Werken - 192932-2019

25/04/2019    S81    - - Werken - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Duitsland-Augsburg: Bouwtimmerwerk

2019/S 081-192932

Aankondiging van een opdracht

Werken

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Staatliches Bauamt Augsburg
Holbeinstraße 10
Augsburg
86150
Duitsland
Telefoon: +49 821-2581-0
E-mail: vergabe@stbaa.bayern.de
Fax: +49 821-2581-214
NUTS-code: DE271

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://my.vergabe.bayern.de

Adres van het kopersprofiel: https://my.vergabe.bayern.de

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://www.meinauftrag.rib.de/public/DetailsByPlatformIdAndTenderId/platformId/1/tenderId/169028
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://my.vergabe.bayern.de
Elektronische communicatie vereist het gebruik van tools en bestandsformaten die niet algemeen beschikbaar zijn. Deze tools en bestandsformaten zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://my.vergabe.bayern.de
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Economische en financiële zaken

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Schreinerarbeiten – feste Möblierung – 2. Teilbaumaßnahme

Referentienummer: 19E0080
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45421000
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.4)Korte beschrijving:

Neubau eines Schülerwohnheim – 2. Teilbaumaßnahme – Bayernkolleg Augsburg.

Die Ausschreibung der festen Möblierung/Schreinerarbeiten umfasst die Ausstattung von 56 Single-Appartements, 5 barrierefreien bzw. Mutter-Kind-Appartements, von 56 Naßzellen, von 5 Gemeinschaftsräumen und 5 Gemeinschaftsküchen, von 3 Bürobereichen, von 2 Sanitärräumen und von 9 Erkerkonstruktionen im Flurbereich.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45420000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DE271
Voornaamste plaats van uitvoering:

Schillstraße 100a

86169 Augsburg

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Neubau eines Schülerwohnheim – 2. Teilbaumaßnahme – Bayernkolleg Augsburg.

Die feste Möblierung/Schreinerarbeiten umfassen die Räume der 56 Single-Appartements und 5 barrierefreie bzw. Mutter-Kind-Appartements in den Geschossen EG – 2. OG. Die Single-Appartements erhalten eine Einbauschrankwand in Ulmenfurnier/Rüster. In den Nasszellen werden Spiegelschränke eingebaut. In allen Geschossen befinden sich Gemeinschaftsräume, hier werden einzeilige Einbauküchen mit Unter- und Oberschränken, in den barrierefreien bzw. Mutter-Kind-Appartements werden kleine Einbauküchen eingebaut. Der Musikraum und die Bürobereiche der Heimleitung und der Heimräte erhalten Teeküchenschränke. Das Büro der Heimleitung erhält eine Theke sowie eine Schrankwand mit integrierter Garderobe und Aktenschränken. Die beiden WCs - Damen/Herren im 1. OG erhalten kleine Unterbauschränke zur Aufnahme von Einbauwaschbecken. In den Fluren sind Erker welche eine Komplettausstattung – Decke, Boden, Wände mit Holzbekleidung und eingebauten Bänken und Tisch erhalten.

— 56 Stück Wandpaneele mit Seitenteil, Bücherregal und Bettkasten in Ulme/Rüster,

— 102 Stück Garderobeneinbauschränke (in unterschiedlichen Massen) in Ulme/Rüster,

— 56 offene Bücherregale,

— 56 Einbauschränke im Naßbereich,

— 56 Spiegelkonstruktionen im Naßbereich,

— 3 Stück Schiebetüren,

— 5 Stück kleine Einbauküchen,

— 5 Stück große Einbauküchen,

— 3 Stück Teeküchen,

— 1 Stück Thekenkonstruktion,

— 2 Stück Unterbauschränke im Sanitärbereich,

— 4 Stück Sitzbänke,

— 9 Stück Komplettausstattung Erker.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 22/07/2019
Einde: 02/10/2019
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:
III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 112-254091
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 21/05/2019
Plaatselijke tijd: 09:45
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Duits
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot: 20/07/2019
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 21/05/2019
Plaatselijke tijd: 09:45
Plaats:

Anschrift siehe I.1

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
Er wordt gebruikgemaakt van elektronische betalingen
VI.3)Nadere inlichtingen:

Keine

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Vergabekammer Südbayern
Maximilianstr. 39
München
80538
Duitsland
Telefoon: +49 89-2176-2411
E-mail: vergabekammer.suedbayern@reg-ob-bayern.de
Fax: +49 89-2176-2847
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Der Nachprüfungsantrag ist nach § 160 Abs. 3 GWB unzulässig, soweit der Antragsteller den geltend gemachten Verstoß gegen Vergabevorschriften vor Einreichen des Nachprüfungsantrags erkannt und gegenüber dem Auftraggeber nicht innerhalb einer Frist von 10 Kalendertagen gerügt hat; Verstöße gegen Vergabevorschriften, die aufgrund der Bekanntmachung erkennbar sind, müssen spätestens bis zum Ablauf der in der Bekanntmachung benannten Frist zur Bewerbung oder zur Angebotsabgabe gegenüber dem Auftraggeber gerügt werden, Verstöße gegen Vergabevorschriften, die erst in den Vergabeunterlagen erkennbar sind, spätestens bis zum Ablauf der Frist zur Bewerbung oder zur Angebotsabgabe. Der Nachprüfungsantrag ist ebenfalls unzulässig, wenn mehr als 15 Kalendertage nach Eingang der Mitteilung des Auftraggebers, einer Rüge nicht abhelfen zu wollen, vergangen sind.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Staatliches Bauamt Augsburg
Holbeinstraße 10
Augsburg
86150
Duitsland
Telefoon: +49 821-2581-0
Fax: +49 821-2581-214
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
23/04/2019