Werken - 192991-2019

25/04/2019    S81    - - Werken - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Frankrijk-Bordeaux: Installeren van liften en roltrappen

2019/S 081-192991

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Werken

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Gironde Habitat
40487708600029
40 rue d'Armagnac, CS 71232
Bordeaux
33074
Frankrijk
E-mail: correspondre@aws-france.com
NUTS-code: FRI12

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.gironde-habitat.fr

I.5)Hoofdactiviteit
Huisvesting en gemeenschappelijke voorzieningen

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Travaux de remplacement complet de 5 ascenseurs — résidence Les Cottages à Eysines

Referentienummer: 19-6934
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45313000
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 193 770.50 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45313000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRI12

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 034-075959

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
10/04/2019
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Orona Sud-Ouest
Domaine de Pelus — 16 avenue de Pythagore
Mérignac
33700
Frankrijk
NUTS-code: FRI12

Internetadres: http://www.gironde-habitat.fr

De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 193 770.50 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
23/04/2019