Werken - 192924-2019

25/04/2019    S81    - - Werken - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Frankrijk-Pontigny: Orgels

2019/S 081-192924

Aankondiging van een opdracht

Werken

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Mairie de Pontigny
51 rue Paul Desjardins
Pontigny
89230
Frankrijk
Telefoon: +33 386474287
E-mail: accueil@mairie-pontigny.fr
NUTS-code: FRC14

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://http://mairie-pontigny.fr

I.1)Naam en adressen
Mairie de Pontigny
51 rue Paul Desjardins
Pontigny
89230
Frankrijk
Telefoon: +333 86474287
E-mail: accueil@mairie-pontigny.fr
NUTS-code: FRC14

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.centreofficielles.com

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
De opdracht omvat een gezamenlijke aanbesteding
In geval van een gezamenlijke aanbesteding waar meerdere landen bij betrokken zijn – vermeld de toepasselijke nationale wetgeving op het gebied van aanbestedingen:

France.

I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: http://http://mairie-pontigny.fr
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op een ander adres:
Mairie de Pontigny
51 rue Paul Desjardins
Pontigny
89230
Frankrijk
Telefoon: +333 86474287
E-mail: accueil@mairie-pontigny.fr
NUTS-code: FRC14

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.centreofficielles.com

Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het volgende adres:
Mairie de Pontigny
51 rue Paul Desjardins
Pontigny
89230
Frankrijk
Telefoon: +333 86474287
E-mail: accueil@mairie-pontigny.fr
NUTS-code: FRC14

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.centreofficielles.com

Elektronische communicatie vereist het gebruik van tools en bestandsformaten die niet algemeen beschikbaar zijn. Deze tools en bestandsformaten zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://www.emarchespublics.com
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Restauration du grand orgue de tribune église abbatiale de Pontigny

Referentienummer: 01-2019
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
37311300
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.4)Korte beschrijving:

Restauration du grand orgue de tribune.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
37311300
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRC14
Voornaamste plaats van uitvoering:

Église abbatiale Pontigny 89230.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Restauration du grand orgue de tribune.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 580 000.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 36
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: ja
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
III.1.2)Economische en financiële draagkracht
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 12/06/2019
Plaatselijke tijd: 12:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Frans
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 4 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 13/06/2019
Plaatselijke tijd: 15:00
Plaats:

Mairie de Pontigny.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
TA de Dijon
22 rue d'Assas
Dijon
21000
Frankrijk
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
23/04/2019