Werken - 192984-2019

25/04/2019    S81    - - Werken - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Estland-Tallinn: Wegdekwerkzaamheden voor hoofdwegen

2019/S 081-192984

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Werken

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Maanteeamet
70001490
Teelise tn 4
Tallinn
10916
Estland
Contactpersoon: Jane Treu
Telefoon: +372 7408113
E-mail: jane.treu@mnt.ee
NUTS-code: EE

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.mnt.ee

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ministerie of andere nationale of federale instantie, met inbegrip van regionale of plaatselijke onderverdelingen
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: Teede hoid ja liiklusohutus

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Pindamistööd Jõgeva, Tartu, Põlva, Võru ja Valga maakonnas 2019

Referentienummer: 203321
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45233210
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.4)Korte beschrijving:

Pindamistööde teostamine Jõgeva, Tartu, Põlva, Võru ja Valga maakonnas 2019 vastavalt hanke alusdokumentides toodud tingimustele.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 4 200 624.59 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Pindamistööd Jõgeva ja Tartu maakonnas 2019

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45233210
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: EE
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Pindamistööd teostamine Jõgeva ja Tartu maakonnas 2019 vastavalt hanke alusdokumentides toodud tingimustele.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Pindamistööd Põlva ja Võru maakonnas 2019

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45233210
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: EE
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Pindamistööd teostamine Põlva ja Võru maakonnas 2019 vastavalt hanke alusdokumentides toodud tingimustele.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Pindamistööd Valga maakonnas 2019

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45233210
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: EE
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Pindamistööd teostamine Valga maakonnas 2019 vastavalt hanke alusdokumentides toodud tingimustele.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 243-554072
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 1-9/19/0905-1
Perceel nr.: 3
Benaming:

Leping „Pindamistööd Valga maakonnas 2019“

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
16/04/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 4
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 3
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 4
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
AS TREV-2 Grupp
10047362
Pärnu mnt 463
Tallinn
10916
Estland
Telefoon: +372 5132795
E-mail: jyri@trev2.ee
NUTS-code: EE
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 782 832.96 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 1-9/19/0894-1
Perceel nr.: 1
Benaming:

Leping „Pindamistööd Jõgeva ja Tartu maakonnas 2019“

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
15/04/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 5
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 3
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 5
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Osaühing Üle
10405442
Peterburi tee 46
Tallinn
11415
Estland
E-mail: margus@yle.ee
NUTS-code: EE
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 1 280 036.96 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 1-9/19/0904-1
Perceel nr.: 2
Benaming:

Leping „Pindamistööd Põlva ja Võru maakonnas 2019“

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
16/04/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 4
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 3
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 4
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
AS TREV-2 Grupp
10047362
Pärnu mnt 463
Tallinn
10916
Estland
Telefoon: +372 5132795
E-mail: jyri@trev2.ee
NUTS-code: EE
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 2 137 754.67 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

Hanketeate punktis III 1.2) Majanduslik ja finantsseisund ja III 1.3) Tehniline ja kutsealane suutlikkus, on alljärgnev viide: „Hankedokumentides sätestatud kvalifitseerimise tingimused“. Hankija lisab antud viitele alljärgneva täpsustuse tingimuste asukoha kohta: Pakkujate majandusliku ja finantsseisundi ning tehnilise ja kutsealase suutlikkuse kvalifitseerimistingimused on sätestatud riigihanke alusdokumendi „Kõrvaldamise alused ja kvalifitseerimistingimused (hankepass täiendavate selgitustega)“ osas „Kvalifitseerimistingimused“ punktis B: „Majanduslik ja finantsseisund“ ning punktis C: „Tehniline ja kutsealane suutlikkus“.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Riigihangete vaidlustuskomisjon
Endla 13/Lõkke 5
Tallinn
10122
Estland
Telefoon: +372 6113713
E-mail: vako@fin.ee

Internetadres: http://www.fin.ee/riigihangete-poliitika

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Riigihangete vaidlustuskomisjon
Endla 13/Lõkke 5
Tallinn
10122
Estland
Telefoon: +372 6113713
E-mail: vako@fin.ee

Internetadres: http://www.fin.ee/riigihangete-poliitika

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
23/04/2019