Werken - 193008-2019

25/04/2019    S81    - - Werken - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Bulgarije-Varbitsa: Bouwwerkzaamheden

2019/S 081-193008

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Werken

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Obshtina Varbitsa
000931415
ul. „Septemvriysko vastanie“ No. 40
Varbitsa
9870
Bulgarije
Contactpersoon: Beysim Mustafa
Telefoon: +359 53912131
E-mail: eysim@ro-ni.net
Fax: +359 53912005
NUTS-code: BG333

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.varbitsa.org/

Adres van het kopersprofiel: http://www.varbitsa.org/raw/uploads/Igrishte2019.rar

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Изграждане на комбинирана спортна площадка в УПИ VIII — училище, кв. 15 по плана на с. Бяла река

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45000000
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.4)Korte beschrijving:

Изграждане на комбинирана спортна площадка в УПИ VIII — училище, кв. 15 по плана на с. Бяла река.

Пълният обхват на дейностите, които трябва да бъдат извършени, и количеството на СМР са подробно описани в техническата спецификация, неразделна част от настоящата документация.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45000000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BG333
Voornaamste plaats van uitvoering:

с. Бяла река, община Върбица, област Шумен

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Предмет на настоящата обществена поръчка е строителство. Пълният обхват на дейностите, които подлежат на изпълнение, и количеството СМР са подробно описани в техническата спецификация, неразделна част от документацията за участие в процедурата.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Срок за изпълнение на поръчката / Weging: 50
Prijs - Weging: 50
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 045-101906
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging
De aanbestedende dienst zal geen andere opdrachten gunnen op basis van de voornoemde vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Een opdracht/perceel wordt gegund: neen
V.1)Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund
Er zijn geen inschrijvingen of deelnemingsaanvragen ontvangen, of deze zijn allemaal afgewezen

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Комисия за защита на конкуренцията
бул. „Витоша“ № 18
София
1000
Bulgarije
Telefoon: +359 29884070
E-mail: cpcadmin@cpc.bg
Fax: +359 29807315

Internetadres: http://www.cpc.bg

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
23/04/2019