Leveringen - 192902-2019

25/04/2019    S81    Agentschappen - Leveringen - Aankondiging van een opdracht - Mededingingsprocedure van gunning door onderhandelingen 

Spanje-Barcelona: Levering van afgesloten kabels met minerale isolatie (MI) voor diagnosesystemen in het ITER-vaartuig

2019/S 081-192902

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
De Europese Gemeenschappelijke Onderneming voor ITER en de ontwikkeling van fusie-energie („Fusion for Energy”)
C/ Josep Pla 2, Torres Diagonal Litoral, Edificio B3, Office 10/26
Barcelona
08019
Spanje
Contactpersoon: Contracts and Procurement Unit: For the attention of: David Guardia
E-mail: david.guardia@f4e.europa.eu
NUTS-code: ES511

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://f4e.europa.eu/

Adres van het kopersprofiel: https://industryportal.f4e.europa.eu/default.aspx

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://industryportal.f4e.europa.eu/Calls/SearchPublicCall.aspx
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://eu.eu-supply.com
I.4)Soort aanbestedende dienst
Europese instelling/Europees agentschap of internationale organisatie
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: energie.

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Levering van afgesloten kabels met minerale isolatie (MI) voor diagnosesystemen in het ITER-vaartuig

Referentienummer: F4E-OPE-0762
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
31321600
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Productie en levering van ongeveer 1200 kabels met minerale isolatie die in afzonderlijke partijen moeten worden geleverd in overeenkomst met het schema voor de behoefte aan diagnosesystemen in het ITER-vaartuig op bepaalde momenten. De kabels zijn voorzien van ultra-hoge vacuüm die aan beide zijden zijn afgesloten, met een gemiddelde lengte van 10 m en een uitwendige diameter van 4 mm. De meeste kabels (ongeveer 90%) zijn voorzien van een gedraaide dubbele kern en een gedraaide quad-core; maar er zullen ook andere soorten kabels zijn, zoals thermokoppels van het type N (niet-volledige lijst). Zie de technische specificaties (bijlage B) voor meer informatie.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 1 800 000.00 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRL04
Voornaamste plaats van uitvoering:

in de kantoren van de contractant.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Zie de technische specificaties (bijlage B)

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 1 800 000.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 30
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.9)Inlichtingen over de beperkingen op het aantal gegadigden dat wordt uitgenodigd
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

De opdracht die voortvloeit uit deze aanbestedingsprocedure bevat een optie voor de levering van reserve-eindpunten zoals vermeld in paragraaf 7 van bijlage 1 („Lijst van kabellengten en een partij voor elke samenstelling van kabels met minerale isolatie) van de technische specificaties (bijlage B).

II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

ITER.

II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Mededingingsprocedure met onderhandeling
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.5)Inlichtingen inzake onderhandeling
De aanbestedende dienst behoudt zich het recht voor de opdracht te gunnen op basis van de initiële inschrijvingen zonder onderhandelingen te voeren
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 21/05/2019
Plaatselijke tijd: 23:59
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Engels
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Gerecht
Rue du Fort Niedergrünewald
Luxembourg
L-2925
Luxemburg
Telefoon: +352 4303-1
E-mail: GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu
Fax: +352 43032100

Internetadres: http://curia.europa.eu

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
18/04/2019