Werken - 192906-2019

25/04/2019    S81    - - Werken - Vooraankondiging zonder oproep tot mededinging - Niet van toepassing 

Duitsland-Keulen: Aanbrengen van elektrische fittings

2019/S 081-192906

Vooraankondiging

Deze aankondiging dient enkel als vooraankondiging

Werken

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
VHK- 1.OG Umbau Geburtshilfe
Merheimer Straße 221-223
Köln
50733
Duitsland
Contactpersoon: Verwaltung
E-mail: vhk@sib-ms.de
NUTS-code: DEA23

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.vinzenz-hospital.de

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Gezondheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Elektroinstallation

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45311200
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.4)Korte beschrijving:

— Ausbau für 15 Pflegebetten,

— 1 x E-Verteilung AV,

— 1 x E-Verteilung SV,

— ca. 5 000 m Kabel,

— ca. 150 Einbaugeräte,

— ca. 80 Einbauleuchten,

— ca. 15 Wandleuchten,

— Erweiterung Rufanlage Ackermann Clino Phone,

— Erweiterung EDV mit 60 Anschlussdosen.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DEA23
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Elektroinstallation.

II.2.14)Nadere inlichtingen
II.3)Vermoedelijke datum van de bekendmaking van de aankondiging van een opdracht:
05/05/2019

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
23/04/2019