Diensten - 192936-2017

23/05/2017    S98    Europese Commissie - Diensten - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

België-Brussel: Technische bijstand bij de verwezenlijking van het verslag van 2018 over hernieuwbare energie

2017/S 098-192936

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Europese Commissie, Directorate-General for Energy
Demotstraat 24-26
Brussel
1049
België
E-mail: ENER-C1-TENDERS@EC.EUROPA.EU
NUTS-code: BE10

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://ec.europa.eu/energy/en

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2337
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Europese instelling/Europees agentschap of internationale organisatie
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: energie.

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Technische bijstand bij de verwezenlijking van het verslag van 2018 over hernieuwbare energie.

Referentienummer: ENER/C1/2016-507.
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
73210000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

De doelstelling van de opdracht is het verlenen van technische bijstand bij de voorbereiding van het verslag van 2018 over hernieuwbare energie in Europa. Deze bijstand omvat:

— het verzamelen van gegevens over en de analyse en beoordeling van de vooruitgang bij de inzet van hernieuwbare energie, en van de nationale maatregelen ter bevordering van een dergelijke inzet, in de 28 EU-lidstaten, op basis van de in 2017 ingediende voortgangsverslagen van de lidstaten inzake hernieuwbare energie, andere verslagen en studies, en eigen onderzoek,

— het verzamelen van gegevens over de EU-markten voor biobrandstof, biomassa en biogas en de effecten van de consumptie in de EU van biobrandstof, biomassa en biogas.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 800 000.00 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BE1
Voornaamste plaats van uitvoering:

de taken zullen worden uitgevoerd in de kantoren van de contractant. Vergaderingen tussen de contractant en de Commissie zullen plaatsvinden in de kantoren van de Commissie in Brussel.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

De ondersteunende activiteiten omvatten de volgende vier taken, die als onlosmakelijk met elkaar verbonden en even belangrijk worden beschouwd.

taak 1: kwantitatieve analyse van de geboekte vooruitgang van de lidstaten bij het inzetten van hernieuwbare energiebronnen;

taak 2: kwalitatieve analyse van de geboekte vooruitgang van de lidstaten bij het inzetten van hernieuwbare energiebronnen;

taak 3: analyse van de/het voor de opwekking van hernieuwbare energie gebruikt(e) biobrandstoffen/biovloeistoffen, biomassa en biogas;

taak 4: onderzoek naar de werking van de vrijwillige regelingen.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 800 000.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 14
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project: H2020-werkprogramma 2016-2017.
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.1)Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht
Verplichting tot vermelding van de namen en beroepskwalificaties van het personeel dat met het uitvoeren van de opdracht wordt belast

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 30/06/2017
Plaatselijke tijd: 17:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Engels, Bulgaars, Deens, Duits, Grieks, Estisch, Fins, Frans, Iers, Kroatisch, Hongaars, Italiaans, Lets, Litouws, Maltees, Nederlands, Pools, Portugees, Roemeens, Slowaaks, Sloveens, Spaans, Zweeds, Tsjechisch
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 6 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 07/07/2017
Plaatselijke tijd: 10:00
Plaats:

Directoraat-generaal Energie, Unit C1, Demotstraat 24, office 06/004, 1040 Brussel, BELGIË.

Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:

inschrijvers mogen de vergadering bijwonen, maar mogen slechts door 1 persoon worden vertegenwoordigd. Aan het eind van de opening zal de voorzitter van het openingscomité de namen meedelen van de inschrijvers en de beslissing betreffende de ontvankelijkheid van elke ontvangen inschrijving. De in de inschrijvingen vermelde prijzen worden niet bekendgemaakt.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Gerecht van de Europese Unie
rue du Fort Niedergrünewald
Luxembourg
2925
Luxemburg
Telefoon: +352 4303-1
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Fax: +352 4303-2100

Internetadres: http://curia.europa.eu/

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Gerecht van de Europese Unie
rue du Fort Niedergrünewald
Luxembourg
2925
Luxemburg
Telefoon: +352 4303-1
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Fax: +352 4303-2100

Internetadres: http://curia.europa.eu

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
11/05/2017