Werken - 193013-2019

25/04/2019    S81    - - Werken - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Duitsland-Rellingen: Bouwwerkzaamheden

2019/S 081-193013

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Werken

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Gemeinde Rellingen
Hauptstraße 60
Rellingen
25462
Duitsland
Contactpersoon: Gemeinde Rellingen, Frau Schudak
E-mail: d.schudak@rellingen.de
NUTS-code: DEF09

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.rellingen.de

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
De opdracht wordt gegund door een aankoopcentrale
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Economische en financiële zaken

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

VE405: Schwachstrom

Referentienummer: DRESO_HH-2019-0021
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45000000
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.4)Korte beschrijving:

Telekommunikationsanlagen, Such- und Signalanlagen, Elektroakustische Anlagen, Gefahrenmeldeanlage, Übertragungsnetze, Multimedia

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 13 776 763.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45210000
45214000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DEF0D
Voornaamste plaats van uitvoering:

Gemeinde Rellingen, Schleswig-Holstein

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Folgende Leistungen sind im Zuge der Baumaßnahme an der Caspar-Voght-Schule in Rellingen vorgesehen:

— Datennetz Cat7 ca. 16 000 mtr.,

— LWL ca. 600 mtr.,

— Datenschränke 6 Stück,

— Gegensprechanlage 1x,

— Behinderten-WC Rufanlage 2x,

— ELA mit ca. 150 Lautsprechern,

— Hausalarm mit 70 Handtastern — 19 RM — 175 Signalgeber (akstustisch),

— EMA Raumsicherung,

— Trassen ohne Funktionserhalt ca. 5 500 mtr.,

— Trassen mit Funktionserhalt ca. 800 mtr.,

— Sammelhalter ca. 7 000 Stk.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 020-042050
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging
De aanbestedende dienst zal geen andere opdrachten gunnen op basis van de voornoemde vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 1
Benaming:

VE405: Schwachstrom

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
01/04/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
EPS Engel & Pannier GmbH
Tarpen 40, Haus 5a, 2448986
Hamburg
22419
Duitsland
Telefoon: +49 4030215714
E-mail: wtillack@epsicher.de
Fax: +49 30215729
NUTS-code: DE6
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 269 955.00 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 354 921.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Arbeit, Technologie und Tourismus
Düsternbrooker Weg 94
Kiel
24105
Duitsland
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Gemeinde Rellingen
Rellingen
Duitsland
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
23/04/2019