Werken - 192911-2019

25/04/2019    S81    Werken - Vooraankondiging zonder oproep tot mededinging - Niet van toepassing 

Duitsland-Niederalteich: Bouwen van middelbare school

2019/S 081-192911

Vooraankondiging

Deze aankondiging is bedoeld om de termijnen voor de ontvangst van inschrijvingen korter te maken

Werken

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Benediktinerabtei St. Mauritius Niederaltaich
Postadres: Mauritiushof 1
Plaats: Niederalteich
NUTS-code: DE224 Deggendorf
Postcode: 94557
Land: Duitsland
Contactpersoon: Benediktinerabtei St. Mauritius Niederaltaich, Frater Vinzenz Proß
E-mail: vinzenz@abtei-niederaltaich.de
Telefoon: +49 9901 / 2081-62
Fax: +49 9901 / 2081-41

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.abtei-niederaltaich.de

I.5)Hoofdactiviteit
Recreatie, cultuur en godsdienst

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Hochwassersanierung mit Ersatzneubau des St. Gotthard Gymnasiums in Niederalteich. Gewerk: Dachdeckerarbeiten Flachdach BA2

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45214220 Bouwen van middelbare school
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45210000 Bouwen van gebouwen
45261214 Aanbrengen van bitumineuze dakbedekking
45261210 Dakdekkerswerkzaamheden
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DE224 Deggendorf
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 15/10/2019
Einde: 15/11/2019
II.3)Vermoedelijke datum van de bekendmaking van de aankondiging van een opdracht:
28/05/2019

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.5)Geplande datum voor het begin van de gunningsprocedures:
28/05/2019

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
23/04/2019