Kijk op onze speciale pagina met aanbestedingen van medisch materiaal in verband met de coronacrisis.

De conferentie over de toekomst van Europa is uw kans om uw ideeën te delen en vorm te geven aan de toekomst van Europa. Laat uw stem horen!

Diensten - 191140-2019

24/04/2019    S80

Luxemburg-Luxemburg: Organisatie van een Europese interlaboratoriumvergelijking inzake antropogammametrie

2019/S 080-191140

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Europese Commissie, Directorate General for Energy
Postadres: European Commission-Directorate General Energy — Directorate D — Nuclear energy, safety and ITER, 1 rue Henri Schnadt, Zone d'activités Cloche d'Or
Plaats: Luxembourg
NUTS-code: LU LUXEMBOURG
Postcode: 2530
Land: Luxemburg
E-mail: ENER-RADPROT@ec.europa.eu
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://ec.europa.eu/energy/en
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4724
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4724
I.4)Soort aanbestedende dienst
Europese instelling/Europees agentschap of internationale organisatie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Organisatie van een Europese interlaboratoriumvergelijking inzake antropogammametrie

Referentienummer: ENER/D3/2019-158
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
33100000 Medische apparatuur
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

De doelstelling van dit project is het beoordelen van de toepassing van individuele controlevereisten in EU-lidstaten aan de hand van in-vivometingen en het verkrijgen van een overzicht van de uitvoering van in-vivometingen door het gebruik van antropogammameters.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 100 000.00 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: 00 Not specified
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

De contractant moet de volgende taken uitvoeren:

— ontwerp, ontwikkeling, vervaardiging en testen van een totale-lichaamsfantoom (d.w.z. een replica van de volledige menselijke anatomie met betrekking tot grootte/vorm/matrix/dichtheid) met een radionuclidegehalte, inclusief geschikte radionucliden die gammastraling uitzenden volgens een gecertificeerd radioactiviteitsgehalte;

— contact leggen met Europese laboratoria die antropogammametrie uitvoeren voor de waarborging van een geschikte geografische dekking in de EU;

— ontwikkeling van een modelformulier voor het registreren van informatie met betrekking tot de kenmerken van antropogammametrie (type/grootte/aantal detectoren, meetgeometrie, positionering van detectoren ten opzichte van het voorwerp, kalibratieprotocol, kwaliteitsborging, kwaliteitscontrole, accreditatie), afschermingskenmerken (materiaal en dikte), meetkarakteristieken (aantal metingen, meettijd, afstand van detector tot fantoom), meetresultaten (gemeten radioactiviteit en aanverwante onzekerheden) en geschatte meetnauwkeurigheid en minimaal waarneembare activiteit voor de radionucliden in het fantoom;

— organisatie en beheer van een meetcampagne met betrokkenheid van de deelnemende laboratoria in de EU (vervoer naar en metingen van het fantoom door de deelnemende antropogammameters);

— verzameling van de ingevulde modelformulieren en evaluatie van de gerapporteerde meetresultaten;

— organisatie van een workshop om de verkregen resultaten te presenteren en ervaringen uit te wisselen;

— opstellen van een publiceerbaar samenvattend verslag over de organisatie van de vergelijkende oefening en presentatie van de deelnemende antropogammameters, hun kenmerken, een overzicht van hun meetnauwkeurigheid en minimaal waarneembare activiteit, de toegepaste meetconfiguraties en de evaluatie van de gerapporteerde resultaten.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 28/05/2019
Plaatselijke tijd: 16:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Bulgaars, Tsjechisch, Deens, Duits, Grieks, Engels, Spaans, Estisch, Fins, Frans, Iers, Kroatisch, Hongaars, Italiaans, Litouws, Lets, Maltees, Nederlands, Pools, Portugees, Roemeens, Slowaaks, Sloveens, Zweeds
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 29/05/2019
Plaatselijke tijd: 10:00
Plaats:

Europese Commissie, Directorate-General for Energy, Euroforum Building, 1, rue Henri Schnadt, Zone d'activités Cloche d'Or, L-2530 Luxembourg, LUXEMBURG.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Gerecht
Postadres: Rue du Fort Niedergrünewald
Plaats: Luxembourg
Postcode: L-2925
Land: Luxemburg
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefoon: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100
Internetadres: http://curia.europa.eu/
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Gerecht
Postadres: Rue du Fort Niedergrünewald
Plaats: Luxembourg
Postcode: L-2925
Land: Luxemburg
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefoon: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100
Internetadres: http://curia.europa.eu/
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
17/04/2019