Werken - 192917-2019

25/04/2019    S81    Werken - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Bulgarije-Sofia: Volledige of gedeeltelijke bouw- en civieltechnische werkzaamheden

2019/S 081-192917

Aankondiging van een opdracht

Werken

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: „UMBALSM „N. I. Pirogov“ EAD
Nationaal identificatienummer: 130345786
Postadres: bul. „Totleben“ No. 2
Plaats: Sofiya
NUTS-code: BG411 София (столица)
Postcode: 1606
Land: Bulgarije
Contactpersoon: Hristina Lekova
E-mail: op@pirogov.bg
Telefoon: +359 29154507
Fax: +359 29516268

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.pirogov.bg.

Adres van het kopersprofiel: https://pirogov.nit.bg/.

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://pirogov.nit.bg/.
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Gezondheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Преустройство и смяна на предназначението на помещения за физиотерапия и ЛФК в отделение за възрастни към клиника по изгаряния и пластична хирургия към „УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов“ ЕАД

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45200000 Volledige of gedeeltelijke bouw- en civieltechnische werkzaamheden
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.4)Korte beschrijving:

Преустройство и смяна на предназначението на помещения за физиотерапия и ЛФК в отделение за възрастни към клиника по изгаряния и пластична хирургия към „УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов“ ЕАД

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 858 333.33 BGN
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45000000 Bouwwerkzaamheden
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BG411 София (столица)
Voornaamste plaats van uitvoering:

гр. София, бул. „Тотлебен“ № 21, „УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов“ ЕАД, клиника по изгаряне и пластична хирургия, ет. 2

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Преустройство и смяна на предназначението на помещения за физиотерапия и ЛФК в отделение за възрастни към клиника по изгаряния и пластична хирургия към „УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов“ ЕАД

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Техническа оценка на офертата (ТО) / Weging: 60
Prijs - Weging: 40
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 858 333.33 BGN
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 4
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

Участникът следва да е вписан в Централния професионален регистър на строителя съгласно Закона за камарата на строителите за изпълнение на строежи със следния обхват: строителни дейности по обекти първа група, I категория или регистрация в съответен регистър на държава — членка на Европейския съюз, или на друга държава — страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, като този случай участникът посочва еквивалентен документ, доказващ регистрация членство в аналогична професионална организация на държавата, в която е установен, и има силата на вписване в Централния професионален регистър на строителя за обхвата на дейностите, за които е издаден. За чуждестранно лице в ЕЕДОП се посочва еквивалентен документ, допускащ съгласно законодателството на държавата, в която лицето е установено и осъществява дейността си извършване на строителните работи, обект на настоящата обществена поръчка.

Обстоятелството се удостоверява в ЕЕДОП, като се посочва информация относно вписването на участника в съответния професионален или търговски регистър в държавата членка, в която е установен, като се посочва дали съответните документи са на разположение в електронен формат, както и уеб адрес, орган или служба, издаващи документа за регистрация и точно позоваване на документа.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Участникът трябва да е реализирал минимален годишен оборот от строителна дейност за последните 3 приключили финансови години в зависимост от датата, на която участникът е създаден или е започнал дейността си, в размер минимум на 2 000 000,00 BGN.

При подаване на офертата участникът декларира съответствието с посочения критерии за подбор в ЕЕДОП, попълнен в съответната част, а именно част IV „Критерии за подбор“, раздел Б, като в случай че документът е наличен и в електронен вариант се посочва уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа;

Участникът следва да притежава валидна застраховка „Професионална отговорност“ на лицето/лицата, което/които ще осъществява строителството за вреди, причинени от други участници в строителството и/или на трети лица, вследствие на неправомерни действия или бездействия при или по повод изпълнение на задълженията им за целия срок на договора.

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Участникът трябва да е внедрил, прилага и притежава сертификати за внедрени:

— системи за управление на качеството ISO 9001:2008 или по-нова или еквивалентни,

— системи за управление на околната среда ISO 14001:2004 или по нова или еквивалентни,

— система за управление на здравето и безопасността при работа OHSAS 18001:2007 или по нова или еквивалентни.

Обхватът на сертификатите трябва да отговаря на предмета на поръчката (в области изграждане/ремонт/реконструкция на сгради).

Възложителят ще приеме и други еквивалентни сертификати, издадени от органи, установени в други държави членки, както и други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството или за опазване на околната среда.

При участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с минималните изисквания за технически и професионални способности се доказват от обединението участник, а не от всяко от лицата, включени в него.

При участие на подизпълнители същите следва да отговарят на горепосочените изисквания за технически и професионални способности съобразно вида и дела от поръчката, който ще изпълняват.

III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 29/05/2019
Plaatselijke tijd: 16:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Bulgaars
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 6 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 30/05/2019
Plaatselijke tijd: 10:00
Plaats:

„УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов“ ЕАД, клиника по изгаряне и пластична хирургия, ет. 2, рапортна зала

Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:

Заседанието по отваряне на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Комисия за защита на конкуренцията
Postadres: бул. „Витоша“ № 18
Plaats: София
Postcode: 1000
Land: Bulgarije
E-mail: cpcadmin@cpc.bg
Telefoon: +359 29884070
Fax: +359 29807315

Internetadres: http://www.cpc.bg

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Чл. 197 от ЗОП

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
22/04/2019