Werken - 192921-2019

25/04/2019    S81

Kroatië-Štrigova: Herstructurering

2019/S 081-192921

Aankondiging van een opdracht

Werken

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Općina Štrigova
Nationaal identificatienummer: 21565174427
Postadres: Štrigova 31
Plaats: Štrigova
NUTS-code: HR046 Međimurska županija
Postcode: 40312
Land: Kroatië
Contactpersoon: Jedinstveni upravni odjel Općine Štrigova - Gđa. Mirjana Gregur – Sever
E-mail: opcina.strigova@ck.t-com.hr
Telefoon: +385 40851134
Fax: +385 40851039
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.opcinastrigova.hr
Adres van het kopersprofiel: www.opcinastrigova.hr
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://eojn.nn.hr/SPIN/application/ipn/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?OznakaDokumenta=2019/S+0F2-0016746
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://eojn.nn.hr/Oglasnik
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Radovi na rekonstrukciji doma u Štrigovi

Referentienummer: 8/18- NMV
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45454000 Herstructurering
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.4)Korte beschrijving:

Radovi na rekonstrukciji doma u Štrigovi.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 5 391 032.00 HRK
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45454000 Herstructurering
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: HR046 Međimurska županija
Voornaamste plaats van uitvoering:

Općina Štrigova, k.č. 2906/2, k.o. Štrigova.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Radovi na rekonstrukciji doma u Štrigovi.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Iskustvo inženjera gradilišta / Weging: 20 %
Prijs - Weging: 80 %
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 5 391 032.00 HRK
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in dagen: 270
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

Radovi na rekonstrukciji doma u Štrigovi financiraju se u sklopu projekta „Rekonstrukcija doma u Štrigovi“ koji se financira u sklopu operacije 7.4.1. „Ulaganja u pokretanje ili proširenje lokalnih

II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

Gospodarski subjekt mora biti upisan u odgovarajući sudski, strukovni, obrtni ili drugi odgovarajući registar u državi njegova poslovnog nastana.

Za potrebe utvrđivanja navedenih okolnosti, ponuditelj u ponudi dostavlja: ispunjeni ESPD obrazac, Dio IV. Kriteriji za odabir gospodarskog subjekta, Odjeljak A: Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti: točka 1, za sve gospodarske subjekte u ponudi.

Načini dokazivanja navoda:

Javni naručitelj će od gospodarskog subjekta čija ponuda bude odabrana kao pravilna, prikladna, prihvatljiva i sukladno kriteriju za odabir ponude najpovoljnija, a prije donošenja Odluke o odabiru tražiti sukladno čl. 266. ZJN-a dostavu sudskog, strukovnog, obrtnog ili drugog odgovarajućeg registra koji se vodi u državi članici njegova poslovnog nastana.

Ako se u državi poslovnog nastana gospodarskog subjekta ne izdaju takvi dokumenti ili ako ne obuhvaćaju sve okolnosti, oni mogu biti zamijenjeni izjavom pod prisegom ili, ako izjava pod prisegom prema pravu dotične države ne postoji, izjavom davatelja s ovjerenim potpisom kod nadležne sudske ili upravne vlasti, javnog bilježnika ili strukovnog ili trgovinskog tijela u državi poslovnog nastana gospodarskog subjekta, odnosno državi čiji je osoba državljanin.

U slučaju zajednice gospodarskih subjekata, svi članovi zajednice gospodarskih subjekata obvezni su pojedinačno dokazati postojanje sposobnosti. Sposobnost je potrebno dokazati i za svakog podugovaratelja.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:

Navedeni Dokumentacijom o nabavi.

III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht
Verplichting tot vermelding van de namen en beroepskwalificaties van het personeel dat met het uitvoeren van de opdracht wordt belast

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
Versnelde procedure
Motivering:

Naručitelj provodi ubrzani postupak javne nabave s rokom za dostavu ponuda u trajanju od 22 dana od dana slanja Poziva. Naime, Naručitelj već po treći puta provodi postupak ove javne nabave, a rokovi za iskorištenje sredstava EU su strogo određeni. Također, nevezano uz rokove postavljene od strane nadležnih tijela, Naručitelj smatra da je određeni rok za dostavu ponuda dovoljan rok za sastavljanje i slanje ponuda, a s obzirom na količinu i složenost dokumentacije koja se traži u ovom postupku.

IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 13/05/2019
Plaatselijke tijd: 10:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Kroatisch
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 3 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 13/05/2019
Plaatselijke tijd: 10:00
Plaats:

Općina Štrigova, k.č. 2906/2, k.o. Štrigova.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.3)Nadere inlichtingen:

Navedeni Dokumentacijom o nabavi.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave
Postadres: Koturaška cesta 43/IV
Plaats: Zagreb
Postcode: 10000
Land: Kroatië
E-mail: dkom@dkom.hr
Telefoon: +385 14559930
Fax: +385 14559933
Internetadres: www.dkom.hr
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Žalba se izjavljuje u roku od 10 (deset) dana i to od dana:

1. objave poziva na nadmetanje, u odnosu na sadržaj ili dokumentaciju o nabavi;

2. objave obavijesti o ispravku, u odnosu na sadržaj ispravka;

3. objave izmjene dokumentacije o nabavi, u odnosu na sadržaj izmijenjene dokumentacije o nabavi;

4. otvaranja ponuda u odnosu na propuštanje naručitelja da valjano odgovori na pravodobno dostavljen zahtjev dodatne informacije, objašnjenja ili izmjene dokumentacije o nabavi te na postupak otvaranja ponuda;

5. primitka odluke o odabiru ili poništenju, u odnosu na postupak pregleda, ocjene i odabira ponuda, ili razloge poništenja.

Žalitelj koji je propustio izjaviti žalbu u određenoj fazi postupka javne nabave nema pravo na žalbu u kasnijoj fazi postupka za prethodnu fazu sukladno čl. 406. st. 2. ZJN-a.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave
Postadres: Koturaška cesta 43/IV
Plaats: Zagreb
Postcode: 10000
Land: Kroatië
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
22/04/2019