Werken - 193018-2019

25/04/2019    S81    - - Werken - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Duitsland-Rellingen: Installeren van verwarming, ventilatie en airconditioning

2019/S 081-193018

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Werken

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Gemeinde Rellingen
Hauptstraße 60
Rellingen
25462
Duitsland
Contactpersoon: Gemeinde Rellingen, Frau Schudak
E-mail: d.schudak@rellingen.de
NUTS-code: DEF09

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.rellingen.de

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
De opdracht wordt gegund door een aankoopcentrale
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Economische en financiële zaken

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

VE403: Lüftungstechnik

Referentienummer: DRESO_HH-2019-0019
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45331000
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.4)Korte beschrijving:

— Demontage bestehender Lüftungsanlage,

— Montage Lüftungsgeräte,

— Montage Lüftungsdekce,

— Montage Lüftungskanäle.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 13 776 763.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DEF09
Voornaamste plaats van uitvoering:

Gemeinde Rellingen, Schlewig-Holstein

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

— 4 x Lüftungszentralgerät 14 000 bis 18 300 m³/h,

— 12 x Lüftungsgerät 100 bis 2 400 m³/h,

— Lüftungsdecke Küchenbereich ca. 140 m2,

— Gerader Lüftungskanal ca. 1 600 m2,

— Lüftungskanal als Formstück ca. 630 m2,

— Wickelfalzrohr DN 100 bis 300 ca. 520 m,

— Isolierung an Lüftungskanälen ca. 960 m2,

— Demontage von fünf bestehenden Lüftungsanlagen.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 018-037525
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging
De aanbestedende dienst zal geen andere opdrachten gunnen op basis van de voornoemde vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 1
Benaming:

VE403: Lüftungstechnik

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
01/04/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 10
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
KLP GmbH Klima und Lüftung von Pukowski
Jammersdorfer Reihe 23
Dambeck
23996
Duitsland
Telefoon: +49 38676134110
E-mail: info@klpgmbh.de
NUTS-code: DE80M
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 1 196 315.00 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 903 138.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Arbeit, Technologie und Tourismus
Düsternbrooker Weg 94
Kiel
24105
Duitsland
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Gemeinde Rellingen
Rellingen
Duitsland
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
23/04/2019