Werken - 192952-2019

25/04/2019    S81    - - Werken - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Verenigd Koninkrijk-Hirwaun: Diensten voor land-, bos- en tuinbouw, aquicultuur en imkerij

2019/S 081-192952

Aankondiging van een opdracht

Werken

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Pontus Research Ltd
Unit 20/21, Hirwaun Ind Est
Hirwaun
CF44 9UP
Verenigd Koninkrijk
Contactpersoon: Dr. Jack James
Telefoon: +44 1685267480
E-mail: jmj@pontusresearch.com
NUTS-code: UKL

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.pontusresearch.com

Adres van het kopersprofiel: https://www.sell2wales.gov.wales/search/Search_AuthProfile.aspx?ID=AA71519

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
De opdracht wordt gegund door een aankoopcentrale
I.3)Communicatie
De toegang tot de aanbestedingsstukken is beperkt. Nadere inlichtingen kunnen worden verkregen op: www.pontusresearch.com
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: www.pontusresearch.com
Elektronische communicatie vereist het gebruik van tools en bestandsformaten die niet algemeen beschikbaar zijn. Deze tools en bestandsformaten zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: www.pontusresearch.com
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ander type: Private Ltd Company
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: Aquaculture

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Fitting out of an existing factory unit as an HQ Laboratory

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
77000000
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.4)Korte beschrijving:

Pontus Research Ltd. (henceforward referred to as PRL) is a fully independent Research and Development (R&D) service provider, offering high quality professional in-vivo R&D services to the aquaculture, marine and aquatics sectors.

The investment being made by PRL will provide a dedicated facility for the expansion of the company, producing new space for offices, education, laboratories as well as the core research work environment.

PRL is seeking quotations for the fitting out of an existing warehouse as an HQ Laboratory. The full tender pack (to include detailed plans and drawings, detailed specifications, etc.) can be obtained by contacting SWA at stephen@stephenwaldronarchitects.com

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
77000000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: UKL1
Voornaamste plaats van uitvoering:

Hirwaun Industrial Estate, Rhondda Cynon Taff, Wales, UK

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Specification of requirements:

PRL will be awarding a contract for “Fitting out of an existing warehouse as an HQ Laboratory”.

Our intention is to award this contract for a period of 6 months, due to our “moving out” date from our current premises.

There are aspects of the project which require that some parts of the is tender are completed in good time to enable the work of other entities (namely the engineering company providing the aquaculture systems an electrical engineer providing the computerised monitoring and control system) to go ahead and be completed by this target date.

Specification:

PRL is seeking quotations for the fitting out of an existing warehouse as an HQ Laboratory. The full tender pack (to include detailed plans and drawings, detailed specifications, etc.) can be obtained by contacting SWA on the email provided.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Quality / Weging: 10
Prijs - Weging: 90
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 4
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

EMFF project

II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
III.1.2)Economische en financiële draagkracht
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht
Verplichting tot vermelding van de namen en beroepskwalificaties van het personeel dat met het uitvoeren van de opdracht wordt belast

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 07/06/2019
Plaatselijke tijd: 12:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Engels
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot: 30/08/2019
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 07/06/2019
Plaatselijke tijd: 15:00
Plaats:

Pontus Research, Hirwaun, RCT, Wales, UK.

Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:

Dr. Jack James, Stephen Waldron.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
Er wordt gebruikgemaakt van elektronische orderplaatsing
Elektronische facturering wordt aanvaard
Er wordt gebruikgemaakt van elektronische betalingen
VI.3)Nadere inlichtingen:

Note: To register your interest in this notice and obtain any additional information please visit the Sell2Wales website at https://www.sell2wales.gov.wales/Search/Search_Switch.aspx?ID=91670

The contractor shall ensure that all contracts with subcontractors and suppliers which the contractor intends to procure following the award date, and which the contractor has not, before the date of this contract, already planned to award to a particular subcontractor or supplier, are advertised through the Sell2Wales portal (www.sell2wales.gov.wales) and awarded following a fair, open, transparent and competitive process proportionate to the nature and value of the contract.

The Contracting Authority does not intend to include any community benefit requirements in this contract for the following reason: commercial contract.

(WA Ref:91670)

The buyer considers that this contract is suitable for consortia.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Pontus Research Ltd
Unit 20/21, Hirwaun Ind Est
Hirwaun
CF44 9UP
Verenigd Koninkrijk
Telefoon: +44 1685267480
E-mail: jmj@pontusresearch.com

Internetadres: www.pontusresearch.com

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
23/04/2019