Werken - 193029-2019

25/04/2019    S81    - - Werken - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Duitsland-Erfurt: Gevelwerkzaamheden

2019/S 081-193029

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Werken

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Landeshauptstadt Erfurt, Stadtverwaltung, Stadtkämmerei-Verdingungsstelle
Fischmarkt 1
Erfurt
99084
Duitsland
Telefoon: +49 361-6551284
E-mail: verdingungsstelle@erfurt.de
Fax: +49 361-6551289
NUTS-code: DEG01

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.erfurt.de

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Technisches Rathaus der Stadtverwaltung Erfurt, Warsbergstraße 3, 99092 Erfurt – Fassadenarbeiten

Referentienummer: ÖAB 057/19-23
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45443000
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.4)Korte beschrijving:

Technisches Rathaus der Stadtverwaltung Erfurt, Warsbergstraße 3, 99092 Erfurt – Fassadenarbeiten

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 706 814.62 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DEG01
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Fassadenarbeiten

— Alu-Unterkonstruktion 2 200 m2,

— 2 200 m2 Dämmung MW-WAB, zwischen UK, 120 mm, 035,

— 930 lfm Blende für Raffstore,

— 940 lfmFensterbank außen, LM-eloxiert, bis 395 mm,

— 1 600 m2 Bekleidung hinterlüftete Außenwandbekleidung, Alu-Verbundplatte, genietet, RAL 9010,

— 600 m2 Bekleidung hinterlüftete Außenwandbekleidung, Alu-Verbundplatte, genietet, RAL 9006,

Passepartout, geometrisch, umlaufend als Einrahmung des Gebäudes, RAL 9006:

— 115 m2 Unterkonstruktion und 118 m2 Bekleidung horizontal, oberer Abschluss und 110 lfm Bekleidung vertikal, seitlicher Abschluss.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 020-042102
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: ÖAB 057/19-23
Benaming:

Technisches Rathaus der Stadtverwaltung Erfurt, Warsbergstraße 3, 99092 Erfurt – Fassadenarbeiten

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
23/04/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 8
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Leipziger Metall- und Systemfassaden GmbH
Leipzig
Duitsland
NUTS-code: DED52
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 706 814.62 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

Die Bereitstellung der Vergabeunterlagen erfolgt ausschließlich elektronisch auf der E-Vergabeplattformunter http://www.evergabe-online.de. Die Nutzungsbedingungen der E-Vergabe sind zu beachten!

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Thüringer Landesverwaltungsamt, Referat 250 – Vergabekammer, Vergabeangelegenheiten
Jorge-Semprún-Platz 4
Weimar
99423
Duitsland
E-mail: vergabekammer@tlvwa.thueringen.de
Fax: +49 361-573321059
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Entsprechend der Regelungen in § 160 GWB

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Landeshauptstadt Erfurt, Stadtverwaltung, Stadtkämmerei-Verdingungsstelle
Fischmarkt 1
Erfurt
99084
Duitsland
Telefoon: +49 361-6551284
E-mail: verdingungsstelle@erfurt.de
Fax: +49 361-6551289

Internetadres: http://www.erfurt.de

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
23/04/2019