Podívejte se na naše stránky věnované nabídkovým řízením týkajícím se zdravotnického vybavení v souvislosti COVID-19.

Konference o budoucnosti Evropy vám dává příležitost podělit se o vaše myšlenky a spoluutvářet budoucnost Evropy. Nenechávajte si svůj názor pro sebe!

Služby - 191128-2019

24/04/2019    S80

Litva-Vilnius: Zdokonalení sběru administrativních údajů o násilí v partnerském vztahu

2019/S 080-191128

Oznámení o zahájení zadávacího řízení

Služby

Právní základ:
směrnice 2014/24/EU

Oddíl I: Veřejný zadavatel

I.1)Název a adresa
Úřední název: Evropský institut pro rovnost žen a mužů
Poštovní adresa: Gedimino av.16
Obec: Vilnius
Kód NUTS: LT011 Vilniaus apskritis
PSČ: LT 01103
Země: Litva
E-mail: procurement@eige.europa.eu
Internetové adresy:
Hlavní adresa: www.eige.europa.eu
I.3)Komunikace
Zadávací dokumentace je dostupná přímo a zcela bez omezení či poplatků na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4793
Další informace lze získat na výše uvedené adrese
Nabídky nebo žádosti o účast musí být zaslány elektronicky prostřednictvím: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4793
I.4)Druh veřejného zadavatele
Evropská instituce/agentura nebo mezinárodní organizace
I.5)Hlavní předmět činnosti
Jiné činnosti: Rovnost žen a mužů

Oddíl II: Předmět

II.1)Rozsah veřejné zakázky
II.1.1)Název:

Zdokonalení sběru administrativních údajů o násilí v partnerském vztahu

Spisové číslo: EIGE/2019/OPER/01
II.1.2)Hlavní kód CPV
73210000 Poradenství v oblasti výzkumu
II.1.3)Druh zakázky
Služby
II.1.4)Stručný popis:

Hlavní cíl:

Celkovým cílem této studie je poskytnout další pomoc členským státům EU při realizaci ukazatelů týkajících se sběru administrativních údajů o násilí v partnerském vztahu, znásilňování a vraždách žen, které bude rozvíjet EIGE a dále tvorba klasifikačního systému týkajícího se vražd žen.

Konkrétní cíl(e):

Konkrétním cílem je přispět k lepší srovnatelnosti a jednotnosti administrativních údajů týkajících se genderově podmíněného násilí.

Konkrétními cíli jsou:

1) vyhodnocení pokroku na vnitrostátní úrovni při zlepšování dostupnosti údajů s cílem poskytnout jednotné údaje týkající se násilí v partnerském vztahu a podpořit srovnatelnosti EU údajů,

2) zlepšit sběr údajů týkajících se genderových vražd žen a dívek pomocí vytvoření klasifikačního systému.

II.1.5)Předpokládaná celková hodnota
Hodnota bez DPH: 200 000.00 EUR
II.1.6)Informace o částech
Zakázka je rozdělena na části: ne
II.2)Popis
II.2.3)Místo plnění
Kód NUTS: LT011 Vilniaus apskritis
II.2.4)Popis zakázky:

Hlavní cíl:

Celkovým cílem této studie je poskytnout další pomoc členským státům EU při realizaci ukazatelů týkajících se sběru administrativních údajů o násilí v partnerském vztahu, znásilňování a vraždách žen, které bude rozvíjet EIGE a dále tvorba klasifikačního systému týkajícího se vražd žen.

Konkrétní cíl(e):

Konkrétním cílem je přispět k lepší srovnatelnosti a jednotnosti administrativních údajů týkajících se genderově podmíněného násilí.

Konkrétními cíli jsou:

1) vyhodnocení pokroku na vnitrostátní úrovni při zlepšování dostupnosti údajů s cílem poskytnout jednotné údaje týkající se násilí v partnerském vztahu a podpořit srovnatelnosti EU údajů,

2) zlepšit sběr údajů týkajících se genderových vražd žen a dívek pomocí vytvoření klasifikačního systému.

II.2.5)Kritéria pro zadání zakázky
Cena není jediným kritériem zadání a všechna kritéria jsou uvedena pouze v zadávací dokumentaci
II.2.6)Předpokládaná hodnota
Hodnota bez DPH: 200 000.00 EUR
II.2.7)Doba trvání zakázky, rámcové smlouvy či dynamického nákupního systému
Doba trvání v měsících: 11
Tuto zakázku lze obnovit: ne
II.2.10)Informace o variantách
Budou přijímány varianty: ne
II.2.11)Informace o opcích
Opce: ne
II.2.13)Informace o financování z prostředků Evropské unie
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ne
II.2.14)Další informace

Oddíl III: Právní, ekonomické, finanční a technické informace

III.1)Podmínky účasti
III.1.2)Ekonomická a finanční situace
Kritéria pro výběr jsou uvedena v zadávací dokumentaci
III.1.3)Technická a odborná způsobilost
Kritéria pro výběr jsou uvedena v zadávací dokumentaci
III.2)Podmínky vztahující se k zakázce
III.2.3)Informace o zaměstnancích odpovědných za realizaci zakázky
Povinnost uvádět jména a profesní kvalifikace zaměstnanců odpovědných za provedení dané zakázky.

Oddíl IV: Řízení

IV.1)Popis
IV.1.1)Druh řízení
Otevřené řízení
IV.1.3)Informace o rámcové smlouvě nebo dynamickém nákupním systému
IV.1.8)Informace o Dohodě o veřejných zakázkách (GPA)
Na zakázku se vztahuje Dohoda o veřejných zakázkách: ne
IV.2)Administrativní informace
IV.2.2)Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast
Datum: 06/06/2019
Místní čas: 11:00
IV.2.3)Předpokládané datum odeslání výzvy v k podání nabídek nebo účasti vybraným zájemcům
IV.2.4)Jazyk nebo jazyky, ve kterých mohou být podávány nabídky nebo žádosti o účast:
Angličtina
IV.2.6)Minimální doba, po kterou je uchazeč svou nabídkou vázán
Doba trvání v měsících: 6 (od uplynutí lhůty pro podání nabídek)
IV.2.7)Podmínky pro otevírání nabídek
Datum: 06/06/2019
Místní čas: 13:00
Místo:

Prostory EIGE.

Další informace o oprávněných osobách a otevírání nabídek:

Otevírání nabídek se může účastnit 1 oprávněný zástupce od každého uchazeče jako pozorovatel. Společnosti jsou žádány, aby nejpozději 2 pracovní dny předem ohlásily svůj záměr na kontaktní adresu uvedenou v oddílu I tohoto oznámení, s oznámením obsahujícím ref. číslo řízení.

Oddíl VI: Doplňující informace

VI.1)Informace o opakování zakázek
Jde o opakovanou zakázku: ne
VI.3)Další informace:
VI.4)Přezkumná řízení
VI.4.1)Orgán příslušný k přezkumu
Úřední název: Tribunál
Obec: Luxembourg
Země: Lucembursko
E-mail: cfi.registry@curia.europa.eu
Tel.: +352 43031
Internetová adresa: http://curia.europa.eu
VI.4.2)Subjekt odpovědný za mediační řízení
Úřední název: Evropský veřejný ochránce práv
Obec: Strasbourg
Země: Francie
Tel.: +33 388172313
VI.4.3)Přezkumné řízení
Přesné informace o lhůtách pro přezkumná řízení:

Během 2 měsíců od oznámení žalobci nebo, není-li k dispozici, ode dne, kdy vstoupilo ve známost. Stížnost podaná evropskému veřejnému ochránci práv nebude mít za následek ani pozastavení této lhůty, ani započetí nové lhůty pro podání odvolání.

VI.5)Datum odeslání tohoto oznámení:
17/04/2019