Werken - 192960-2019

25/04/2019    S81    - - Werken - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Duitsland-Mindelheim: Ramen, deuren en aanverwante artikelen

2019/S 081-192960

Aankondiging van een opdracht

Werken

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Kreiskliniken Unterallgäu AdöR
Bad Wörishofer Str. 44
Mindelheim
87719
Duitsland
Telefoon: +49 82617977128
E-mail: info@kreiskliniken-unterallgaeu.de
Fax: +49 82617977160
NUTS-code: DE27C

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.kreiskliniken-unterallgaeu.de

I.5)Hoofdactiviteit
Gezondheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

VE 3320 Fensterbau Sonnenschutz

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
44221000
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Fensterbau

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
44221000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DE27C
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 18/11/2019
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Sonnenschutz

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45212190
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DE27C
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 18/11/2019
Deze opdracht kan worden verlengd: neen

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 28/05/2019
Plaatselijke tijd: 09:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Duits

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
23/04/2019