi de dejivrare
II.1.3)Tipul contractului
Produse
II.1.4)Descriere succintă:

Achizitia este conceputa pentru incheierea unui acord-cadru de furnizare, ce are ca obiect achiziția de „Degivrant lichid pentru degivrarea suprafetelor de miscare ale aeroporturilor C.N.A.B. S.A., punctele de lucru AIHCB si AIBB-AV, in vederea asigurarii conditiilor optime de desfasurare a traficului aerian in perioada sezonului rece". Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor: 15. Entitatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificare/informatii suplimentare in 2 etape, astfel: in a 10-a zi calendaristica de la publicarea anuntului de participare si in a 11-a zi calendaristica inainte de termenul limita de depunere a ofertelor.

Valoarea celui mai mare contract subsecvent: 664 300 RON.

II.1.5)Valoarea totală estimată
II.1.6)Informații privind loturile
Contractul este împărțit în loturi: nu
II.2)Descriere
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO322 Ilfov
Locul principal de executare:

Punctele de lucru AIHCB, AIBB AV.

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Achizitia este conceputa pentru un acord-cadru, incheiat cu un singur operator economic ce are ca obiect achizitia de degivrant lichid pentru degivrarea suprafetelor de miscare ale aeroporturilor C.N.A.B. S.A., pentru punctele de lucru AIHCB SI AIBB-AV.

Cantitatea minima/AC 200 000 litri si cantitatea maxima/AC 680 000 litri.

Cantitate minima/CS 20 000 litri si cantitatea maxima/CS 100 000 litri.

Acest produs este utilizat pentru degivrarea suprafetelor de miscare ale aeroporturilor companiei, putand fi aplicat independent sau in combinatie cu degivrantul solid.

Este necesar ca in cursul anului 2018 sa se demareze o procedura de atribuire a unui acord-cadru cu o durata de 4 ani, pentru asigurarea continuitatii aprovizionarii celor 2 puncte de lucru ale C.N.A.B., cu cantitati suficiente de degivrant lichid pentru perioadele de iarna aferente duratei acordului-cadru, astfel incat activitatea de degivrare a suprafetelor de miscare ale aeroporturilor C.N.A.B. sa se desfasoare in conditii optime si, implicit, sa nu fie pertubat sau intarziat traficul aerian.

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Criteriu privind calitatea - Nume: Termen de livrare produs. Oferta este declarata neconforma daca depaseste termenul maxim de livrare de 14 zile / Pondere: 15
Prețul - Pondere: 85
II.2.6)Valoarea estimată
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 48
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Fonduri proprii.

Secțiunea III: Informații juridice, economice, financiare și tehnice

III.1)Condiții de participare
III.1.1)Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale, inclusiv cerinţele privind înscrierea în registrele profesionale sau comerciale
Listă şi descriere succintă a condiţiilor:

Orice operator economic care a depus oferta in mod individual sau in asociere, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se afle in situatiile de excludere prevazute in Legea nr. 99/2016.

Modalitatea de indeplinire a cerintei. Operatorii economici au obligatia de a completa DUAE cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmează a fi prezentate, la solicitarea entitatii contractante, conform art. 205 din Legea 99/2016.

Documentele care atesta neîncadrarea în situațiile prevăzute la art. 177, 178 si 180 din Legea nr. 99/2016 sunt:

I. Pentru persoanele juridice române:

1) Certificate privind indeplinirea obligatiilor exigibile de plata a impozitelor si taxelor catre stat, inclusiv cele locale, precum si a contributiei pentru asigurarile sociale de stat, dupa cum urmeaza:

(a) Certificat de atestare fiscala pentru persoanele juridice, emis de Administratia Finantelor Publice — original/copie legalizata/copie „conform cu originalul”,

(b) Certificat de atestare fiscala privind impozitele si taxele locale pentru persoane juridice, emis de Directia Impozite si Taxe Locale din cadrul Primariei — original/copie legalizata/copie „conform cu originalul”;

2) Cazier judiciar al operatorului economic și al administratorului/tuturor membrilor din consilul de administrare, de conducere sau al celor care au putere de reprezentare, conducere sau decizie din cadrul operatorului economic;

II. Pentru persoanele juridice străine:

Persoana juridica straina are obligatia de a prezenta documentele prevazute la cap. I. In cazul documentelor prevazute la cap. I pct. 1 si 2 se vor prezenta documente similare, emise de catre o autoritate competenta din tara unde isi are sediul, insotite de traducere autorizata in limba romana.

Note:

1) Documentele edificatoare și documentele-suport DUAE trebuie sa prezinte informații valabile la momentul prezentării acestora;

2) Se vor depune, odata cu DUAE, urmatoarele documente: angajamentul ferm al terțului susținător din care rezultă modul efectiv în care se va materializa susținerea acestuia, acordul de subcontractare și/sau acordul de asociere, după caz. Nedepunerea acestora odată cu DUAE constituie temei pentru solicitarea de clarificări pentru eventualele inadvertențe de formă ale informațiilor cuprinse în secțiunile DUAE, atât ale ofertantului/candidatului, cât și ale subcontractantului/terțului susținător, acest lucru fiind necesar pentru a asigura desfășurarea corespunzătoare a procedurii de atribuire.

Persoanele cu functie de decizie in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire sunt:

Numele și prenumele — funcția pe care o detine in cadrul entității:

— Traian Panait — director general,

— Cristian Alexe — director general adjunct Operatiuni Aeroportuare si Intretinere Infrastructura,

— Dragos Brezeanu — director Directia Financiar, Contabilitate, Analize Economice Dezvoltare Aeroportuara,

— Radu-Gabriel Bondar — p. director la Directia Calitate, Siguranta, Mediu, SSM,

— Adrian Stefan Vasilescu — director operațional AIHCB,

— Viorel Rosca — director operational AIBB-AV,

— Mihai Lazar — director Direcția Tehnică,

— Laurentiu Nicusor Matache — sef Serviciul Investitii si Dezvoltare,

— Mircea Leonard Voinopol — sef Serviciul Strategie si Managementul Securitatii,

— Vlad Martian — sef Biroul Securitatea si Sanatatea Muncii,

— Maria Raluca Dutulescu — sef Serviciul Planificare Dezvoltare Aeroportuara, Statistica si Privatizare,

— Violeta Simionescu — director Directia Legalitate si Resurse Umane,

— Carmen Radulescu — director Directia Protocol,

— Valeriu Mihail Florea — sef Serviciul Managementul Resurselor Tehnice de Securitate,

— Valentin Iordache — coordonator Comunicare,

— Marina Vasilica — directia Financiar, Contabilitate, Analize Economice Dezvoltare Aeroportuara,

— Ion Capota — inspector aeronautic,

— Mircea Serban — sef Serviciu Managementul Resurselor Operationale,

— Emil Jernoiu — sef Serviciu Operatiuni [...] detalii pe www.e-licitatie.ro

III.1.2)Situația economică și financiară
Listă şi descriere succintă a criteriilor de selecţie:

Se solicita ca media anuala a cifrei de afaceri globale in ultimii 3 ani (2015, 2016, 2017) sa fie cel putin 664 300 RON, exclusiv TVA.

Nivel(uri) minim(e) al(e) standardelor care ar putea fi impuse:

Se va completa Documentul Unic de Achizitii European (DUAE) conform art. 202–204 din Legea nr. 99/2016 si conform Notificarii ANAP nr. 240/2016. În vederea verificarii informatiilor cuprinse în DUAE, ofertantul va prezenta documente justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, cum ar fi bilanturile contabile, inregistrate la ANAF/rapoarte anuale/alte documente.

Note:

1) În cazul documentelor justificative în alta valuta, pentru transformare se va utiliza cursul mediu anual comunicat de BNR aferent documentelor mentionate în formular;

2) În cazul unei oferte comune, cerinta se demonstreaza prin luarea în considerare a resurselor tuturor membrilor grupului (prin cumul);

3) În cazul în care cerinta este demonstrata prin invocarea sustinerii unei/unor terte persoane, la solicitarea entitatii contractante conform art. 205 din Legea nr. 99/2016, trebuie prezentat/e angajamentul/ele ferm/e din partea tertului/tertilor conform prevederilor art. 55 alin. (1) din Normele metodologice aprobate prin H.G. nr. 394/2016 si ale art. 196 din Legea nr. 99/2016 privind achizitiile sectoriale. De asemenea, se vor prezenta documentele din partea tertului/tertilor sustinator/i din care sa rezulte modul efectiv prin care tertul/tertii sustinator/i va/vor asigura îndeplinirea propriului angajament de sustinere, documente care se vor constitui anexe la respectivul angajament;

4) Documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmează a fi prezentate, la solicitarea entitatii contractante, conform art. 205 din Legea 99/2016.

III.1.3)Capacitatea tehnică şi profesională
Listă şi descriere succintă a criteriilor de selecţie:

Se solicita ca ofertantul sa fi livrat, în ultimii 3 ani, calculați până la data-limită pentru depunerea ofertelor, produse similare obiectului acordului-cadru, in valoare cumulata de cel putin 664 300 RON.

Nivel(uri) minim(e) al(e) standardelor care ar putea fi impuse:

Pentru demonstrarea îndeplinirii acestei cerințe, operatorii economici au obligatia de a completa DUAE cu informatiile aferente situatiei lor astfel: pentru fiecare contract in parte se va trece în DUAE numărul și data contractului invocat drept experiență similară, valoarea, beneficiarul, data și nr. documentului de recepție, precum și ponderea și/sau activitățile pentru care a fost responsabil. Documentele doveditoare a informatiilor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, conform art. 205 din Legea 99/2016. În vederea verificarii informatiilor cuprinse în DUAE, ofertantul va prezenta și documente justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, cum ar fi certificate/documente emise sau contrasemnate de beneficiarii contractului/contractelor mentionate în DUAE care sa confirme îndeplinirea cerintelor privind experiența relevantă și informațiile înscrise în DUAE. Pentru echivalența RON/euro se va utiliza cursul de referință comunicat de BNR RON/euro și valabil în data publicării anunțului de participare.

III.1.6)Depozite și garanții solicitate:

Garantia de participare.

6 640 (sasemiisasesutepatruzeci) RON.

Garantia de participare, irevocabila, va fi constituita — este de 1 % din valoarea celui mai mare contract subsecvent si se va constitui in conformitate cu prevederile art. 42 alin. (1)–(5) din HG 394/2016, prin virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis de o institutie de credit din Romania sau din alt stat sau de o societate de asigurari în conditiile legii, care se prezinta in cuantumul si pentru perioada prevazuta in documentatia de atribuire, respectiv de 4 luni de la data limita stabilita pentru depunerea ofertelor, cu posibilitatea de prelungire la cererea entitatii contractante. In cazul in care garantia de participare va fi constituita in alta valuta, se va folosi cursul comunicat de BNR din data publicarii anuntului de participare.

Conturile autoritatii contractante sunt

Cont în RON: RO 40 BRDE 445 SV 12412444450.

Cont în euro: RO 24 BRDE 445 SV 11918064450.

Perioada de valabilitate a garantiei pentru participare trebuie sa fie egală cu perioada de valabilitate a ofertei (4 luni de la data limita stabilita pt. depunerea ofertelor).

Restituirea garantiei se va face in conform cu art. 44 din H.G.394/2016.

Garantia de buna executie este de 10 % din valoarea contractului subsecvent, exclusiv T.V.A. si se va constitui, in termen de maxim 5 zile lucratoare de la data incheierii contractului subsecvent, va fi constituita conform prevederilor art. 46 alin. (1) din HG 394/2016, respectiv se constituie printr-un instrument de garantare emis în conditiile legii de o societate bancara ori de o societate de asigurari.

Garantia de buna executie a contractului va fi constituita pe o perioada egala cu perioada de valabilitate a contractului + 14 zile.

Achizitorul are dreptul de a emite pretentii asupra garantiei de buna executie, în limita prejudiciului creat, daca prestatorul nu îsi îndeplineste obligatiile asumate prin prezentul contract. Anterior emiterii unei pretentii asupra garantiei de buna executie, achizitorul are obligatia de a notifica acest lucru prestatorului si emitentului instrumentului de garantare precizând totodata obligatiile care nu au fost respectate.

III.1.8)Forma juridică pe care o va lua grupul de operatori economici căruia i se atribuie contractul:

Asociere conform art. 66 din Legea privind achizitiile sectoriale nr. 99/2016.

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Descriere
IV.1.1)Tipul procedurii
Procedură deschisă
IV.1.3)Informaţii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achiziţii
Achiziţia implică încheierea unui acord-cadru
Acord-cadru cu un singur operator economic
IV.1.6)Informații despre licitația electronică
Se va organiza o licitație electronică
Informații suplimentare despre licitația electronică:

(a) Elementul ofertei care urmeaza sa faca obiectul procesului de reofertare: pretul total ofertat,

(b) Limite ale valorilor pana la care elementul ofertei prevazut la litera (a) poate fi imbunatatit: nu exista limite; nu se va folosi pasul de licitare,

(c) Informatiile care vor fi puse la dispozitia ofertantilor in cursul licitatiei electronice si momentul in care [...] detalii pe www.e-licitatie.ro

IV.1.8)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice: nu
IV.2)Informații administrative
IV.2.2)Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
Data: 27/05/2019
Ora locală: 15:00
IV.2.3)Data estimată a expedierii invitațiilor de prezentare a ofertelor sau de participare către candidații selectați
IV.2.4)Limbile în care pot fi depuse ofertele sau cererile de participare:
Română
IV.2.6)Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta
Oferta trebuie să fie valabilă până la: 27/09/2019
IV.2.7)Condiții de deschidere a ofertelor
Data: 27/05/2019
Ora locală: 15:00
Locul:

In SEAP.

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.1)Informații privind periodicitatea
Această achiziție este periodică: nu
VI.3)Informații suplimentare:

1) Operatorii economici interesati pot accesa DUAE la adresa:

https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter

2) În cazul în care 2 sau mai mulți ofertanți au același punctaj, se vor aplica prevederile art. 145 alin. (3) din HG 394/2016, prin care „În cazul în care 2 sau mai multe oferte sunt clasate pe primul loc, cu punctaje egale, departajarea se va face având în vedere punctajul obţinut la factorii de evaluare, în ordinea descrescătoare a ponderilor acestora. În situaţia în care egalitatea se menţine, entitatea contractantă are dreptul să solicite noi propuneri financiare şi oferta câştigătoare va fi desemnată cea cu propunerea financiară cea mai mică.”

VI.4)Proceduri de contestare
VI.4.1)Organismul de soluţionare a contestaţiilor
Denumire oficială: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Adresă: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Localitate: București
Cod poștal: 030084
Țară: România
E-mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Adresă internet: http://www.cnsc.ro
VI.4.3)Procedura de contestare
Precizări privind termenul (termenele) pentru procedurile de contestare:

Legea nr. 101/2016 privind remediile și caile de atac în materie de atribuire a contractelor de achizitie publica, a contractelor sectoriale si a contractelor de concesiune de lucrari si concesiune de servicii, precum si pentru organizarea si functionarea Consiliului National de Solutionare a Contestatiilor.

VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
18/04/2019