Werken - 193019-2019

25/04/2019    S81    - - Werken - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Duitsland-Schweinfurt: Wegenbouwwerken

2019/S 081-193019

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Werken

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Stadt Schweinfurt
Markt 1
Schweinfurt
97421
Duitsland
Telefoon: +49 9721/51-5265
E-mail: evergabe@schweinfurt.de
Fax: +49 9721/51-5269
NUTS-code: DE262

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://my.vergabe.bayern.de

Adres van het kopersprofiel: https://my.vergabe.bayern.de

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Straßenbauarbeiten — BA II

Referentienummer: LV 06-2019
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45233120
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.4)Korte beschrijving:

Straßenbauarbeiten inkl. Beleuchtung für Erschließung

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 585 553.19 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DE262
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Straßenbauarbeiten inkl. Beleuchtung für Erschließung

— 1 800 m3 Erdbau,

— 750 lfdm Betonborde,

— 450 lfdm Rinnen und Mulden aus Betonpflaster,

— 1 200 m2 Betonstein — Pflasterflächen,

— 1 650 m2 Asphaltflächen,

— 50 m Kanal DN 200 bis 400,

— 150 m Anschlussleitungen DN 150 für Straßenabläufe.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 030-066112
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: LV 06-2019
Benaming:

Straßenbauarbeiten BA 02

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
16/04/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Josef Bindrum & Sohn GmbH
Hammelburg
Duitsland
NUTS-code: DE265
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 585 553.19 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Regierung von Mittelfranken
Ansbach
Duitsland
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Stadt Schweinfurt
Markt 1
Schweinfurt
97421
Duitsland
Telefoon: +49 9721/51-5265
Fax: +49 9721/51-5269
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
23/04/2019