Werken - 192998-2019

25/04/2019    S81    - - Werken - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Duitsland-Rellingen: Liften

2019/S 081-192998

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Werken

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Gemeinde Rellingen
Hauptstraße 60
Rellingen
25462
Duitsland
Contactpersoon: Gemeinde Rellingen, Frau Schudak
E-mail: d.schudak@rellingen.de
NUTS-code: DEF09

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.rellingen.de

I.5)Hoofdactiviteit
Economische en financiële zaken

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

VE406: Förderanlagen

Referentienummer: DRESO_HH-2019-0016
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
42416100
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 13 776 763.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45313100
50750000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DEF09

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 017-035006

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 1
Benaming:

VE406: Förderanlagen

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
01/04/2019
V.2.3)Naam en adres van de contractant
KONE GmbH
Vahrenwalder Straße 317
Hannover
30179
Duitsland
Telefoon: +49 51189971334
E-mail: neb-mod.anfrage@kone.com
NUTS-code: DE92
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 75 000.00 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 70 900.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
23/04/2019