Werken - 192957-2019

25/04/2019    S81    - - Werken - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Duitsland-Germersheim: Bouwwerkzaamheden

2019/S 081-192957

Aankondiging van een opdracht

Werken

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Kreisverwaltung Germersheim
Luitpoldplatz 1
Germersheim
76726
Duitsland
E-mail: h.endres@kreis-germersheim.de
NUTS-code: DEB3E

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.kreis-germersheim.de

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://www.subreport.de/E52267876
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://www.subreport.de/E52267876
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Wärmeversorgungsanlagen, Lufttechnische Anlagen Bauteil-B

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45000000 - IA25
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.4)Korte beschrijving:

Die integrierte Gesamtschule (IGS) Wörth ist Teil eines schulischen Zentrums mit campusartiger Bebauung im Ortsteil Dorschberg der Stadt Wörth. Die IGS besteht im Endausbau aus 4 Bauteilen: Hauptgebäude (Bauteil A – Bestand), Mittelbau (Bauteil B – Bestand), Mensa (Bauteil C – Bestand), Neubau (Bauteil D) Das Gebäudeteil B besteht aus dem Kellergeschoss, Erdgeschoss und 1. Obergeschoss und beherbergt neben den Lager- und Technikräumen im Kellergeschoss insgesamt 10 Klassenräume und 2 Lehrerstationen.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DEB3E
Voornaamste plaats van uitvoering:

76744 Wörth am Rhein

Integrierte Gesamtschule

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

45 St. Brandabschottungen an Bestandsleitungen 69 St. Heizkörperventile und Thermostate erneuern Entlüftung der Elektroräume im UG 2 Ventilatoren 36 m Wickelfalzrohr 5.) Ausführung der Arbeiten [ca.]:

Erweiterungsbau: Beginn 25.KW 2019 Ende 05.KW 2020.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 17/06/2019
Einde: 31/01/2020
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

Angaben zur Eintragung in das Berufs- oder Handelsregister oder der Handwerksrolle

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Erklärung zu Umsatz des Unternehmens, jeweils bezogen auf die letzten 3 abgeschlossenen Geschäftsjahre, sowie die Eigungskriterien gemäß Auftragsunterlagen.

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Angaben über die Ausführung von Leistungen in den letzten 3 abgeschlossenen Kalenderjahren; durchschnittlich beschäftigten Arbeitskräfte, gegliedert nach Lohngruppen mit gesondert ausgewiesenen Leitungspersonal; sowie Eignungskriterien gemäß Auftragsunterlagen

III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht
Verplichting tot vermelding van de namen en beroepskwalificaties van het personeel dat met het uitvoeren van de opdracht wordt belast

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 27/05/2019
Plaatselijke tijd: 14:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Duits
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot: 31/08/2019
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 27/05/2019
Plaatselijke tijd: 14:00
Plaats:

Kreisverwaltung Germersheim

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:

Es können nur Angebote gewertet werden, die elektronisch in Textform abgegeben wurden.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Vergabeprüfstelle bei der ADD Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion-Referat 45
Willy-Brandt-Platz 3
Trier
54290
Duitsland
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
23/04/2019