Werken - 192916-2019

25/04/2019    S81    - - Werken - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Estland-Haljala: Wegwerkzaamheden

2019/S 081-192916

Aankondiging van een opdracht

Werken

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Riigimetsa Majandamise Keskus
70004459
Mõisa
Haljala vald
45403
Estland
Contactpersoon: Reelika Sirge
Telefoon: +372 6767381
E-mail: reelika.sirge@rmk.ee
NUTS-code: EE

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.rmk.ee

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/procurement/1569159/general-info
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/procurement/1569159/tenders
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Nationaal of federaal agentschap/bureau
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: Metsamajandus

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Taristutööd ja rasketehnikateenused Pärnumaa piirkonnas 2019–2022

Referentienummer: 208312
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45233140
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.4)Korte beschrijving:

Hanke tulemusena sõlmitakse raamleping kuni 5 (viie) majanduslikult soodsaima pakkumuse esitanud pakkujaga ehitus-, remondi-; hooldus- jm teenuste osutamiseks metsateedel, maaparandussüsteemidel, metsanduslikel- ja looduskaitselistel objektidel jm, mille eesmärk on RMK taristu ja maakasutuse nõuetekohase seisundi tagamine ja säilitamine, samuti mitmesuguste rasketehnikateenuste osutamine Pärnumaa piirkonnas tähtajaga 31.12.2022.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45233140
45112400
90620000
45233229
60100000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: EE
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Hanke tulemusena sõlmitakse raamleping kuni 5 (viie) majanduslikult soodsaima pakkumuse esitanud pakkujaga ehitus-, remondi-; hooldus- jm teenuste osutamiseks metsateedel, maaparandussüsteemidel, metsanduslikel- ja looduskaitselistel objektidel jm, mille eesmärk on RMK taristu ja maakasutuse nõuetekohase seisundi tagamine ja säilitamine, samuti mitmesuguste rasketehnikateenuste osutamine Pärnumaa piirkonnas tähtajaga 31.12.2022.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kostencriterium - Naam: Looduslik kruus (läbimõõduga suurem või võrdne 100 mm) materjal koos veoga ja paigaldamisega (m3) / Weging: 5.0
Kostencriterium - Naam: Ekskavaatori töö ehitus-, remont- ja hooldustööde objektidel / Weging: 10.0
Kostencriterium - Naam: Muu eritehnika ja/või tööjõu kasutamine / Weging: 9.0
Kostencriterium - Naam: Teede hööveldamine / Weging: 15.0
Kostencriterium - Naam: Purustatud kruus/killustik (Positsioon nr 6) materjal koos veoga ja paigaldamisega / Weging: 40.0
Kostencriterium - Naam: Truupide paigaldamine koos otsakute ehitamisega tüüp (MAO), läbimõõduga 300 mm (koos materjali maksumusega) / Weging: 1.0
Kostencriterium - Naam: Killustik (fraktsioon 16/32 mm ja/või 32/64 mm) materjal koos veoga ja paigaldamisega / Weging: 10.0
Kostencriterium - Naam: Truupide paigaldamine koos otsakute ehitamisega tüüp (MAO), läbimõõduga 500 mm (koos materjali maksumusega) / Weging: 5.0
Kostencriterium - Naam: Truupide paigaldamine koos otsakute ehitamisega tüüp (MAOK), läbimõõduga 800 mm (koos materjali maksumusega) / Weging: 3.0
Kostencriterium - Naam: Truupide paigaldamine koos otsakute ehitamisega tüüp (KOK), läbimõõduga 1 000 mm (koos materjali maksumusega) / Weging: 1.0
Kostencriterium - Naam: Autotreileri rasketehnika vedu / Weging: 1.0
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Einde: 31/12/2022
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

1) Pakkuja viimase majandusaasta (2018) netokäive peab olema vähemalt 250 000 EUR. Selle kohta esitab pakkuja hankija nõudmisel andmed oma viimase majandusaasta (2018) netokäibe kohta. Hankija soovitab hankemenetluse kiirema läbiviimise huvides esitada andmed juba koos pakkumusega.

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

1) Kui ettevõte kavatseb sõlmida allhankelepinguid esitab pakkuja teadaolevate lepingu täitmisel osalevate alltöövõtjate nimed, kontaktandmed ja teabe nende seaduslike esindajate kohta ning alltöövõtu osa suuruse ja iseloomu kohta (lisa 3, vorm 2).

III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
Raamovereenkomst met meerdere ondernemingen
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 10/06/2019
Plaatselijke tijd: 11:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Estisch
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 3 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 10/06/2019
Plaatselijke tijd: 11:00

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Riigihangete vaidlustuskomisjon
Endla 13/Lõkke 5
Tallinn
10122
Estland
Telefoon: +372 6113713
E-mail: vako@fin.ee

Internetadres: http://www.fin.ee/riigihangete-poliitika

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Riigihangete vaidlustuskomisjon
Endla 13/Lõkke 5
Tallinn
10122
Estland
Telefoon: +372 6113713
E-mail: vako@fin.ee

Internetadres: http://www.fin.ee/riigihangete-poliitika

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
23/04/2019