Werken - 192905-2019

25/04/2019    S81    - - Werken - Vooraankondiging zonder oproep tot mededinging - Niet van toepassing 

Duitsland-Dresden: Gebouwen voor tentoonstellingen

2019/S 081-192905

Vooraankondiging

Deze aankondiging is bedoeld om de termijnen voor de ontvangst van inschrijvingen korter te maken

Werken

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Staatsbetrieb Sächsisches Immobilien- und Baumanagement, Niederlassung Dresden 1
Königsbrücker Straße 80
Dresden
01099
Duitsland
Telefoon: +49 351-8093-0
E-mail: vergaben@sib.smf.sachsen.de
Fax: +49 351-4510994560
NUTS-code: DED2

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.sib.sachsen.de

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: http://www.sachsen-vergabe.de
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Economische en financiële zaken

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Dresden, Blockhaus Umbau und Sanierung, Archiv der Avantgarden

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45212310
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.4)Korte beschrijving:

Umbau und Sanierung eines denkmalgeschützten Gebäudes über alle Gewerke.

Vom Blockhaus werden die historischen Außenwände erhalten. Das Dach wird abgebaut, der Innenraum komplett entkernt. Das Dach wird entsprechend der historischen äußeren Erscheinung neu errichtet. Der Innenraum wird vollständig neu gestaltet. Der im Zentrum des Gebäudes „schwebende" Archivkubus verfügt über 3 Ebenen.

Gebäudeabmessungen: b/t/h: 32 x 32 x 19 m

Geschosse: 3 Vollgeschosse, 2 Zwischengeschosse

Geschosshöhen von: 3,3 m – 17 m in Teilbreichen

BGF: 3 773 m2

NF: 1 871 m2

Beginn Vergabeverfahren: 3.6.2019

Beginn der Bauarbeiten: 9.9.2019

Vorraussichtlicher Abschluss der Bauarbeiten: 30.6.2022

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
Inschrijvingen mogen worden ingediend voor alle percelen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Baustelleneinrichtung

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45113000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DED2
Voornaamste plaats van uitvoering:

Siehe II.1.1

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Baustelleneinrichtung.

II.2.5)Gunningscriteria
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
II.2.10)Inlichtingen over varianten
II.2.11)Inlichtingen over opties
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Abbrucharbeiten

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45111100
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DED2
Voornaamste plaats van uitvoering:

Siehe II.1.1

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Abbrucharbeiten.

II.2.5)Gunningscriteria
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
II.2.10)Inlichtingen over varianten
II.2.11)Inlichtingen over opties
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Erdarbeiten/Spezialtiefbau

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45262200
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DED2
Voornaamste plaats van uitvoering:

Siehe II.1.1

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Erdarbeiten/Spezialtiefbau.

II.2.5)Gunningscriteria
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
II.2.10)Inlichtingen over varianten
II.2.11)Inlichtingen over opties
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Rohbauarbeiten

Perceel nr.: 4
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45223220
45262310
45262600
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DED2
Voornaamste plaats van uitvoering:

Siehe II.1.1

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Rohbauarbeiten.

II.2.5)Gunningscriteria
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
II.2.10)Inlichtingen over varianten
II.2.11)Inlichtingen over opties
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.3)Vermoedelijke datum van de bekendmaking van de aankondiging van een opdracht:
23/04/2019

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
III.1.2)Economische en financiële draagkracht
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.5)Geplande datum voor het begin van de gunningsprocedures:

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
1. Vergabekammer des Freistaates Sachsen bei der Landesdirektion Sachsen
Braustraße 2
Leipzig
04107
Duitsland
Telefoon: +49 341-977-0
E-mail: vergabekammer@lds.sachsen.de
Fax: +49 341-977-1049
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Entsprechend der Regelung in § 160 GWB.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
23/04/2019