Werken - 192975-2019

25/04/2019    S81    - - Werken - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Polen-Sosnowiec: Bouwwerkzaamheden

2019/S 081-192975

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Werken

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Gmina Sosnowiec - Miasto na prawach powiatu, al. Zwycięstwa 20, 41-200 Sosnowiec, w imieniu i na rzecz której działa pełnomocnik Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych – TBS Spółka z o.o. ul. Korczaka 7, 41-200 Sosnowiec
WZP.271.1.18.2019.MZBM
ul. Korczaka 7
Sosnowiec
41-200
Polen
Contactpersoon: Szczepan Grabowski, Edyta Kozubek
Telefoon: +48 323642045
E-mail: zp@mzbm.sosnowiec.pl
Fax: +48 323642055
NUTS-code: PL22B

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.mzbm.sosnowiec.pl

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ander type: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: zarządzanie nieruchomościami

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja Kompleksu Rekreacyjno-Sportowego przy ul. Hubala Dobrzańskiego 99a”

Referentienummer: WZP.271.1.18.2019.MZBM
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45000000
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.4)Korte beschrijving:

Przedmiotem zamówienia jest budowa Kompleksu Rekreacyjno-Sportowego (KRS) Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sosnowcu objęta Decyzją Pozwolenia na budowę nr 203/17 z dnia 13.4.2017 r. znak: WAB.6740.1.10.2017.SM; T-137/R-S.

Adres zamierzenia budowlanego: Teren Kompleksu Rekreacyjno-Sportowego (KRS) jest położony przy ul. mjr. H. Hubala-Dobrzańskiego i J. Gacka w dzielnicy Klimontów, gmina – miasto Sosnowiec i obejmuje działki nr 407/9, 407/5, 407/4, 407/8 obręb: 0006. Obszar objęty opracowaniem został dodatkowo powiększony o działkę 406/1 należącą do Gminy Sosnowiec i udostępnioną Inwestorowi w celu realizacji chodnika oraz działkę drogową 407/2, na której znajduje się zjazd z ul. J. Gacka podlegający przebudowie.

Rodzaj obiektu albo robót budowlanych: przebudowa, remont.

Funkcja zabudowy: obiekt sportu i rekreacji.

Rodzaj zabudowy: Budowa kompleksu rekreacyjno-sportowego MOSIR.

Inwestor: Gmina Sosnowiec, 41-200 Sosnowiec, al. Zwycięstwa 20, POLSKA.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL22
Voornaamste plaats van uitvoering:

Sosnowiec

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Zakres inwestycji obejmować będzie:

1) rozbiórkę istniejących elementów zagospodarowania terenu;

2) nawierzchnie utwardzone;

3) schody terenowe i trybuna;

4) budowę 3 budynków wraz z instalacjami wewnętrznymi:

Budynek I – budynek socjalny z częścią gastronomiczną,

Budynek II – wypożyczalnia sprzętu sportowego, punkt I pomocy przed medycznej, pawilon parku linowego,

Budynek III – magazyn sprzętu sportowego;

5) budowę nawierzchni utwardzonych:

Dróg wewnętrznych,

Chodników,

Miejsc postojowych,

Przebudowę zjazdu z drogi publicznej;

6) budowę obiektów sportowych, w tym:

Tor wrotkarski wraz z ogrodzeniem (bandą ochronna),

Boisko do unihokeja,

Piłkochwyty, obrodzenie boiska,

Wiaty dla zawodników rezerwowych,

Maszty oświetleniowe obiektów sportowych;

7) zagospodarowanie i ukształtowanie terenu, w tym:

Schody terenowe, skarpy, murki oporowe,

Pochylnia dla niepełnosprawnych,

Zadaszenie wejścia głównego,

Wiata śmietnikowa,

Ogrodzenia,

Obiekty małej architektury,

Sieci, przyłącza i instalacje zewnętrzne,

Przełożenie odcinka istn. sieci kanalizacji sanitarnej,

Budowa przyłączy instalacyjnych kanalizacji sanitarnej,

Budowa instalacji kanalizacji deszczowej wraz ze zbiornikami retencyjnymi i przyłączem do sieci KD,

Rozbudowa przyłącza wodociągowego (od istn. studni wodomierzowej do budynków),

Budowa instalacji zewnętrznej wodociągowej i terenowych ujęć wody,

Budowa 2 hydrantów ppoż.,

Budowa przyłączy elektrycznych,

Budowa instalacji oświetlenia terenu,

Budowa instalacji i terenowych punktów zasilających elektrycznych,

Budowa instalacji zewnętrznych niskoprądowych: nagłośnienia i monitoringu wizyjnego,

Wycinkę i nasadzenia drzew i krzewów oraz urządzenie terenów zielonych.

Wykonawca zobowiązany jest do:

1) dostarczenia i montażu kompletnego sprzętu i wyposażenia na własny koszt;

2) dostarczenia Zamawiającemu instrukcji obsługi sprzętu i wyposażenia w języku polskim w 3 egzemplarzach;

3) dostarczenia Zamawiającemu dokumentów potwierdzających udzielone gwarancje (karty gwarancyjne) oraz zasady świadczenia usług przez autoryzowany serwis w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym oraz wykaz najbliższych punktów serwisowych;

4) przeprowadzenia szkoleń personelu Użytkownika w zakresie koniecznym do prawidłowej eksploatacji zmodernizowanego obiektu;

5) dokonania rozruchu mechanicznego, hydraulicznego i technologicznego urządzeń w zakresie wynikającym z projektu wraz z osiągnięciem założonych parametrów technologicznych;

6) dostarczenia Zamawiającemu dokumentów dot. spełnienia norm dla poszczególnych urządzeń (np. świadectwa zgodność, certyfikaty, itp.) katalogu części zamiennych, instrukcji obsługi/DTR w języku polskim dla maszyn, wyposażenia oraz urządzeń objętych niniejszą umową;

7) dostarczone wyposażenie powinno być nowe i wolne od wad, spełniające wymagania Zamawiającego oraz posiadające wymagane certyfikaty do stosowania;

8) Wykonawca w okresie gwarancyjnym zapewni bezpłatny serwis urządzeń, wyposażenia oraz sprzętu dostarczanego w ramach umowy.

Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w dokumentacji projektowej opracowanej przez Pracownię projektową Zoom Projekt Piotr Zawada, 40-175 Katowice, ul. W. Wajdy 5/15, POLSKA (załącznik do SIWZ).

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty w oparciu następujące kryteria oceny:

1. cena brutto – (60 %)

2. długość okresu gwarancji – (20 %)

3. skrócenie terminu wykonania zamówienia – (20 %)

Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana ta spośród nieodrzuconych ofert, która uzyska najwyższą łączną ocenę w trzech kryteriach oceny.

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 043-096829
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: WZP.271.1.18.2019.MZBM
Benaming:

Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja Kompleksu Rekreacyjno-Sportowego przy ul. Hubala Dobrzańskiego 99a”

Een opdracht/perceel wordt gegund: neen
V.1)Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund
Andere redenen (stopzetting van de procedure)

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

Podstawa prawna unieważnienia:

Art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy Pzp – „Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, która Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty”.

Uzasadnienie faktyczne unieważnienia:

W w.w. postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego wpłynęły trzy oferty, których ceny wykonania całości zamówienia przewyższają wartość, jaką Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polen
Telefoon: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Internetadres: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polen
Telefoon: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Internetadres: http://www.uzp.gov.pl

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
22/04/2019