Werken - 193007-2019

25/04/2019    S81    - - Werken - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Polen-Wieliczka: Civieltechnische en bouwwerkzaamheden

2019/S 081-193007

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Werken

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Gmina Wieliczka
351555364
ul. Powstania Warszawskiego 1
Wieliczka
32-020
Polen
Contactpersoon: Dorota Męka
Telefoon: +48 122634100
E-mail: magistrat@wieliczka.eu
Fax: +48 122786860
NUTS-code: PL214

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.wieliczka.eu

Adres van het kopersprofiel: https://bip.malopolska.pl/umigwieliczka,m,40922,zamowienia-publiczne-ogloszenia.html

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Budowa parkingów w systemie P&R oraz ścieżek rowerowych na terenie gminy Wieliczka

Referentienummer: WZP.271.32.2018
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45220000
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.4)Korte beschrijving:

Budowa parkingów w systemie P&R oraz ścieżek rowerowych

Na terenie gminy Wieliczka

Zadanie dofinansowane w ramach

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

Oś Priorytetowa 4 Regionalna polityka energetyczna

Działanie 4.5 Niskoemisyjny transport miejski

Poddziałanie 4.5.1 Niskoemisyjny transport miejski – zit

Część I: Budowa parkingu w systemie P&R w miejscowości Kokotów na działce nr 4/10 (przed podziałem 4/6), gm. Wieliczka.

Część II: Budowa parkingu w systemie P&R w miejscowości Węgrzce Wielkie na działkach nr 78, 79, 80, 81, gm. Wieliczka.

Część III: Budowa dróg dla rowerów o łącznej długości 8810 m w gminie Wieliczka.

Część IV: Budowa dróg dla rowerów o łącznej długości 6340 m w gminie Wieliczka.

Część V: Budowa dróg dla rowerów o łącznej długości 9870 m w gminie Wieliczka.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Część I: Budowa parkingu w systemie P&R w miejscowości Kokotów na działce nr 4/10 (przed podziałem 4/6), gm. Wieliczka

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
71222000
71320000
45111300
71220000
71000000
45100000
45112710
45223300
45233123
45233161
45233142
45233270
45310000
63712400
45332300
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL214
Voornaamste plaats van uitvoering:

Kokotów, gmina Wieliczka.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz wykonanie i odbiór pełnego zakresu robót budowlanych polegających na budowie parkingu zewnętrznego w Kokotowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą.

2. W ramach opracowań projektowych Wykonawca zobowiązany jest m. in. do:

— sporządzenia i pozyskanie kompletnej dokumentacji w zakresie niezbędnym do projektowania przedmiotu zamówienia,

— sporządzenia projektów budowlanych w zakresie programu funkcjonalno – użytkowego, uzyskanie wynikających z przepisów: opinii, decyzji, uzgodnień i po uzgodnieniu rozwiązań z inwestorem uzyskanie prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę w 5 egz. w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej,

— sporządzenia projektów wykonawczych w 5 egz. w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej,

— sporządzenia specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót w 2 egz. w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej,

— sporządzenia przedmiarów i kosztorysów inwestorskich w 2 egz. w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej,

— sporządzenia i uzgodnienie z Zamawiającym harmonogramu realizacji inwestycji,

— sporządzenia dokumentacji powykonawczej zgodnie z programem funkcjonalno – użytkowym

— pełnienia nadzoru autorskiego w zakresie wynikającym z ustawy Prawo budowlane

Ponadto Wykonawca zobowiązuje się dokonać nieodpłatnego przeniesienia majątkowych praw autorskich w zakresie projektu budowlanego i wykonawczego na rzecz Zamawiającego.

3. Planowany zakres prac inwestycyjnych obejmuje między innymi:

— wykonanie robót budowlanych na podstawie sporządzonej przez Wykonawcę i zatwierdzonej przez Zamawiającego dokumentacji projektowej oraz ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę.

Główny zakres robót budowlanych przewidzianych w ramach zaplanowanej inwestycji obejmuje w szczególności: wybudowanie parkingu zewnętrznego w Kokotowie w systemie P&R wraz z zatokami „Kiss & Ride” na 142 samochody osobowe, w tym 6 stanowisk dla osób niepełnosprawnych, 3 stanowiska dla motocykli, 30 stojaków dla przechowywania rowerów wraz z ich zadaszeniem, z kanalizacją opadową, oświetleniem zewnętrznym, elementami malej architektury, zielenią ozdobną oraz ich częściowym wygrodzeniem, szlabanami na wjeździe i wyjeździe z parkingu, dostawa i montaż urządzeń tworzącymi system monitoringu wraz z włączeniem go do systemu monitoringu miasta i uzupełnieniem stanowiska monitorowania o niezbędne urządzenia, wykonanie systemu zarządzania dostępnością tj. terminali i szlabanów oraz dostawa i montaż serwerów do ich obsługi oraz zapewnienie na etapie projektowym i wykonawczym pełnej funkcjonalności systemów zarządzania dostępnością do parkingów wg standardów określonych w porozumieniu pomiędzy Gminą Wieliczka a Województwem Małopolskim z dnia 3 kwietnia 2017 r., wykonanie informacji wizualnej w postaci tablic informacyjnych i oznaczeń poziomych tworzących jednolity system oznakowania.

— uzyskanie niezbędnych odbiorów technicznych oraz sporządzenie dokumentacji powykonawczej w 5 egz. w zakresie umożliwiającym oddanie obiektu do użytkowania i do ewentualnego uzyskania pozwolenia na użytkowanie,

— uzyskanie pozwolenia lub zgłoszenia na użytkowanie obiektu jeżeli będzie ono wymagane.

Wykonawca uzyska w imieniu i na rzecz Zamawiającego wszelkie wymagane prawem uzgodnienia i decyzje niezbędne do przeprowadzenia robót budowlanych a następnie do uzyskania od właściwego organu pozwolenia na użytkowanie jeżeli będzie ono wymagane lub potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia o rozpoczęciu użytkowania obiektu bez sprzeciwu.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Długość okresu gwarancji i rękojmi / Weging: 40
Prijs - Weging: 60
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

RPMP.04.05.01-12-0433/17

II.2.14)Nadere inlichtingen

Przez termin zakończenia wykonania zamówienia (t.j. zakończenia umowy) rozumie się wykonanie Przedmiotu umowy wraz z odbiorem końcowym i uzyskaniem przez Wykonawcę pozwolenia na użytkowanie obiektu.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Część II: Budowa parkingu w systemie P&R w miejscowości Węgrzce Wielkie na działkach nr 78, 79, 80, 81, gm. Wieliczka.

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
71222000
71320000
45111300
71220000
71000000
45100000
45112710
45223300
45233123
45233161
45233142
45233270
45310000
63712400
45332300
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL214
Voornaamste plaats van uitvoering:

Węgrzce Wielkie, gmina Wieliczka.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz wykonanie i odbiór pełnego zakresu robót budowlanych polegających na budowie parkingu zewnętrznego w Węgrzcach Wielkich wraz z infrastrukturą towarzyszącą.

2. W ramach opracowań projektowych Wykonawca zobowiązany jest m. in. do:

— sporządzenia i pozyskanie kompletnej dokumentacji w zakresie niezbędnym do projektowania przedmiotu zamówienia,

— sporządzenia projektów budowlanych w zakresie programu funkcjonalno – użytkowego, uzyskanie wynikających z przepisów: opinii, decyzji, uzgodnień i po uzgodnieniu rozwiązań z inwestorem uzyskanie prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę w 5 egz. w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej,

— sporządzenia projektów wykonawczych w 5 egz. w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej,

— sporządzenia specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót w 2 egz. w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej,

— sporządzenia przedmiarów i kosztorysów inwestorskich w 2 egz. w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej,

— sporządzenia i uzgodnienie z Zamawiającym harmonogramu realizacji inwestycji,

— sporządzenia dokumentacji powykonawczej zgodnie z programem funkcjonalno - użytkowym

— pełnienia nadzoru autorskiego w zakresie wynikającym z ustawy Prawo budowlane

Ponadto Wykonawca zobowiązuje się dokonać nieodpłatnego przeniesienia majątkowych praw autorskich w zakresie projektu budowlanego i wykonawczego na rzecz Zamawiającego.

3. Planowany zakres prac inwestycyjnych obejmuje między innymi:

— wykonanie robót budowlanych na podstawie sporządzonej przez Wykonawcę i zatwierdzonej przez Zamawiającego dokumentacji projektowej oraz ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę.

Główny zakres robót budowlanych przewidzianych w ramach zaplanowanej inwestycji obejmuje w szczególności: wybudowanie parkingu zewnętrznego w Węgrzcach Wielkich w systemie Park & Ride wraz z zatokami „Kiss & Ride” na 42 samochody osobowe w tym 3 stanowiska dla osób niepełnosprawnych, 3 stanowiska dla motocykli, 30 stojaków dla przechowywania rowerów wraz z ich zadaszeniem, z kanalizacją opadową, oświetleniem zewnętrznym, elementami malej architektury, zielenią ozdobną oraz ich częściowym wygrodzeniem, szlabanami na wjeździe i wyjeździe z parkingu, dostawa i montaż urządzeń tworzącymi system monitoringu wraz z włączeniem go do systemu monitoringu miasta i uzupełnieniem stanowiska monitorowania o niezbędne urządzenia, wykonanie systemu zarządzania dostępnością tj. terminali i szlabanów oraz dostawa i montaż serwerów do ich obsługi oraz zapewnienie na etapie projektowym i wykonawczym pełnej funkcjonalności systemów zarządzania dostępnością do parkingów wg standardów określonych w porozumieniu pomiędzy Gminą Wieliczka a Województwem Małopolskim z dnia 3 kwietnia 2017 r., wykonanie informacji wizualnej w postaci tablic informacyjnych i oznaczeń poziomych tworzących jednolity system oznakowania.

— uzyskanie niezbędnych odbiorów technicznych oraz sporządzenie dokumentacji powykonawczej w 5 egz. w zakresie umożliwiającym oddanie obiektu do użytkowania i do ewentualnego uzyskania pozwolenia na użytkowanie,

— uzyskanie pozwolenia na użytkowanie obiektu jeżeli będzie ono wymagane.

Wykonawca uzyska w imieniu i na rzecz Zamawiającego wszelkie wymagane prawem uzgodnienia i decyzje niezbędne do przeprowadzenia robót budowlanych a następnie do uzyskania od właściwego organu pozwolenia na użytkowanie jeżeli będzie ono wymagane lub potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia o rozpoczęciu użytkowania obiektu bez sprzeciwu.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Długość okresu gwarancji i rękojmi / Weging: 40
Prijs - Weging: 60
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

RPMP.04.05.01-12-0433/17

II.2.14)Nadere inlichtingen

Przez termin zakończenia wykonania zamówienia (t.j. zakończenia umowy) rozumie się wykonanie Przedmiotu umowy wraz z odbiorem końcowym i uzyskaniem przez Wykonawcę pozwolenia na użytkowanie obiektu.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Część III: Budowa dróg dla rowerów o łącznej długości 8810 m w gminie Wieliczka.

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45220000
71222000
71320000
45111300
71220000
71000000
45100000
45112710
45223300
45233123
45233161
45233142
45310000
45332300
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL214
Voornaamste plaats van uitvoering:

Gmina Wieliczka.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz wykonanie i odbiór pełnego zakresu robót budowlanych polegających na budowie dróg dla rowerów o nawierzchni bitumicznej lub z kostki brukowej wraz z niezbędnym oznakowaniem w postaci znaków drogowych pionowych i poziomych oraz sygnalizacją świetlną.

Do wyceny należy przyjąć:

— 7810 m-szerokość dróg dla rowerów 2,5 m;1 000 m-szerokość dróg dla rowerów 1,5 m,

— 4205 m2-nawierzchnia z kostki brukowej;16 820 m2-nawierzchnia bitumiczna.

W uzasadnionych przypadkach Zam. dopuszcza zmianę długości, szerokości oraz nawierzchni dróg dla rowerów zgodnie z opracowaną dokumentacją projektową.

2. W ramach opracowań projektowych Wyk. zobowiązany jest m.in. do:

— sporządzenia i pozyskanie kompletnej dokumentacji w zakresie niezbędnym do projektowania przedmiotu zamówienia,

— sporządzenia proj. bud. w zakresie PFU, uzyskanie wynikających z przepisów: opinii, decyzji, uzgodnień i po uzgodnieniu rozwiązań z inwestorem uzyskanie prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę/decyzji ZRID w 5 egz. w wersji papierowej oraz w wersji elektr,

— sporządzenia proj. wykon. w 5 egz. w wersji papierowej oraz w wersji elektr,

— sporządzenia STWIOR robót w 2 egz. w wersji papierowej oraz w wersji elektr,

— sporządzenia przedmiarów i koszt. inw. w 2 egz. w wersji papierowej oraz w wersji elekt,

— sporządzenia i uzgodnienie z Zam. harmonogramu realizacji inwestycji

— sporządzenia dokumentacji powykonawczej zgodnie z PFU

— pełnienia nadzoru autorskiego w zakresie wynikającym z ustawy Prawo budowlane.

Ponadto Wykonawca zobowiązuje się dokonać nieodpłatnego przeniesienia majątkowych praw autorskich w zakresie projektu bud. i wyk. na rzecz Zam. W ramach Przeniesienia Praw Autorskich.

3. Planowany zakres prac inwestycyjnych obejmuje między innymi:

— wykonanie robót budowlanych na podstawie sporządzonej przez Wykonawcę i zatwierdzonej przez Zam. dok.proj. oraz ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę/decyzji ZRID.

Główny zakres robót budowlanych przewidzianych w ramach zaplanowanej inwestycji obejmuje w szczególności: wybudowanie dróg dla rowerów zgodnie z PFU o następującym przebiegu:

Odcinek nr1:długość 1680 m, Dz.nr 199/10, 569/1, 569/2, 13, 1770/1, ul. Krakowska (od ul. Ochota)-rondo Sadowa/Kościuszki

Odcinek nr2:długość 1660 m, Dz.nr 1770/2, 1771, 1778, 229/7, rondo Sadowa/Kościuszki-stawy Grabówki

Odcinek nr3:długość 750 m, Dz.nr 1777, stawy Grabówki-ul. Jasna

Odcinek nr4:długość 490 m, Dz.nr 227/3, park Mickiewicza

Odcinek nr5:długość 390 m, Dz.nr 204, 125/1, 125/2, 124/2, 123/2, Trakt Solny-ul. Narutowicza

Odcinek nr9:długość 560 m, Dz.nr 1605/1, 1605/3, ul. Niepołomska od Kampusu do skrzyżowania z DK94

Odcinek nr10:długość 1400 m, Dz.nr 1633, 1606/1, 776/11, rondo Kampus-Powstania Styczniowego-ul. Zielna

Odcinek nr15:długość 1290 m, Dz.nr 131, 42, 130/2, 129/2, 128/7, 112, 508, 273, 455/2, 491, 490, 178, ul. Kolonia wzdłuż wału lub wałem potoku Zabawka

Odcinek nr19:długość 590 m, Dz.nr 273, wałami potoku Serafa

— uzyskanie niezbędnych odbiorów technicznych oraz sporządzenie dokumentacji powykonawczej w 5 egz. w zakresie umożliwiającym oddanie obiektu do użytkowania i do ewentualnego uzyskania pozwolenia na użytkowanie,

— uzyskanie pozwolenia na użytkowanie obiektu jeżeli będzie ono wymagane.

Wyk. uzyska w imieniu i na rzecz Zam. wszelkie wymagane prawem uzgodnienia i decyzje niezbędne do przeprowadzenia rob. bud. a następnie do uzyskania od właściwego organu pozwolenia na użytkowanie jeżeli będzie ono wymagane lub potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia o rozpoczęciu użytkowania obiektu bez sprzeciwu.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Długość okresu gwarancji i rękojmi / Weging: 40
Prijs - Weging: 60
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

RPMP.04.05.01-12-0433/17

II.2.14)Nadere inlichtingen

Przez termin zakończenia wykonania zamówienia (t.j. zakończenia umowy) rozumie się wykonanie Przedmiotu umowy wraz z odbiorem końcowym i uzyskaniem przez Wykonawcę pozwolenia na użytkowanie obiektu.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Część IV: Budowa dróg dla rowerów o łącznej długości 6340 m w gminie Wieliczka.

Perceel nr.: 4
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45220000
71222000
71320000
45111300
71220000
71000000
45100000
45112710
45223300
45233123
45233161
45233142
45310000
45332300
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL214
Voornaamste plaats van uitvoering:

Gmina Wieliczka.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

1.Przedmiotem zamówienia jest opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz wykonanie i odbiór pełnego zakresu robót budowlanych polegających na budowie dróg dla rowerów o nawierzchni bitumicznej lub z kostki brukowej wraz z niezbędnym oznakowaniem w postaci znaków drogowych pionowych i poziomych oraz sygnalizacją świetlną.

Do wyceny należy przyjąć:

— 4340 m-szerokość dróg dla rowerów 2,5 m; 2 000 m-szerokość dróg dla rowerów 2 m,

— 2970 m2-nawierzchnia z kostki brukowej; 11 880 m2-nawierzchnia bitumiczna.

W uzasadnionych przypadkach Zamawiający dopuszcza zmianę długości, szerokości oraz nawierzchni dróg dla rowerów zgodnie z opracowaną dokumentacją projektową.

2. W ramach opracowań projektowych Wykonawca zobowiązany jest m. in. do:

— sporządzenia i pozyskanie kompletnej dokumentacji w zakresie niezbędnym do projektowania przedm. zam,

— sporządzenia projektów budowlanych w zakresie PFU, uzyskanie wynikających z przepisów: opinii, decyzji, uzgodnień i po uzgodnieniu rozwiązań z inwestorem uzyskanie prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę/decyzji ZRID w 5 egz. w wersji papierowej oraz w wersji elektr,

— sporządzenia projektów wykonawczych w 5 egz. w wersji papierowej oraz w wersji elektr,

— sporządzenia STWIOR w 2 egz. w wersji papierowej oraz w wersji elektr,

— sporządzenia przedmiarów i kosztorysów inwestorskich w 2 egz. w wersji papierowej oraz w wersji elektr,

— sporządzenia i uzgodnienie z Zamawiającym harmonogramu realizacji inwestycji,

— sporządzenia dokumentacji powykonawczej zgodnie z PFU

— pełnienia nadzoru autorskiego w zakresie wynikającym z ustawy Prawo bud.

Ponadto Wyk. zobowiązuje się dokonać nieodpłatnego przeniesienia majątkowych praw autorskich w zakresie projektu budowlanego i wykonawczego na rzecz Zam.

3. Planowany zakres prac inwestycyjnych obejmuje między innymi:

— wykonanie robót budowlanych na podstawie sporządzonej przez Wyk. i zatwierdzonej przez Zam. dok. proj. oraz ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę/decyzji ZRID.

Główny zakres robót budowlanych przewidzianych w ramach zaplanowanej inwestycji obejmuje w szczególności: wybudowanie dróg dla rowerów zgodnie z PFU o następującym przebiegu:

Odcinek nr13: długość 790 m, Dz. nr 302/1, P&R Kokotów-wiadukt DP2039K

Odcinek nr17: długość 400 m, Dz. nr 848/1, ul. Kolejowa-ul. Szkolna

Odcinek nr18: długość 1000 m, Dz. nr 15, 516, 273, 454, DP20389K do mostu nad Drwiną i ronda ŚDM

Odcinek nr20: długość 580 m, Dz. nr 1/15, ul. Kokotowska-Szeląg

Odcinek nr21: długość 890 m, Dz. nr 302/1, 305/1. 358/4, 350/5, 358/5, ul. Kokotowska-P&R Kokotów

Odcinek nr22: długość 1880 m, Dz. nr 1164, 1166/1, 1168/3, 1169/3, 1170/1, 1171/1, 1172/1, 1173/1, 1174/1, 1175/1, 1176/1, 1192/1, 1193/1, 1194/1, 1195/1, 1198/1, 1206, 1205, 1204, 1209/1, 1212/1, 1214/1, 1215/1, 1216/1, 1217/1, 1218/1, 1226, 1225/1, 1224/1, 1223/1, 1222/1, 1221/1, 1220/1, 1219/1, 1227/2, 1237/1, 1238/1, 1239/1, 1240/1, 1241/1, 1242/1, od Zakrzowa przez ul. Techniczną wzdłuż A4

Odcinek nr 23: długość 800 m, Dz. nr 131, 42, 130/2, 129/2, 128/7, 112, 508, 273, 455/2, 491, 490, 178, SAG odcinek AB-ul. Kolonia,

— uzyskanie niezbędnych odbiorów technicznych oraz sporządzenie dokumentacji powykonawczej w 5 egz. w zakresie umożliwiającym oddanie obiektu do użytkowania i do ewentualnego uzyskania pozwolenia na użytkowanie,

— uzyskanie pozwolenia na użytkowanie obiektu jeżeli będzie ono wymagane.

Wykonawca uzyska w imieniu i na rzecz Zamawiającego wszelkie wymagane prawem uzgodnienia i decyzje niezbędne do przeprowadzenia robót budowlanych a następnie do uzyskania od właściwego organu pozwolenia na użytkowanie jeżeli będzie ono wymagane lub potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia o rozpoczęciu użytkowania obiektu bez sprzeciwu.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Długość okresu gwarancji i rękojmi / Weging: 40
Prijs - Weging: 60
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

RPMP.04.05.01-12-0433/17

II.2.14)Nadere inlichtingen

Przez termin zakończenia wykonania zamówienia (t.j. zakończenia umowy) rozumie się wykonanie Przedmiotu umowy wraz z odbiorem końcowym i uzyskaniem przez Wykonawcę pozwolenia na użytkowanie obiektu.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Część V: Budowa dróg dla rowerów o łącznej długości 9870 m w gminie Wieliczka.

Perceel nr.: 5
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45220000
71222000
71320000
45111300
71220000
71000000
45100000
45112710
45223300
45233123
45233161
45233142
45310000
45332300
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL214
Voornaamste plaats van uitvoering:

Gmina Wieliczka.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz wykonanie i odbiór pełnego zakresu robót budowlanych polegających na budowie dróg dla rowerów o nawierzchni bitumicznej lub z kostki brukowej wraz z niezbędnym oznakowaniem w postaci znaków drogowych pionowych i poziomych oraz sygnalizacją świetlną.

Do wyceny należy przyjąć:

— 4 340 m – szerokość dróg dla rowerów 2,5 m; 2 000 m – szerokość dróg dla rowerów 2 m,

— 2 970 m2 – nawierzchnia z kostki brukowej; 11 880 m2 – nawierzchnia bitumiczna.

W uzasadnionych przypadkach Zamawiający dopuszcza zmianę długości, szerokości oraz nawierzchni dróg dla rowerów zgodnie z opracowaną dokumentacją projektową.

2.W ramach opracowań projektowych Wykonawca zobowiązany jest m. in. do:

— sporządzenia i pozyskanie kompletnej dokumentacji w zakresie niezbędnym do projektowania przedmiotu zamówienia,

— sporządzenia projektów budowlanych w zakresie programu funkcjonalno – użytkowego, uzyskanie wynikających z przepisów: opinii, decyzji, uzgodnień i po uzgodnieniu rozwiązań z inwestorem uzyskanie prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę/decyzji ZRID w 5 egz. w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej,

— sporządzenia projektów wykonawczych w 5 egz. w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej,

— sporządzenia specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót w 2 egz. w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej,

— sporządzenia przedmiarów i kosztorysów inwestorskich w 2 egz. w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej,

— sporządzenia i uzgodnienie z Zamawiającym harmonogramu realizacji inwestycji,

— sporządzenia dokumentacji powykonawczej zgodnie z programem funkcjonalno - użytkowym

— pełnienia nadzoru autorskiego w zakresie wynikającym z ustawy Prawo budowlane

Ponadto Wykonawca zobowiązuje się dokonać nieodpłatnego przeniesienia majątkowych praw autorskich w zakresie projektu budowlanego i wykonawczego na rzecz Zamawiającego.

3. Planowany zakres prac inwestycyjnych obejmuje między innymi:

— wykonanie robót budowlanych na podstawie sporządzonej przez Wykonawcę i zatwierdzonej przez Zamawiającego dokumentacji projektowej oraz ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę/decyzji ZRID.

Główny zakres robót budowlanych przewidzianych w ramach zaplanowanej inwestycji obejmuje w szczególności: wybudowanie dróg dla rowerów zgodnie z PFU o następującym przebiegu:

Odcinek nr 13: długość 790 m, Dz. nr 302/1, P&R Kokotów – wiadukt DP2039K,

Odcinek nr 17: długość 400 m, Dz. nr 848/1, ul. Kolejowa – ul. Szkolna,

Odcinek nr 18: długość 1000 m, Dz. nr 15, 516, 273, 454, DP20389K do mostu nad Drwiną i ronda ŚDM,

Odcinek nr 20: długość 580 m, Dz. nr 1/15, ul. Kokotowska – Szeląg,

Odcinek nr 21: długość 890 m, Dz. nr 302/1, 305/1. 358/4, 350/5, 358/5, ul. Kokotowska – P&R Kokotów,

Odcinek nr 22: długość 1880 m, Dz. nr 1164, 1166/1, 1168/3, 1169/3, 1170/1, 1171/1, 1172/1, 1173/1, 1174/1, 1175/1, 1176/1, 1192/1, 1193/1, 1194/1, 1195/1, 1198/1, 1206, 1205, 1204, 1209/1, 1212/1, 1214/1, 1215/1, 1216/1, 1217/1, 1218/1, 1226, 1225/1, 1224/1, 1223/1, 1222/1, 1221/1, 1220/1, 1219/1, 1227/2, 1237/1, 1238/1, 1239/1, 1240/1, 1241/1, 1242/1, od Zakrzowa przez ul. Techniczną wzdłuż A4

Odcinek nr 23: długość 800 m, Dz. nr 131, 42, 130/2, 129/2, 128/7, 112, 508, 273, 455/2, 491, 490, 178, SAG odcinek AB – ul. Kolonia,

— uzyskanie niezbędnych odbiorów technicznych oraz sporządzenie dokumentacji powykonawczej w 5 egz. w zakresie umożliwiającym oddanie obiektu do użytkowania i do ewentualnego uzyskania pozwolenia na użytkowanie,

— uzyskanie pozwolenia na użytkowanie obiektu jeżeli będzie ono wymagane.

Wykonawca uzyska w imieniu i na rzecz Zamawiającego wszelkie wymagane prawem uzgodnienia i decyzje niezbędne do przeprowadzenia robót budowlanych a następnie do uzyskania od właściwego organu pozwolenia na użytkowanie jeżeli będzie ono wymagane lub potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia o rozpoczęciu użytkowania obiektu bez sprzeciwu.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Długość okresu gwarancji i rękojmi / Weging: 40
Prijs - Weging: 60
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

RPMP.04.05.01-12-0433/17

II.2.14)Nadere inlichtingen

Przez termin zakończenia wykonania zamówienia (t.j. zakończenia umowy) rozumie się wykonanie Przedmiotu umowy wraz z odbiorem końcowym i uzyskaniem przez Wykonawcę pozwolenia na użytkowanie obiektu.

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 198-446916
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 1
Benaming:

Część I: Budowa parkingu w systemie P&R w miejscowości Kokotów na działce nr 4/10 (przed podziałem 4/6), gm. Wieliczka

Een opdracht/perceel wordt gegund: neen
V.1)Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund
Er zijn geen inschrijvingen of deelnemingsaanvragen ontvangen, of deze zijn allemaal afgewezen

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 2
Perceel nr.: 2
Benaming:

Część II: Budowa parkingu w systemie P&R w miejscowości Węgrzce Wielkie na działkach nr 78, 79, 80, 81, gm. Wieliczka.

Een opdracht/perceel wordt gegund: neen
V.1)Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund
Er zijn geen inschrijvingen of deelnemingsaanvragen ontvangen, of deze zijn allemaal afgewezen

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 3
Perceel nr.: 3
Benaming:

Część III: Budowa dróg dla rowerów o łącznej długości 8810 m w gminie Wieliczka.

Een opdracht/perceel wordt gegund: neen
V.1)Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund
Er zijn geen inschrijvingen of deelnemingsaanvragen ontvangen, of deze zijn allemaal afgewezen

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 4
Perceel nr.: 4
Benaming:

Część IV: Budowa dróg dla rowerów o łącznej długości 6340 m w gminie Wieliczka.

Een opdracht/perceel wordt gegund: neen
V.1)Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund
Er zijn geen inschrijvingen of deelnemingsaanvragen ontvangen, of deze zijn allemaal afgewezen

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 5
Perceel nr.: 5
Benaming:

Część V: Budowa dróg dla rowerów o łącznej długości 9870 m w gminie Wieliczka.

Een opdracht/perceel wordt gegund: neen
V.1)Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund
Er zijn geen inschrijvingen of deelnemingsaanvragen ontvangen, of deze zijn allemaal afgewezen

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

1.Wykonawca pod rygorem nieważności oferty wnosi wadium w wysokości:

— na Część I zamówienia w wysokości 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100),

— na Część II zamówienia w wysokości 11 000,00 zł (słownie: jedenaście tysięcy złotych 00/100,

— na Część III zamówienia w wysokości 15 000,00 zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych 00/100),

— na Część IV zamówienia w wysokości 12 000,00 zł (słownie: dwanaście tysięcy złotych 00/100),

— na Część V zamówienia w wysokości 18 000,00 zł (słownie: osiemnaście tysięcy złotych 00/100).

Najpóźniej do dnia 21.11.2018 r. do godz. 09:50.

2.Zamawiający przewiduje zastosowanie procedury określonej w art. 24aa uPzp.

3.Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

4.Zamawiający nie przewiduje dynamicznego systemu zakupów.

5.Zamawiający nie przewiduje prowadzenia aukcji elektronicznej.

6.Wykonawca zobowiązany jest do złożenia razem z ofertą następujących dokumentów:

— Formularz oferty – wypełniony w zakresie części na którą/e Wykonawca składa ofertę i podpisany Formularz oferty sporządzony na podstawie wzoru formularza stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ,

— Zobowiązanie podmiotu do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia lub inny dokument – jeżeli dotyczy. W celu oceny, czy wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a uPzp (pkt 5.4. SIWZ), będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, zamawiający żąda przedstawienia dokumentów wraz z ofertą (w szczególności pisemnego zobowiązania) które określają w szczególności:

— zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu,

— sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu przez Wykonawcę przy wykonywaniu zamówienia publicznego,

— zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego,

— czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą,

— Stosowne pełnomocnictwo – lub inny dokument potwierdzający upoważnienie do podpisania oferty – w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika bezpośrednio z oferty (pełnomocnictwo w oryginale lub kopii potwierdzonej notarialnie za zgodność z oryginałem). W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – dokument ustanawiający pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia (pełnomocnictwo w oryginale lub kopii potwierdzonej notarialnie za zgodność z oryginałem).

7.Oświadczenie o grupie kapitałowej-Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 uPzp, przekaże zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (sporządzone według formularza stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ), o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca przedstawi dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. W przypadku wspólnego ubieganie się o udzielenie zamówienia każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zobowiązany jest do złożenia w/w dokumentu.

8.Zamówienie zostanie udzielone w trybie przetargu nieograniczonego w formule zaprojektuj i wybuduj. Do niniejszego postępowania stosuje się przepisy dotyczące robót budowlanych. Z uwagi na fakt, iż wartość robót budowlanych w odniesieniu do całego projektu (ZIT) przekracza kwoty o których mowa w art. 11 ust. 8 uPzp,do nin. zamówienia stosuje się przepisy właściwe dla zamówień o wartości przekraczających kwoty, o których mowa w art. 11 ust. 8 uPzp.

9.Oferty należy składać w formie pisemnej.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polen
Telefoon: +48 224587840
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Internetadres: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

1. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami uPzp czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie uPzp.

2. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami uPzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej,podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

4. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się,iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

5. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie Pzp albo w terminie 15 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

6. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.

7. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 5 i 6 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

8. Jeżeli zamawiający mimo takiego obowiązku nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

a) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

b) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

9. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Krajową Izbę Odwoławczą orzeczenia.

10. Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni od dnia otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje, i interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje. Zgłoszenie przystąpienia doręcza się Prezesowi Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, a jego kopię przesyła się zamawiającemu oraz wykonawcy wnoszącemu odwołanie.

11. Wykonawcy, którzy przystąpili do postępowania odwoławczego, stają się uczestnikami postępowania odwoławczego, jeżeli mają interes w tym, aby odwołanie zostało rozstrzygnięte na korzyść jednej ze stron.

12. Zamawiający lub odwołujący może zgłosić opozycję przeciw przystąpieniu innego wykonawcy nie później niż do czasu otwarcia rozprawy.

13. Jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, termin upływa dnia następnego po dniu lub dniach wolnych od pracy.

14. W sprawach nieuregulowanych w pkt VI.4.3) w zakresie wniesienia odwołania i skargi mają zastosowanie przepisy art. 179 - 198g uPzp.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polen
Telefoon: +48 224587840
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Internetadres: http://www.uzp.gov.pl

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
23/04/2019