Werken - 192979-2019

25/04/2019    S81    - - Werken - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Polen-Krakau: Herstellen van wegen

2019/S 081-192979

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Werken

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Zarząd Dróg Miasta Krakowa
ul. Centralna 53
Kraków
31-586
Polen
Contactpersoon: siedziba zamawiajacego
Telefoon: +48 126167000
E-mail: sekretariat@zdmk.krakow.pl
Fax: +48 126167417
NUTS-code: PL213

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.zdmk.krakow.pl

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Naprawy i remonty dróg zarządzanych przez ZDMK oraz terenów należących do GMK w zakresie infrastruktury drogowej z podziałem na obszary, w tym Obszar I obejmujący Dzielnice I, II, III.

Referentienummer: 1/II/2019
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45233142
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.4)Korte beschrijving:

a) Przedmiotem zamówienia jest robota budowlana polegająca na naprawach i remontach dróg zarządzanych przez Zarząd Dróg Miasta Krakowa oraz terenów należących do Gminy Miejskiej Kraków w zakresie infrastruktury drogowej z podziałem na obszary, w tym Obszar I obejmujący Dzielnice I, II, III.

b) Zakres prac obejmuje m.in.:

• Prace konserwacyjne i naprawcze polegające na bieżącym usuwaniu uszkodzeń na drogach, powstających w wyniku ich eksploatacji, wypadków, awarii, itp. w zakresie:

— jezdni, placów, chodników, poboczy,

— rowów odwadniających drogi, kratek ściekowych i przykanalików (bez utrzymania ich drożności), ścieków przykrawężnikowych,

— przepustów.

• Prace remontowe na drogach mające na celu podnoszenie ich standardu i zapobiegające ich degradacji,

• Prace z zakresu budowy i przebudowy dróg, w tym uzyskanie stosownych uzgodnień i pozwoleń oraz opracowanie stosownej dokumentacji projektowej jeżeli wyniknie taka potrzeba,

c) Inf. stanowiące tajemnicę przedsięb. zaw. są w cz. VI SIWZ

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 35 065 243.87 PLN
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45233140
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL213
Voornaamste plaats van uitvoering:

Miasto Kraków

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

a) Przedm. zam. jest robota budowl. poleg. na naprawach i remontach dróg zarządzanych przez ZDMK oraz terenów należących do GMK w zakresie infrastruktury drogowej z podziałem na obszary, w tym Obszar I obejmujący Dzielnice I, II, III.

b) Zakres prac obejmuje m.in.:

•Prace konserwacyjne i naprawcze polegające na bieżącym usuwaniu uszkodzeń na drogach, powstających w wyniku ich eksploatacji, wypadków, awarii, itp. w zakresie:

— jezdni, placów, chodników, poboczy,

— rowów odwadniających drogi, kratek ściekowych i przykanalików (bez utrzymania ich drożności), ścieków przykrawężnikowych,

— przepustów.

•Prace remontowe na drogach mające na celu podnoszenie ich standardu i zapobiegające ich degradacji,

•Prace z zakresu budowy i przebudowy dróg, w tym uzyskanie stosownych uzgodnień i pozwoleń oraz opracowanie stosownej dokumentacji projektowej jeżeli wyniknie taka potrzeba,

c) Szczeg. rodzaj zamawianych prac określają przedmiary zawierające przewidywane ilości planowanych robót.

d) Ponadto Wyk. winien dysp. bazą dyspozytorko-magazynowo-sprzętową na terenie miasta Krakowa lub w odległości do 10 km od granic miasta Krakowa, wyposaż. w tel. stacj. oraz tel. kom. i Internet, czynną 24 godziny na dobę również w dni wolne do pracy. Zam. zastrzega sobie prawo do skontrolowania w/w bazy,

e) Zgodnie z art. 36a ust. 2 pkt. 1) ustawy Pzp, Zam. zastrzega obowiązek osobistego wyk. kluczowych części zamówienia, tj. wykonania robót brukarskich,

f) Zamawiający, zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez zamawiającego następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia za wyjątkiem osób pełniących tzw. samodzielne funkcje techniczne w budownictwie w rozumieniu ustawy Prawo Budowlane:

1. Pracowników niższego szczebla technicznego – organizowanie i realizacja robót budowlanych,

2. Pracowników fizycznych – bezpośrednie wykonywanie robót budowlanych,

Zamawiający dopuszcza możliwość osobistego realizowania zamówienia przez osoby prowadzące dział. gosp. lub wspólników spółki prawa handl.

g) Termin wykonania zam.: 36 miesięcy od dnia podpis. umowy.

h) Wym. okres gwarancji:

1) dla prac konserwacyjnych i remontów cząstkowych oraz remontów nawierzchni tłuczniowych: 12 miesięcy,

2) dla pozostałych prac i wbudowanych materiałów:

— minimalny okres gwarancji wynosi: 36 miesięcy od daty odbioru robót objętych pojedynczym zleceniem dla robót remontowych,

— maksymalny okres gwarancji wynosi: 60 miesięcy od daty odbioru robót objętych pojedynczym zleceniem dla robót remontowych.

3) dla prac związanych z kompleksową przebudową drogi: 60 miesięcy,

i) Roboty muszą być wykonywane z następującymi zastrzeżeniami:

• Ilości robót podane w przedmiarze robót są ilościami orientacyjnymi i mogą ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu w zależności od rzeczywistych potrzeb stwierdzonych w terenie,

• Wstępny zakres (powierzchnia, rodzaj materiałów oraz grubość warstw konstrukcyjnych), rodzaj zamawianych prac na poszczególnych ulicach i terminy ich realizacji będą każdorazowo określane przez Zamawiającego w przekazywanym na piśmie zleceniu częściowym,

j) Rozliczenie prac:

• Wykonane na podstawie zlecenia częściowego roboty będą rozliczane kosztorysem powykonawczym, w oparciu o potwierdzony przez Inspektora Nadzoru obmiar rzeczywiście wykonanych robót oraz ceny jednostkowe brutto zawarte w kosztorysie,

• Roboty nie wymienione w załączniku nr 1 do umowy będą rozliczane na podstawie kalkulacji szczegółowej w oparciu o nośniki cenotwórcze zawarte w „Sekocenbud” za kwartał poprzedzający okres rozliczenia na podstawie obmiaru określającego rzeczywiste ilości wykonanych robót,

• Określona w ofercie cena jednostkowa brutto będzie podstawą do rozliczenia prac.

k) Zam. opisał przedm. zam. za pomocą:

— Spec. tech. - zał. nr 5,

— Przedmiaru robót - zał. nr 7,

— Wykazu ulic dla wyszczeg. obsz. utrzym. - zał. 8,

— Wykazu sprzętu - zał. 9,

— Tabeli oceny stanu ulic i dr. miejskich - zał. 10.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Okres gwarancji dla pozostałych prac i wbudowanych materiałów / Weging: 40
Prijs - Weging: 60
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

1. Zam. wyznacza następuj. osoby do kontaktu z Wykonawcami:

Piotr Jarocki, Krzysztof Friedel – tel. 12 616 7163, 12 616 7522 (sprawy meryt.),

Dawid Błasiak - tel. 12 616 7108 (sprawy proced.).

2. W przyp. wystąpienia w którymkolwiek zał. do SIWZ nazw producentów, zn. towar., norm, aprobat, spec. tech. i syst. odniesienia, produkty można zastąpić równoważnymi. C.d. w w cz. I SIWZ ppkt. h)

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 030-066000
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Benaming:

Naprawy i remonty dróg zarządzanych przez ZDMK oraz terenów należących do GMK w zakresie infrastruktury drogowej z podziałem na obszary, w tym Obszar I obejmujący Dzielnice I, II, III.

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
15/04/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 1
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
R.D.M. Śródmieście Sp. o.o.
ul. Nad Strugą 7a
Kraków
31-411
Polen
Telefoon: +48 124150410
E-mail: biuro@rdmsrodmiescie.pl
Fax: +48 124150701
NUTS-code: PL213
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 45 121 704.92 PLN
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 35 065 243.87 PLN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17 A
Warszawa
02-676
Polen
Telefoon: +48 224587706
Fax: +48 224587700

Internetadres: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Wykonawcy, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Pzp przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI ustawy Pzp.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17 A
Warszawa
02-676
Polen
Telefoon: +48 224587706
Fax: +48 224587700

Internetadres: http://www.uzp.gov.pl

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
23/04/2019